fredag 1 juni 2018

All välfärd på en marknad?
Läser jag verkligen rätt. Detta är upprörande. Innebörden är att staten ska fördela välfärdsuppgifterna mellan privata och kommunala utförare. Den kommunala självstyrelsen upphävs. Demokratin leder ett ytterligare stort nederlag.
Är det här början till att marknaden ska sköta all välfärd och vi medborgare handla välfärdstjänster på en marknad? Må frågan bli en stor valfråga.
Kommuner ska inte ha några medgivanden om produktion av välfärdstjänster. Det är där det totala ansvaret ska ligga.
Än en gång: jag är upprörd

Aktuellt

Tillståndskrav inom välfärdsområdet borde omfatta även kommuner

Även kommuner borde omfattas av kravet på tillstånd för att få bedriva verksamheter inom välfärdsområdet. Dessutom borde regeringen säkerställa att kraven inte hindrar små välfärdsföretag från att etablera sig. Det tycker finansutskottet som föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om det.
Regeringen har lämnat ett förslag om att det ska krävas tillstånd för att få bedriva enskild verksamhet inom hemtjänst, ledsagarservice, biträde av kontaktperson, skolverksamhet eller avlösarservice i hemmet. Syftet med förslaget är att se till att de som vill bedriva den typen av verksamhet har tillräckliga förutsättningar att bedriva verksamhet med god kvalitet och att stärka tilltron till sektorn. Dessutom vill regeringen förenkla upphandlingen av vissa sociala tjänster och välfärdstjänster.

Finns inte tillräckliga skäl för att undanta kommuner från kraven

Utskottet välkomnar regeringens förslag. Däremot tycker utskottet att även kommunala verksamheter borde omfattas av kravet för att på så vis komma åt de missförhållanden som finns där. Det finns inte tillräckligt bra skäl för att kommuner ska undantas menar utskottet.
Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att så fort som möjligt återkomma med kompletterande lagstiftning så att det ställs samma krav på både privata och offentliga aktörer inom området.

Viktigt med mångfald av aktörer inom välfärden

För att en aktör ska få tillstånd att bedriva den här typen av verksamhet krävs det att den bland annat har ekonomiska förutsättningar för det. Utskottet anser att det inte är tillräckligt specificerat vad som i praktiken krävs för att kunna leva upp till det. Det är, enligt utskottet, viktigt att både små och stora aktörer kan bedriva verksamhet inom välfärden. Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar ytterligare en uppmaning till regeringen om att säkerställa att kraven på tillstånd och ägar- och ledningsprövning inte ska leda till hinder för att kunna etablera sig och verka inom välfärdsområdet.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till förslagen om tillkännagivanden. De menar att det finns principiella skillnader mellan kommunal och enskild verksamhet. Om offentliga verksamheter har brister är det i första hand medborgarna som kan rösta bort de förtroendevalda som bestämmer. Det gör att det inte finns anledning att införa samma typ av krav som på en privat ägare. Dessutom tycker de att den belastning som ett tillståndskrav innebär borde kunna hanteras även av mindre företag

Inga kommentarer: