söndag 13 januari 2013

Partiklarna är farliga

Krav måste ställas på  både färjetrafiken och på den internationella handelsflottan, vilket bör vara Sveriges linje nu när Östersjön klassats som särskilt känsligt havsområde 


Problemet med partiklar är så pass allvarligt att det är nödvändigt med en höjd ambitionsnivå
Det är uppenbart att partiklar orsakar allvarliga skador på människors hälsa och att arbetet med att nå acceptabla nivåer bör påskyndas. Regeringen har sagt sig vilja driva frågan inom EU. Samtidigt bör kommunerna själva få större möjligheter att besluta om lokala åtgärder för att minska luftföroreningarna. De författningstekniska hindren för kommunerna att vidta miljöåtgärder bör ses över, såväl inom trafiksektorn som inom andra sektorer, exempelvis eldning.
Skicka en kommentar