fredag 20 oktober 2017

Riksdagsledamot 65 400 kr per månad.

Nu börjar väl nivån på riksdagsledamöternas arvoden ha nått en övre gräns. Avståndet till den nya överklassen bestående av programledare, idrottsproffs och artister är fortfarande enormt stort, men är likväl svårt att försvara


Riksdagsledamöternas arvoden höjs

Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 600 kronor till 65 400 kronor i månaden från och med den 1 november 2017. 
I de överväganden som legat till grund för beslutet har nämnden beaktat dels de avtal som träffats på arbetsmarknaden under 2017, dels hur lönerna på arbetsmarknaden faktiskt utvecklades under 2016.
Nämnden består av Johan Hirschfeldt, Peter Egardt och Barbro Holmberg

Från riksda´n 18 0ktober

logotyp: Sveriges riksdag
18 oktober 2017

Beslut i korthet

Riksdagsbeslut 18 oktober

Myndigheternas arbete har granskats av riksrevisorerna (FiU9)
Fiskelagen ändras och förtydligas (MJU3)
Svenska lagar anpassas till EU-regler inom området medicinteknik (SoU3)
Statens styrning av vården har granskats (SoU4)
Kommunerna ska kontrollera tankstationer för väte (TU2)

Myndigheternas arbete har granskats av riksrevisorerna (FiU9) 

Det finns brister och otydligheter i hur myndighetsverksamhet som finansieras av avgifter ska styras. Det är en av slutsatserna som framkommer av riksrevisorernas årliga rapport som riksdagen har behandlat.
Riksrevisorernas årliga rapport bygger på granskningar de gjort under det senaste året, de kan delas in i två kategorier:
Årlig revision med fokus på om myndigheternas årsredovisningar ger en rättvis bild av verksamheten.
Effektivitetsrevision om hur effektiv myndigheten är.
Riksdagen tycker att rapporten har en betydelsefull funktion eftersom den ger riksdagen möjlighet att diskutera de viktigaste frågorna från året som gått.
Riksdagen lade redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Fiskelagen ändras och förtydligas (MJU3) 

Det genomförs ändringar i fiskelagen. Det innebär bland annat att regeringen får rätt att besluta om regler för fiskeriprodukter, det vill säga färska eller frusna produkter av i huvudsak fisk, skaldjur och blötdjur. Reglerna gäller bland annat vägning och spårbarhet av fångsten.
Det blir dessutom brottsligt att bryta mot de nya reglerna för vägning och de som gör det riskerar straff i form av böter.
Riksdagen sade ja till regeringens förslag och lagändringen börjar gälla den 1 januari 2018.

Svenska lagar anpassas till EU-regler inom området medicinteknik (SoU3) 

Efter förslag från regeringen har riksdagen beslutat om lagändringar för att göra vissa anpassningar av svensk rätt till EU-regler på området medicinteknik. Beslutet gäller bland annat vilken myndighet som ska utse och utöva tillsyn över de svenska organ som bedömer om medicintekniska produkter och aktuella kvalitetssystem överensstämmer med gällande EU-regler. Den ansvariga myndigheten ska fullgöra de uppgifter som följer av EU-förordningarna om medicintekniska produkter respektive medicin­tekniska produkter för in vitro-diagnostik.
Ändringarna börjar gälla den 26 november 2017.

Statens styrning av vården har granskats (SoU4) 

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport som handlar om statens styrning inom vården.
Riksrevisionen har under ett tiotal år granskat om statens insatser bidrar till att kvaliteten och effektiviteten inom hälso- och sjukvården ökar. Fokus har legat på regeringens styrning av Socialstyrelsen och den styrning som sker av de som bedriver vård via Sveriges kommuner och landsting, SKL.
I dagsläget anser Riksrevisionen att Socialstyrelsens och SKLs olika roller har gått in i varandra på grund av hur regeringen har styrt. Uppdelningen mellan dem har varit otydlig.
Regeringen håller till stora delar med om Riksrevisionens bedömningar. Däremot påpekar regeringen att många av de åtgärder som Riksrevisionen föreslår redan har hunnit påbörjas under de år som granskningen pågått.
Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Kommunerna ska kontrollera tankstationer för väte (TU2) 

Kommunerna blir ansvariga för att kontrollera att tankstationer för väte uppfyller vissa krav. Väte kan till exempel användas som bränsle för vissa typer av bilar. Eftersom kommunerna redan har liknande uppgifter tycker riksdagen att det både är en kostnadseffektiv och praktisk lösning. Kommunerna ska även få möjlighet att anlita externa företag för att genomföra kontrollerna.
Riksdagen sade ja till regeringens förslag och ändringarna börjar gälla den 18 november 2017

Onödig nämnd?

15:48 (19 timmar sedan)
Regional utvecklingsnämnd hade vid sitt sammanträde
19 oktober gott om tid för diskussion.
Dock frågar jag mig, behövs denna nämnd? Kanske
regionstyrelsen kunde klara frågorna? Men frågan
förblir nog lika obesvarad som frågan om det behövs tretton
regionråd

Uppsnabbat regional utvecklingsnämnd 19 oktober

I detta nummer:

  • 400 000 kronor satsas på förstudie för miljöplan
  • Regional cykelstrategi har varit på remissrunda


400 000 kronor satsas på förstudie för miljöplan

400 000 kronor avsätts för en förstudie till en kommande regional handlingsplan för klimat- och miljöperspektiv. Det beslutade den regionala utvecklingsnämnden, vid sitt sammanträde under torsdagen.
Bakgrunden till beslutet är att Region Uppsala har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att ta fram och sedan fram till 2020 genomföra en regional handlingsplan, för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektivet i det regionala tillväxtarbetet. Förstudien är inledningen på detta arbete.
Handlingsplanen ska utgå ifrån en analys av de regionala förutsättningarna, och innehålla målsättningar, aktiviteter och en tidsplan för hur arbetet kan bidra till att nå relevanta nationella miljökvalitetsmål. Handlingsplanen tänks vara klar i januari 2018, för att sedan börja genomföras i februari 2018.

Regional cykelstrategi har varit på remissrunda

Region Uppsalas förslag till regional cykelstrategi har varit på remissrunda, och ett trettiotal officiella remissinstanser har inkommit med svar. Många av remissinsatserna var positiva till att Region Uppsala har tagit fram en cykelstrategi som kan vara vägledande för kommunerna i deras arbete. Region Uppsala har i och med svaren nu ett antal synpunkter att ta ställning till.
Något som ansvarig handläggare redan noterat är att flera av de kommuner som besvarat remissen är inne på tankegången att nyttja cykelvänliga stråk som ett billigare alternativ till att bygga vägar som är tänkta enbart som gång- och cykelvägar. Cyklister kan då använda samma vägsystem som bilister, men ändå få en säkrare resa med hjälp av åtgärder som vägbeläggning, bredd på vägren, passager med markerade cykelfält och hastighetsanpassning.
Ansvarig handläggare på Region Uppsala bedömer att förslagen om cykelvänliga stråk längs vanliga redan existerande vägar är så intressanta att de bör arbetas in i slutversionen av strategin. Beslut om regional cykelstrategi kommer att tas av regionstyrelsen i december 2017

Pressmeddelande innan beslut fattats

Är det en bra ordning att skicka pressmeddelande innan beslut är fattat? Jag tycker inte det. 
Här ett pressmeddelande i dag
Gatu- och samhällsmiljönämnden tar den 18 oktober ställning till nya, lokala trafikföreskrifter, som kan förbättra framkomligheten för busstrafiken i centrala Uppsala. Det är Region Uppsalas kollektivtrafikförvaltning, UL, som i en skrivelse framfört önskemål om väjningsplikt på anslutande gator till Bäverns gränd, Drottninggatan och Munkgatan. Beslutet innebär att trafik från korsande gator måste lämna bussarna företräde.
Förslaget, som gatu- och samhällsnämnden ska ta ställning till, innebär att väjningsplikt införs på Trädgårdsgatan, Dragarbrunnsgatan, Kungsängsgatan, Fyristorg och Västra Ågatan. Busstrafiken på Bäverns gränd, Munkgatan och Drottninggatan får därmed bättre framkomlighet. Däremot avslås kollektivtrafikförvaltningens ansökan om väjningsplikt på Östra Ågatan.
Uppsala kommun och UL har ett gemensamt projekt ”Framtidens kollektivtrafik i Uppsala stad” med målet att skapa en ännu bättre kollektivtrafik där bland annat framkomlighet för bussar och taxi framhålls som ett viktigt mål.
– Med det här beslutet prioriterar vi kollektivtrafiken och ser till att bussarna kan ta sig fram snabbare i centrala staden. Det är nödvändigt att bussarna tar sig fram snabbt och smidigt om fler ska välja kollektivtrafik istället för att köra bil, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.
Stadsbyggnadsförvaltningen, som berett ärendet, gör bedömningen att regleringar om väjningsplikt mot Drottninggatan, Munkgatan och Bäverns gränd sannolikt förbättrar framkomligheten. För att stärka säkerheten för gående och cyklister i korsningarna med Dragarbrunnsgatan och Kungsängsgatan ska övergångsställena ses över och kan få fler fysiska hinder för att minska hastigheten.
– Skälet till att vi avslår ansökan om väjningsplikt i korsningen Drottninggatan och Östra Ågatan är att det handlar om en korsning där väldigt många cyklister och gående rör sig, säger Johan Lundqvist.

För mer information

onsdag 18 oktober 2017

Nya bevis på att kunskap om politikers ansvar saknas

Jag har skrivit det många gånger; regionen, tidigare landstinget styrs inte av politikerna.
Det kan inte bli tydligare än det framstår i dagens artikel i UNT om tillgängligheten vid Barn- och ungdomspsykiatrin. Ansvarigt regionråd svarar på frågor.

Här några av frågorna.

Journalisten: Hur har du agerat efter beskedet om den rekordlåga tillgängligheten hos BUP? Svaret: Jag har satt mig in i tillgänglighetssiffrorna och det är tydligt att BUP har klarat att hålla vårdgarantin för 90-100 procent av patienterna. Sedan är det något, som har hänt.
Jag: Ansvarigt regionråd har satt sig in i siffrorna. Jag tar mig för pannan. Borde väl varit känt att det ser illa ut. Skyller mellan raderna på verksamheten. Inget svar på frågan.

Journalisten: Vad är det som hänt? Det är många som har slutat och då måste sjukhusledningen ta tag i det. Jag: Nej det är politiker, som ska fatta nödvändiga beslut

Journalisten: Men redan 2014 varnade dåvarande verksamhetschefen...Vi har haft en dialog med sjukhusledningen under hela perioden. Jag: Dialog? Ansvarigt politiskt organ ska fatta beslut

Journalisten: Det svaret har du gett vid varje intervju...Vi för en ständig dialog och vi har också fattat en rad beslut...Jag: Men inga beslut för att ändra rådande situation

Journalisten: Moderaterna vill upphandla BUP...Jag tycker det är en väldigt enkel lösning på ett komplext problem, att privatisera är alltid Moderaternas lösning.
Jag: Privatisering är någonting annat. Upphandling innebär fortsatt regionansvar och regionfinansiering, men med en extern utförare

Journalisten: Vem anser du bär ansvaret...? Jag tycker att vi ska ta ett gemensamt ansvar....Vi politiker har ett ansvar att stötta verksamheten. Jag: Bland det värsta jag sett. Att stötta verksamheten? Säger man så har man inte förstått vilken roll man har.

Jag: En av grundreglerna för politiker är att ALDRIG skylla på en verksamhet. I relationen med medborgarna har politiker alltid ansvaret, även i de fall fel begåtts av en verksamhet. Bristen på kunskap om vad politisk styrning innebär är skrämmande. Jag tycker synd om professionen i vår region, enär ledning och styrning saknas

tisdag 17 oktober 2017

Köp för att sälja

harald.nordlund@gmail.com
Bassäng för trädgårdsfontän                         
Barnstol, trä                                                     
Isoleringspapp, Vesta Pro 2 rullar                 
Två basketkorgar                                              
Skridskor, storlek 40                                        
Kaffebryggare                                                  
Kavajer                                                          
Prylar att sälja på loppis                                 
Resväska + små väskor  
Prylar                                 

Varför bryr sig inte kommunen och regionen om Mälardalsrådet?

"Mälardalsrådet är en ideell och politiskt styrd organisation, som arbetar för en internationellt konkurrenskraftig och hållbar storstadsregion som är attraktiv att leva och verka i. Dess roll är att vara en storregional mötesplats för medlemmarna, kommuner och landsting i Stockholm-Mälarregionen. men också i allt högre grad för samverkan mellan politik, näringsliv och akademi.
Mälardalsrådet verkar inom tre områden:
Rådet har 62 medlemmar varav 57 är kommuner och 5 är landsting och regioner.

Uppsala kommun är medlem. Region Uppsala är medlem. Jag har försökt ta reda på huruvida och i vilken omfattning dessa två medlemmar har Mälardalsrådet på sin dagordning. Förekommer nästan inte alls. Märkligt. Man betalar medlemsavgift och man har kostnader för arvoden, resor och kursavgifter. Men inte bara märkligt, utan det är näst intill en skandal. Om det nu är så att man tycker att samarbetet inte är meningsfullt, varför är man då med. Om man tycker att rådet kan vara viktigt för den stora region man verkar för, ja då borde man ägna intresse åt de frågor, som rådet ägnar sig åt.

Jag har själv varit aktiv i rådet under flera års tid. Jag påstår mot bakgrund av erfarenheten att samarbetet är av stor betydelse, främst för de personer, som är medlemmarnas representanter och skulle kunna vara av ännu större betydelse för den stora region Mälardalsrådet omfattar om medlemmarna ägnade intresse åt gemenskapen. 

Kommunstyrelsen respektive regionstyrelsen borde vid vartannat sammanträde ha Mälardalsrådet på dagordningen. 
Skärpning efterlyses


måndag 16 oktober 2017

Partiledare ser inte positivt på årets fredspris

Mycket märkligt. Inte ännu har någon av de bergerligas ledare kommenterat tilldelandet av årets fredspris. Ja, inte bara märkligt det är djupt bekymrande. En organisation, som arbetar mot kärnvapen bemöts som vore den obehaglig. 
Vi vet ju varför man inte kommenterar. Man vill inte irritera president Trump och man vill inte försvåra ett inträde i kärnvapenorganisationen NATO. Däremot är man beredd att förstärka bilden av en växande västallians och ta risken av ökad aggression från Ryssland.
De borgerliga partierna försöker få oss att tro att enda sättet att mildra aggressivt beteende från Putin är medlemskap i NATO, medan mycket talar för att aggressiviteten är orsakad av NATO-utvidgningen.
Låt oss nu inför kommande val ta reda på vilka kandidater, som förordar svenskt NATO.medlemskap och inte kryssa deras namn på valsedlarna. Låt oss ta reda på vilka kandidater, som är beredda att i riksda´n arbeta aktivt mot ett medlemskap. Vi sätter kryss för dessa.

lördag 14 oktober 2017

Rensning i förråd

harald.nordlund@gmail.com
Bassäng för trädgårdsfontän                          150 kr
Barnstol, trä                                                     50 kr
Isoleringspapp, Vesta Pro 2 rullar                  250 kr
Två basketkorgar                                              40 kr
Skridskor, storlek 40                                        50 kr
Kaffebryggare                                                  50 kr
Blazer 3 st                                                          50 kr/st
Prylar att sälja på loppis                                 
Resväska + små väskor                                   150 kr

Ägnar sig EU åt det den ska?


Tänk vilken kreativitet, som finns inom EU. Dock saknas den i fråga om klimat och miljö och den saknas i fråga om att komma till rätta med våld och ofred. Tänk om man ägnade dessa kärnfrågor samma aktivitet som frågor som egentligen strider mot subsidiaritetsprincipen

EU-förslag om tillsyn av centrala motparter går för långt (FiU7) 

EU-kommissionen vill ändra reglerna för tillsyn av de aktörer som är mellanhand mellan köpare och säljare i vissa finansiella transaktioner. Syftet med kommissionens förslag är att förstärka tillsynen av centrala motparter för att minska risker i handeln.
Riksdagen menar att kommissionens förslag strider mot subsidiaritetsprincipen, det vill säga principen om att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Enligt förslaget ska det bland annat finnas krav på samtycke från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och relevanta centralbanker för vissa beslut. Förslaget tar inte tillräcklig hänsyn till de kontrollverktyg som redan finns och förslaget riskerar att skapa en ineffektiv tillsynsstruktur.
Riksdagen beslutade att lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande.

fredag 13 oktober 2017

En stor nyhet som fått litet utrymme

Märkligt att detta inte fått större uppmärksamhet än det fått. Skrämmande nonchalans. En litetröst är dock, men väldigt liten, att kärnkraften så småningom avvecklas. Dock har vi dragit på oss ett fortfarande olöst problem

"Strålsäkerhetsmyndigheten har känt till att stråldosen från slutförvaret av kärnavfall kan bli tiotals gånger högre än riskgränsen. Det visar dokument som Sveriges Natur har tagit del av. Ändå har myndigheten valt att inte presentera siffrorna i den pågående processen i Mark- och miljödomstolen. Där hävdar myndigheten att förslaget från bolaget som ansvarar för slutförvaret bör få godkänt.
Risker med slutförvaret tystades ned av Strålsäkerhetsmyndigheten. Kopparkrypets påverkan på säkerheten för kärnavfallet kan bli större än hittills känt. Om kapslarna spricker kan den farliga strålningen nå markytan där människor, djur och växter lever.
Publicerat av Sveriges Natur den 11 oktober 2017
Just nu pågår förhandlingar i Mark- och miljödomstolen om slutförvar av 12 000 ton svenskt kärnavfall som är så radioaktivt att det skulle döda den som närmar sig utan skydd. Enligt förslaget, som har ställts samman efter 40 års arbete, ska det utbrända bränslet grävas ner djupt ner i urberg utanför Östhammar och skyddas av lager av metall, lera och berggrund.
Bakom förslaget står industrins bolag svensk Kärnbränslehantering, AB. Den myndighet som har haft i uppdrag att granska om bolagets förslag är säkert för allmänheten är statliga Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. I juni förra året lämnade myndigheten in sin slutsats att förslaget är bra nog för att godkännas. Men nu har Sverige Natur fått tillgång till dokument som visar hur myndighetens experter tvekade inför beslutet. Vi kan också berätta om siffror som har undanhållits domstolen.

Tveksamheter städades bort

Det här är berättelsen om att 40 års forskning inte räckte till för att få fram ett förslag som kunde övertyga alla Strålsäkerhetsmyndighetens experter och att myndighetens tveksamheter till förslaget städades bort inför domstolsförhandlingen.
Mars 2008. I ett dokument skriver företrädare för myndigheten bekymrat om processer som skulle kunna spräcka den enda täta barriären mot utsläpp av strålning till omgivningen, nämligen en fem meter lång kapsel av koppar täckt av ett fem centimeter tjockt lager av koppar. I dokumentet redogörs för processer som kallas spänningskorrosion och kopparkryp. (Se faktaruta) De behöver ” beaktas noga i säkerhetsanalyser för slutförvaring av använt kärnbränsle.” enligt dokumentet.
18 april 2016. Trots att åtta år förflutit har branschen ännu inte lyckats hitta någon lösning på problemen med kryp och spänningskorrision. Under tiden har nya studier tillkommit som visat på allvaret i processerna. Nu återstår två månader till dess att myndigheten ska lämna in sitt yrkande till Mark- och miljödomstolen vid tingsrätten i Nacka. I Strålsäkerhetsmyndighetens lokaler i Solna samlas gruppen för långsiktig säkerhet. Kring bordet sitter åtta personer som har det yttersta ansvaret för att granska att det svenska kärnavfallet förvaras säkert på lång sikt. När det är dags att fatta beslut om förslaget ska godkännas, kvarstår oron för vad krypning och spänningskorrosionen kan ställa till med.

Sveriges Natur har tagit del av dokument som visar att Strålsäkerhetsmyndigheten känt till risker som inte kommit till domstolens kännedom.

Enligt det förslag som har lämnat in för slutförvar ska ingen av de viktiga kopparkapslarna där bränslet förvaras gå sönder, i alla fall inte innan tusen år ha gått. Men av protokollet från mötet, som Sveriges Natur har tagit del av, framgår att det där med att inga kapslar går sönder kanske inte stämmer. Gruppen anser att förslaget utgår från undersökningar av hållfasthet som pågått under för kort tid. ”Om man inte tror på SKB kan man inte utesluta att alla kapslar går sönder” står det. SKB är alltså industrins bolag, Svensk Kärnbränslehantering. Då handlar det om återigen om krypmekanismen som kan göra att kapseln brister.

41 gånger större än riskdosen

2 maj 2016. Med bara en dryg månad kvar till deadline fortsätter beräkningarna. I ett dokument daterat 2 maj 2016, som ser ut som underlag till en presentation, framgår att 352 kapslar kan spricka på grund av kryp inom 300 år. I tabellen framgår att i det fallet blir stråldosen som når markytan via grundvattnet 25 gånger tillåten årsdos eller 352 miljondels sievert. I tabellen finns en kolumn med en symbol som markerar att det är mycket mer än 14 miljondels sievert som är den riskdos som tillåts enligt riktlinjerna. Så att ingen ska missa vad det handlar om. För det är gränsen 14 miljondels sievert som ska hållas och domstolens granskning går ut på att ta reda på om det kan bli så.
Men det kan bli värre ändå. En olycklig kombination av faktorer kan leda till utsläpp som är 41 gånger större än riskdosen. Det vill säga att 4 000 procent mer än vad som tillåts enligt miljöbalken släpps ut om 1122 kapslar skadas av kryp kombinerat med spänningskorrosion och väteförsprödning, även det inom loppet av 300 år.

Kurvor som visar värsta scenariot med 41 gånger riskdosen.
Diagram från en presentation den 2 maj 2016 som visar att i värsta scenariot kan dosen bli 41 gånger riskdosen.

I prydliga tabeller redovisas siffrorna och de finns också inritade i grafer, med gränsen för vad som är tillåtet utsatt. Tio olika scenarier presenteras. Vid några står det skrivet ”mest extrema”, alltså att sannolikheten är liten. Men för de värsta fallen finns ingen sådan markering. I sammanlagt sex av de tio fallen riskerar stråldosen att passera riskgränsen.
Strålsäkerhetsmyndigheten, SMM, står nu inför tre alternativ. Att bifalla, att avslå eller att begära kompletteringar. En sida i dokumenten handlar om fördelarna med ett avslag och på plussidan nämns att det då blir ”Tydligt att SSM inte är övertygad av SR-Site”. SR-Site är industrins säkerhetsanalys. Det vill säga den analys som ska ligga till grund för domstolens beslut.
I dokumentet står också att en bättre säkerhetsanalys skulle kunna visa att ”referensutformningen inte uppfyller kraven”.

Bekymrade säkerhetsexperter

15 juni 2016. Vid mötet två veckor innan yrkandet till domstolen ska lämnas in är flera av säkerhetsexperterna uppenbart bekymrade. En av dem säger enligt protokollet ”att det finns andra beräkningsfall som visar högre dos/risk” än de som redan har varit uppe på bordet. En annan anser att ”tillståndsansökan ska avstyrkas” eller “ åtminstone kompletteras med analyser av hur hotet mot kopparens hållfasthet påverkar förvarets skyddsförmåga.”

Utdrag ur protokoll från mötet.
Inte ens vid mötet två veckor innan myndigheten skulle skicka in sitt yttrande till domstolen var experterna överens om att förslaget är säkert.

Ändå blir slutordet i protokollet från mötet: ”Dock, detta har ingen påverkan på våra bedömningar då den samlade bilden är att barriärsystemet kan optimeras”. Men hur den optimeringen ska gå till nämns inte. Och enligt mötets samlade slutsats blir dosen som når omgivningen i alla fall inte högre än vad som kommer från bakgrundsstrålning, “doserna vid kapselbrott ligger alla under bakgrundsstrålningen även om upp till 1175 kapslar går sönder.” Men det är långt ovanför riskdosen, nästan hundra gånger.

Yrkandet lämnas in

29 juni 2016. Myndigheten lämnar in yrkandet till Mark- och miljödomstolen. Där står att ”Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrker Svensk Kärnbränslehanterings ansökan enligt miljöbalken”. Grunden för det är att myndigheten ”bedömer att SKB:s slutsatser är rimliga, det vill säga att anläggningens konstruktion uppfyller myndighetens krav avseende barriärfunktion”. Därmed skriver myndigheten under på Svensk Kärnbränslehanterings egen säkerhetsanalys som förutsätter noll kapselbrott under de första tusen åren. Eller med Svensk Kärnbränslehanterings egna ord: ”kapselbrott under de första 1 000 åren kan uteslutas, med undantag för en minimal sannolikhet för skador på grund av jordskalv”.
5 september 2017. Förhandlingarna i domstolen i Nacka inleds. Där berättar Allan Hedin från Svensk Kärnbränslehantering, om bolagets bedömning av riskgränsen.
– Hos maximalt utsatta individer hamnar vi med marginal under SSMs riskkriterium under en miljon år.
Men domstolen har inte tillgång till Strålsäkerhetsmyndighetens beräkningar som visar större risker. För Strålsäkerhetsmyndigheten lämnade aldrig in dem till domstolen. När Sveriges Natur försöker begära ut dokumenten avslås begäran med hänvisning till att de utgör arbetsmaterial. Inte ens när domstolen efterågar beräkningar om kapselbrott under de första tusen åren presenterar myndigheten materialet. Frågan ställs då till Svensk Kärnbränslehantering som ännu inte kommit in med siffrorna till domstolen.
9 oktober 2017. Nu kontaktar Sveriges Natur Strålsäkerhetsmyndigheten för att ställa frågor om processerna utifrån en intervju med en professor som studerat och varnatför dem. Myndigheten svarar skriftligt:
“SSM anser att SKB:s underlag i form av säkerhetsanalysen SR-Site, underlagsrapporter, kompletteringar och förtydliganden är tillräckligt för att kunna ta ställning till och tillstyrka slutförvarsansökan.”
Men i de läckta dokumenten framkommer tydligt att experterna ifrågasatt just säkerhetsanalysen SR-Site. I ett av de läckta dokumenten skrevs ju rakt ut att en fördel med ett avslag vore att det skulle bli tydligt att myndigheten inte var övertygad av industrins säkerhetsanalys.
Vad gäller rapporter om kopparens förmåga att stå emot krypdeformation skriver myndigheten, utan att veta att Sveriges Natur har tillgång till dokumenten:
”Vi har inget underlag som pekar på att SKB:s beräkningar skulle vara felaktiga.”
Men just krypdeformationen är vad som ger det näst värsta scenariot i SSMs eget dokument, det som ger 25 gånger riskdosen. Och enligt ett protokoll från april år 2016 ansåg gruppen det att det ”kan tänkas att vissa frågor inte går att lösa, och då kommer det att handla om vilka osäkerheter som är acceptabla”.

Myndigheten svarar

10 oktober 2017. Nu ställer Sveriges Natur frågor utifrån de risker som Strålsäkerhetsmyndigheten identifierat och satt siffror på i dokumenten. Bo Strömberg från myndighetens granskningsgrupp svarar.
Han berättar att de händelsekedjor som myndigheten räknat på varit en del av granskningsprocessen.
– Det är beräkningar som syftar till att illustrera betydelsen av att något händer. Det betyder inte att vi tror att det ska hända. Det här är hypotetiska doser och det finns en relation mellan sannolikhet och konsekvens som måste beaktas.
På frågan om det finns siffror för sannolikheten för de olika konsekvenserna som beskrivits svarar Bo Strömberg:
– Nej, det är SKBs uppgift att ta fram den.
Myndigheten själv har fört ett resonemang och utifrån det kommit fram till att föreskriftskraven kommer att uppfyllas. Precis hur resonemanget gått, ska framgå i en rapport som han ska skicka senare, men som aldrig når redaktionen innan den här texten publiceras.
Vad gäller en av de värsta processerna, kryp, som ensam kan ge 25 gånger riskdosen och kapselns väggar utsätts för tryck, så svarade ju myndigheten tidigare till Sveriges Natur: ” Vi har inget underlag som pekar på att SKBs beräkningar skulle vara felaktiga. ”. Men myndigheten hade ju egna siffror som visar att kryp visst kan ställa till med problem.
– Det finns som du påpekar skäl att titta mer på krypmekanismer, säger Bo Strömberg nu.
Han berättar att sökanden måste lämna in ytterligare säkerhetsanalyser, för senare bedömningar och att svagheter och osäkerheter ska tas om hand senare.
Men borde inte Mark- och miljödomstolen ändå ha fått siffrorna som visar mångfalt högre stråldos än vad som riskkriteriet tillåter?
– Jag tror att de har kommit fram i domstolen. Jag tror att bland annat att MKG tog fram de här beräkningsfallen, säger Bo Strömberg.
Fast Johan Swahn på MKG, Miljögruppernas Kärnavfallgranskning, har inte hört talas om siffrorna från myndigheten förut och avvisar att han skulle ha presenterat dem för domstolen. Han hoppas nu att de ändå ska komma domstolen tillhanda."

onsdag 11 oktober 2017

Svensk vapenexport fortsätter att vara inhumanHär  ett exempel på företeelser, som partierna borde reagera på utan dröjsmål.

Diakonia
 

Bidrar Sverige till krigsbrott i Jemen?

Vi är på väg att få ett nytt regelverk för svensk vapenexport som inte alls innehåller de skärpningar vi hade hoppats på. Det betyder förmodligen att vi kommer att fortsätta se svensk export till diktaturer och människorättsförbrytare. Redan i nuvarande regler står det nämligen att om det finns en övervägande risk för att det man exporterar kan komma att användas till allvarliga övergrepp mot mänskliga rättigheter eller humanitär rätt ska export inte tillåtas, men det följs inte. I augusti 2016 gav den ansvariga myndigheten ISP tillstånd till Saab att sälja stridsledningscentraler till Förenade Arabemiraten. Enligt militär fackpress är de mycket användbara i kriget i Jemen där den humanitära situationen är katastrofal och krigsförbrytelser begås enligt FN. Human Rights Watch riktar skarp kritik mot exporten som de menar beväpnar militär som är skyldig till krigsbrott i Jemen. Regeringen och myndigheten ISP ger olika besked om vad som gäller för att undvika risker för att svenska vapen säljs till länder där de riskerar att används vid krigsförbrytelser. Läs mitt blogginlägg här.
Diakonia skickade nyligen ut en enkät till partiledarna om hur de ställer sig till det nya lagförslaget, främst ifrågasatte vi om de verkligen tyckte att det var okej att inte allvarliga brott mot kvinnors mänskliga rättigheter finns med som ett absolut hinder för att ge tillstånd till export, och hur de ställer sig till att Sverige legitimerar odemokratiska regimer genom sin vapenexport. Tack för svaren vi har fått in från Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Nu väntar vi på Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna och Moderaternas svar för att kunna redovisa reslutatet. Under året har vi drivit en kampanj för att hindra svensk vapenexport till diktaturer och länder som grovt kränker mänskliga rättigheter, och nu lämnar vi över tusentals namnunderskrifter till Utrikesdepartementet för att påverka in i det sista. 
Alltid trevligt att höra om ni har kommentarer, frågor och synpunkter! 
Vänliga hälsningar
Magnus Walan

tisdag 10 oktober 2017

Köp för att sälja på loppis

harald.nordlund@gmail.com
Bassäng för trädgårdsfontän                          150 kr
Barnstol, trä                                                     50 kr
Isoleringspapp, Vesta Pro 2 rullar                  250 kr
Två basketkorgar                                              40 kr
Skridskor, storlek 40                                        50 kr
Kaffebryggare                                                  50 kr
Blazer 3 st                                                          50 kr/st
Prylar att sälja på loppis                                 
Resväska + små väskor                                   150 k

DAGENS REFLEKTION 10 oktober: Partiledardebatten lämnar viss dålig eftersmak

I partiledardebatten i södags utsågs Ulf Kristersson till segrare. Hur man nu kan göra det. Vad betyder att man vann? Var man mest övertygande, var man mest rapp i replikerna, var man mest elak...? Många tittare tyckte debatten var mest prat i munnen på varann. Detta är något som stimuleras genom att se debatten som en tävling.
Före debatten ansågs Alliansen vara död. I dag läser jag i en ledare att Alliansen är tillbaka. Alltså: tillbaka betyder återuppstånden. Kanske ska vi fortsätta att se Jesus som den ende, som återuppstått. Antingen var Alliansen inte helt död innan eller har den inte återuppstått. Ledaren i fråga har som grund för sitt konstaterande att inga misshälligheter uppstod på Allianssidan liknande den på rödgröna sidan om vinster i välfärden.
En annan del i grunden är att inget parti i alliansgruppen överväger någon annan form av samarbete.

Jag lade emellertid märke till åsiktsskillnad i fråga om, till exempel, klimatpolitiken. Centern visade än en gång att det finns anledning att ifrågasätta dess trovärdighet som miljöparti och Liberalerna sade sig med rätta vara det nya miljöpartiet.

För mig ger en partiledardebatt än en gång anledning att undra varför Liberalerna inte är större än det är. Skicklig ledare och en tydlig politik. Låt vara att jag är kritisk på några punkter. Den lämnade dock en dålig eftersmak i det att man smetade på ytterligare murbruk över sprickorna i cementeringen av blockpolitiken. Tråkigt och sakligt omotiverat.

Kollektivtrafiknämnden 9 oktober

Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 9 oktober 2017

I detta nummer

  • Delårsrapport till och med andra tertialet 2017
  • Nya biljetter 2018
  • Internkontrollplan 2018


Delårsrapport till och med andra tertialet 2017

Omställningen till fossilfri busstrafik som går snabbare än planerat. Redan vid halvårsskiftet producerades 75 procent av busstrafiken med fossilfria drivmedel vilket är klart över målet att 60 procent som ska vara uppnått vid utgången av 2017. Det framgår av delårsrapporten för tiden januari-augusti 2017 som Kollektivtrafikförvaltningen UL har upprättat.
Bland viktiga händelser under året nämns särskilt införandet av nytt linjenät i Uppsala, satsningen på busstrafiken i Östhammarsstråket och utökad trafik på sträckan Grillby – Enköping.
Både förvaltningens kostnader och intäkter är lägre än budgeterat och prognosen för hela 2017 pekar på ett underskott jämfört med budget på ca 15 miljoner kronor. Till stor del beror avvikelsen mot budgeten på lägre biljettintäkter.
Av rapporten framgår också att förvaltningen arbetar aktivt med uppdragen som fastställdes i Regionplan och budget för 2017.
Nämnden godkände förvaltningens delårsrapport för perioden januari-augusti 2017.

Nya biljetter 2018

Kollektivtrafiknämnden fattade beslut om nya biljettpriser från 9 januari 2018 vid sammanträdet 11 september 2017. Samtidigt beslutades att återremittera de delar av ärendet som gäller förslag om nya biljettyper. Vid dagens sammanträde återkom ärendet med ett kompletterat beslutsunderlag för de nya biljettyperna och nämnden beslutade att från och med 9 januari 2018 införa en 90-dagarsbiljett för vuxen och pensionär, en sommarbiljett för vuxen och pensionär samt en lågtrafikbiljett för vuxna.
(M), (C) och (KD) yrkade avslag för införande av lågtrafikbiljett för vuxna samt sommarbiljett för vuxna och pensionärer och yrkade bifall för införande av 90-dagarsbiljett. (M), (C) och (KD) reserverade sig mot beslutet att införa lågtrafikbiljett och sommarbiljett.
Den fullständiga prislistan för UL-biljetter från 9 januari 2018 finns på UL:s hemsida www.ul.se

Internkontrollplan 2018

Kollektivtrafikförvaltningen redovisade ett förslag till internkontrollplan för 2018 med nio risker som särskilt ska kontrolleras. Information har lämnats till nämnden under arbetets gång och förslag som framkommit vid informationstillfällena har arbetats in i planen.
Kollektivtrafiknämnden godkände förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2018.

måndag 9 oktober 2017

Artikelsamling


Debattbok.
Politik På Gott och ont
av Harald Nordlund

Harald Nordlund härstammar från Pålänge i Norrbotten.
Under nio års tid var han kommunalråd i Uppsala,
under fyra och ett halvt år riksdagsledamot och därefter
landstingspolitiker.

Han redovisar i artiklar, insändare och anföranden sin syn
på vad han anser vara en borgerlig vänsters viktigaste uppgifter
och uttrycker oro över att ideologi i allt högre grad får vika för
karriärambitioner och kortsiktigt ekonomiskt tänkande. Ur
sammanställningen tonar bilden av en starkt engagerad politiker
Recito 2008