måndag 20 februari 2017

Politisk styrning - ett föredrag

föredrag - Politisk styrning

Politisk styrning - ett måste för en framgångsrik politik
Politisk styrning handlar om att se till att mål uppnås.
Harald Nordlund har varit verksam i politiken under fyrtio år, därav nio som kommunalråd och fyra som riksdagsledamot. Han har sett och ser ofta brister i den politiska styrningen, inte minst inom landstinget. Nyckeln finns i en förändrad politikerroll, menar han.
Hur ser politikerrollen ut idag? Vilka utmaningar står politiker inför? Hur ska politiker få genomslag för sina beslut?
Harald vill gärna stimulera till dialog, och föreläsningen avslutas med en öppen diskussion.
Pris 1000 kr per föreläsning
Boka:
harald.nordlund@gmail.com / 0760-163244
Harald i Uppsala
Samhällsutveckling
Håller anförande om politisk styrning
Håller anförande om patientsäkerhet
Leder seminarier, debatter och samtalsgrupper
Upprättar skrivelser
Öppnar dörrar till politiker

Den nya svenska överklassen

En ledare i dag handlar om klyftor och att det finns klyftor, som är värre än dem mellan toppdirektörer och industrianställda. Äntligen, tänkte jag. Äntligen någon, som tar upp lönerna för den nya överklassen, vissa proffsidrottsutövare och artister. Inkomsterna kan skrivas med fantasisiffror. Men nej. Inte ett ord. Hjälp mig förstå varför toppdirektörer ( jo, dom har orimliga löner) betraktas som bovar och idrottsjobbare och artister som hjältar. Förklaringen torde vara, och här passar uttrycket politiskt korrekt in, att så många ser dessa som just hjältar och man vill inte utmana den stora gruppen.

söndag 19 februari 2017

Kommunala självstyret inskränks ytterligare

Nu ska staten lägga sig i igen. Den stat, som inte ens klarar av sin i andra avseenden styrande uppgift. Det här är ett riktigt dåligt initiativ. IVO ska ges uppgiften att ge tillstånd. Men, vad i all sin dar. IVO har mer än man klarar av. Men detta förhållande är inte huvudargument. Kommunerna måste själva bestämma om sin verksamhet. Det här är upprörande och borde ges mycket större uppmärksamhet än som sker.
Moderaterna, Liberalerna, Centern, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i samverkan har drivit igenom detta dåligt genomtänkta beslut. Eller är det genomtänkt, så till den milda grad att det ska ses som ett led i inskränkning av det kommunala självstyret


logotyp: Sveriges riksdag
16 februari 2017

Aktuellt

Socialutskottet vill se generell tillståndsplikt inom socialtjänsten

Den som driver privat verksamhet inom socialtjänsten, genom avtal med en kommun, måste framöver skaffa tillstånd för att få driva en sådan verksamhet. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Socialutskottet anser vidare att tillståndsplikten även ska gälla offentlig verksamhet. Utskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma med ett sådant förslag.
En kommun kan sluta avtal med ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ för att utföra socialtjänst för kommunens räkning. Det kan till exempel handla om HVB, stödboende, boende för äldre och boende för personer med funktionsnedsättning. Regeringen vill nu att det undantag från tillståndsplikten som funnits för sådan verksamhet som drivs genom avtal med kommunen tas bort. Enligt regeringens förslag ska den enskilda verksamhetsutövaren i även den situationen vara tvungen att få tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg för att få bedriva verksamheten. Detsamma gäller för dem som har en verksamhet som går ut på att föreslå och stötta familjehem och jourhem till barn. Tillstånd ska bara beviljas om verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet.
Socialutskottet välkomnar regeringens förslag då förslagen syftar till en trygg och säker vård för placerade barn och unga. Utskottet tycker därför att riksdagen ska säga ja till detta förslag.

Tillståndsplikten borde vara generell

Socialutskottet anser vidare att det borde ställas samma krav på verksamheter som drivs av kommunerna själva. Utskottet vill därför att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om att den tillståndsplikt som gäller privat verksamhet, även ska gälla offentliga verksamheter. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande med den uppmaningen till regeringen.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet håller inte med utskottsmajoriteten och reserverar sig därför mot förslaget. De tre partierna håller istället med regeringen som anser att en generell tillståndsplikt skulle vara ett för långtgående ingrepp i den kommunala självstyrelsen och att det inte går ihop med kommunernas lagstadgade skyldighet att tillhandahålla välfärdstjänster.

Hälsoundersökningar ska erbjudas till unga

Socialutskottet är dock enigt när det gäller regeringens förslag om att landstinget ska erbjuda en hälsoundersökning för barn och unga personer mellan 18-20 år. Det gäller de barn och ungdomar som vårdas utanför det egna hemmet. Syftet med förslaget är att hälsoundersökningen ska ge underlag för en medicinsk bedömning av den enskilda unga personens behov av hälso-, sjukvård och tandvård. En annan del av regeringens förslag handlar om att kommuner och landsting ska ingå överenskommelser om samarbete när det gäller barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
Socialutskottet föreslår att regeringen säger ja till regeringens förslag

Miljö- och jordbruksutskottet - bra initiativ


Utmärkt. Det är sådant, bland annat, man ska se till att våra EU-parlamentariker ägnar sig åt

logotyp: Sveriges riksdag
14 februari 2017

Aktuellt

Det behövs bättre EU-regler för att hantera kemiska ämnen i grupp

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att intensifiera arbetet och med kraft fortsätta verka för att hanteringen och bedömningen av grupper av kemiska ämnen ska bli effektivare inom EU.
Ett av etappmålen inom miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler. För att nå miljökvalitetsmålet ska det via Reachförordningen och annan EU-lagstiftning senast 2020 i högre utsträckning bland annat vara möjligt att bedöma och pröva grupper av ämnen med liknande egenskaper, kemisk struktur eller användningsområde. Reglerna, som exempelvis Reach och annan kemikalielagstiftning, är i hög grad uppbyggda för att bedöma enskilda kemiska ämnen var för sig. Ett sätt att kringgå ett förbud mot en viss kemikalie kan vara att byta ut den kemikalien mot en med liknande egenskaper men där grundegenskaperna kvarstår. Det medför att den nya kemikalien kan ha likartade oönskade egenskaper och är tillåten på marknaden fram tills att även det ämnet förbjuds.

Vill att regeringen intensifierar arbetet

Miljö- och jordbruksutskottet konstaterar att problemen delvis skulle kunna motverkas genom att grupper av ämnen bedöms samlat. Detta skulle också kunna påskynda utfasningen av särskilt farliga ämnen. Utskottet vill därför att regeringen intensifierar arbetet och med kraft fortsätter att verka för bättre EU-regler så att hanteringen och bedömningen av grupper av ämnen blir effektivare. Utskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen till detta i tillkännagivande. Förslaget innebär att utskottet säger ja till motionsförslag från Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet.
Förslaget kom i samband med att utskottet behandlade regeringens skrivelse Giftfri vardag samt motionsförslag inom samma område från allmänna motionstiden 2016.

föredrag - Politisk styrning

Politisk styrning - ett måste för en framgångsrik politik
Politisk styrning handlar om att se till att mål uppnås.
Harald Nordlund har varit verksam i politiken under fyrtio år, därav nio som kommunalråd och fyra som riksdagsledamot. Han har sett och ser ofta brister i den politiska styrningen, inte minst inom landstinget. Nyckeln finns i en förändrad politikerroll, menar han.
Hur ser politikerrollen ut idag? Vilka utmaningar står politiker inför? Hur ska politiker få genomslag för sina beslut?
Harald vill gärna stimulera till dialog, och föreläsningen avslutas med en öppen diskussion.
Pris 1000 kr per föreläsning
Boka:
harald.nordlund@gmail.com / 0760-163244
 
Harald i Uppsala
Samhällsutveckling
Håller anförande om politisk styrning
Håller anförande om patientsäkerhet
Leder seminarier, debatter och samtalsgrupper
Upprättar skrivelser
Öppnar dörrar till politiker


lördag 18 februari 2017

Varför bry sig om dåligt språk

Ska jag kanske sluta bry mig. Journalister i radio, TV och avisor använder språket på ett sätt, som i min skola gav bockar i kanten.
Att skilja på var och vart; nja det fanns inte som ett problem. Alla kunde det.
På den tiden betydde liksom så att säga, nästan, på något sätt, på sätt och visi likhet med. I dag som utfyllnad mellan vart tredje ord. 
För att inte tala om ordföljden. Han har bara åkt tre gånger. Bara åkt? Bara ska stå som bestämning till tre gånger. Alltså: Han har åkt bara tre gånger. Denna korrekta ordföljd finns inte längre. Lärarna påtalar inte felet, eftersom dom själva lärt sig felen.
Kanske är det så att man i uppsatser, om nu sådana förekommer, uppmuntrar till användning av svordomar. Finns inte längre någon ur den nya överklassen, idrottsmän/kvinnor och artister, som kan uttala en hel mening utan minst en svordom
Jo, jag ska nog sluta bry mig. Men när jag tänker efter, kan jag nog inte

fredag 17 februari 2017

Samband kultur - välfärd


Ofta tillkommer tillkännagivanden för att plocka politiska
poäng. Dessa tillkännagivanden blir löjliga. nedanstående känns emellertid inte löjligt. Allt för lång tid har gått utan att regeringen reagerat på det förra tillkännagivandet
logotyp: Sveriges riksdag
14 februari 2017

Aktuellt

Samarbetet mellan kulturen och välfärden bör stärkas

Samarbetet mellan kulturen och välfärdens kärnområden borde stärkas. Det anser kulturutskottet som tycker att regeringen ska bygga vidare på tidigare satsningar som gjorts på kultur och hälsa. Kulturutskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande. Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot förslaget.
Redan förra året uppmanade riksdagen regeringen att ta hänsyn till det positiva sambandet mellan kultur och hälsa i sin utformning av kulturpolitiken. Men utskottet anser inte att regeringen har följt riksdagens uppmaning. Därför föreslår utskottet att riksdagen om igen ska rikta ett liknande tillkännagivande till regeringen.

Stärk sambandet mellan kultur och välfärd

Den förra regeringen lade fem miljoner kronor per år under åren 2006-2008 på forskning om kultur och hälsa. Kulturutskottet anser att det är viktigt att bygga vidare på erfarenheter från de här satsningarna och vill nu att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande. Syftet är att utveckla pågående arbete och stärka samarbetet mellan kulturen och välfärdens kärnområden, till exempel vård och omsorg.
Förslaget om tillkännagivandet bygger på motionsförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

S, MP håller inte med

Socialdemokraterna och Miljöpartiet framhåller att flera studier har visat på kulturens positiva inverkan på välbefinnandet. De två partierna anser dock inte att det behövs ett nytt tillkännagivande till regeringen utan tycker att riksdagen ska vänta in regeringens svar på det första tillkännagivandet. S och MP reserverar sig därför mot utskottets förslag.