tisdag 25 oktober 2016

Från landstingets Sjukhusstyrelsen oktober

Hur gör man när man lägger ett initiativ? Jag frågar justeringspersonen

Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 25 oktober

I detta nyhetsbrev:

 • Landstinget inför krav på kollektivavtalsliknande villkor för privata vårdgivare
 • Månadsrapport september
 • Svar på initiativ om redovisning av överbeläggningar
 • It-bilaga fastställd
 • Vårdval gynekologi utvärderat


Landstinget inför krav på kollektivavtalsliknande villkor för privata vårdgivare

Landstinget ska införa ett krav på att privata vårdgivare som har vårdvalsavtal med landstinget har kollektivavtalsliknande villkor för sina anställda. Det beslutade sjukhusstyrelsen.
Ändringen görs genom att en ny skrivning förs in i landstingets förfrågningsunderlag för vårdval inom olika områden. Förfrågningsunderlagen innehåller villkor som alla vårdgivare som har vårdvalsavtal med landstinget måste uppfylla.
Enligt det nya kravet ska vårdgivarens personal som utför tjänsterna erbjudas kollektivavtalsliknande villkor när det gäller till exempel lön, tjänstepension och arbetsskadeförsäkring.
Sjukhusstyrelsen fastställde revideringar i förfrågningsunderlagen för höft- och knäprotesoperationer, ögonbottenfotografering vid diabetes mellitus, specialiserad öron-näs och halssjukvård i öppenvård och  ataraktoperationer i öppenvård.
De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2017.
(V) lämnade ett yrkande om att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att återkomma med förslag på avveckling av vårdvalen inom specialistsjukvård. Detta avslogs.

Månadsrapport september

Tillgängligheten vid sjukhusen har försämrats, både när det gäller nybesök och operation. Det framgår av sjukhusstyrelsens månadsrapport för september.
82 procent av patienterna vid Lasarettet i Enköping fick besökstid inom de 90 dagar som anges i vårdgarantin och 94 procent fick behandling. Vid Akademiska sjukhuset fick 56 procent besökstid inom 90 dagar och 63 procent behandling. Fler patienter har fått behandling, både jämfört med samma period föregående år och jämfört med budget.
Sjukhusstyrelsens totala verksamhet har efter september en årsprognos på minus 95 miljoner kronor, vilket är fem miljoner bättre än budget.

Svar på initiativ om redovisning av överbeläggningar

Stefan Olsson (M) lade ett initiativ, där han yrkade på att sjukhusdirektören ska få i uppdrag att redovisa en rad uppgifter, bland annat överbeläggningar. Sjukhusstyrelsen beslutade att beakta det i kommande utveckling av månadsrapporterna.
(M), (L), (C) och (KD) reserverade sig och yrkade på att initiativet skulle bifallas.

It-bilaga fastställd

Sjukhusstyrelsen fastställde en gemensam it-bilaga för sjukhusstyrelsens regelböcker 2017. It-bilagan beskriver landstingets it-struktur och vilka it-system som ska användas.
(M), (L), (C) och (KD) yrkade på ett tillägg att landstinget ska göra en översyn av möjligheten att revidera bilagan. Översynen ska fokusera på möjligheterna till kompatibilitet och funktionalitet. Yrkandet avslogs.

Vårdval gynekologi utvärderat

Tillgängligheten till gynekologi har ökat och köerna till landstingets mottagningar har minskat sedan vårdvalet för gynekologi i öppenvård infördes 2013. Det framgår av en utvärdering som presenterades för landstingsstyrelsen. Av utvärderingen framgår också att kostnaderna har stigit. Utvärderaren rekommenderar att landstinget ser över ersättningssystemet och förstärker uppföljningen inom området.

Från Landstingets Fastighets- och servicenämnden

Fördjupad förstudie för lokaler för rättspsykiatrisk vård

Fastighets- och servicenämnden beslutade att genomföra en fördjupad förstudie för ombyggnad av hus D1 för rättspsykiatri, äldrepsykiatrimottagning och psykiatrins mellanvårdsavdelning. Ombyggnaden är tänkt att skapa 12-14 platser för rättspsykiatrisk vård, säkerhetsklass 2 och 3. Förstudien får kosta 2,7 miljoner kronor.
Detta är verksamheter som måste flyttas från Ulleråker för att skapa utrymme för den utveckling av området som Uppsala kommun planerar. Akademiska sjukhuset har förordat en placering nära sjukhusområdet. Hus D1 ligger på västra sidan av Dag Hammarskjölds väg, nära sjukhusområdet.
En förenklad förstudie har genomförts, men nu krävs en fördjupad förstudie för att ta fram underlag över konstruktion, antikvariska hänsyn, omfattning av miljöåtgärder och en säkrare kostnadsuppskattning.
Nämndens beslut förutsätter att landstingsfullmäktige beslutar om en reviderad investeringsplan för planperioden 2017-2019, och att detta investeringsförslag finns med i den planen.
(M), (C) och (L) reserverade sig till förmån för (M):s återremissyrkande. De önskade att uppdraget även skulle inkludera att titta på alternativa användningsområden för hus D1 och alternativa placeringar av rättspsykiatrin, om hus D1 inte skulle vara funktionellt.

Nämndens sammanträdestider 2017

Fastighets- och servicenämnden fastställde datumen för sammanträden nästa år. Under 2017 sammanträder nämnden följande datum:
 • torsdagen den 1 februari
 • torsdagen den 2 mars
 • onsdagen den 29 mars
 • torsdagen den 8 maj
 • torsdagen den 15 juni
 • tisdagen den 5 september
 • torsdagen den 4 oktober
 • torsdagen den 9 november
 • måndagen den 15 december

Ny gasstation får ytterligare medel

Fastighets- och servicenämnden beslutar att tilldela ytterligare fyra miljoner för bygget av en ny gasstation i närheten av bb-intaget på Akademiska sjukhuset. Den totala investeringskostnaden får uppgå till drygt 13 miljoner kronor. Lustgascentralen kommer att bli en ordinarie matningskälla till sjukhusets gassystem. Lustgasen är i dagsläget placerad provisoriskt i en uppvärmd container. Denna provisoriska lösning är bara tänkt att användas i väntan på den nya byggnaden, där både lustgas och en reserv för oxygen i flaskpaket ska installeras.

Månadsrapporter

Landstingets resurscentrum förväntas klara sitt resultatmål för all verksamhet – undantaget asylvården. Kostnadsutvecklingen för vård av asylsökande är och har varit svår att beräkna och utfallet påverkas av flera faktorer, både lokalt och nationellt.
Landstingsservices ekonomiska utfall i perioden är ett överskott på 34 miljoner kronor vilket är 27 miljoner bättre än budget. Det är främst förskjutningar i aktivering av projekt som förklarar den positiva avvikelsen, vilket medför förseningar avseende värdeminskning.
Årsprognosen pekar mot ett överskott på ca tre miljoner för Landstingsservice och ett underskott på omkring 20 miljoner för Landstingets resurscentrum.

Reviderad delegationsordning

Fastighets- och servicenämnden fastställde den reviderade delegationsordning för nämnden. Revideringen är en anpassning till den nya, av landstingsfullmäktige beslutade, investeringsprocessen.

måndag 24 oktober 2016

Nu har kärnvapen blivit ett paraply

Hittills har vi varit vana vid att våra politiker ser förekomsten av kärnvapen som något skrämmande och farligt. Men, härom da´n kunde vi läsa debattartikel om att kärnvapnen inom NATO är ett paraply, som skapar säkerhet
Häpnadsväckande tyckande. Alltså ger ännu fler kärnvapen ökad säkerhet. Alltså ska Sverige skaffa kärnvapen för att ytterligare öka vår säkerhet? Nej så illa är det kanske inte. Så säkra kanske vi inte behöver bli. Och med värdlandsavtalet som argument kan ju kärnvapen komma att placeras här i alla fall. Ja, jag vet. Något sådant medgivande finns inte i avtalet, men inte heller något förbehåll.
Snart kan, om olyckan är framme, USA:s president komma att heta Trump. Han har ju sagt: "Vi har kärnvapen, varför inte använda dem". Den, så kallade, Alliansen fortsätter att plädera för svenskt NATO-medlemskap. 
Det är tydligt att varje steg Sverige tar mot NATO ökar iritationen hos Putin. Om Östersjön blir ett innanhav för NATO har man nog bäddat för ytterligare ökad spänning.
Svenska insatser för att sprida ett fredsbudskap har minskat till förmån för rustning för krig. En utveckling som oroar
Förr var kärnvapen något som vid användning kunde förstöra allt levande på jorden. Nu ett paraply, ett skydd. 
lördag 22 oktober 2016

Bo Pellnäs resonemang oroar

Den fristående kolumnisten i UNT Bo Pellnäs skriver i dagunder rubriken Är det möjligt att tala med Putin? 
Jo, Bo Pellnäs skriver visserligen att det är viktigt att samtal med Putin kommer till stånd. Dock är utgångspunkten ifrågasättande till samtal. Putin kan man egentligen inte tala med.
Kanske har han rätt i detta. Dock är Pellnäs attityd densamma som tidigare; risken med att öppna en dialog är att Putin ser det som ett svaghetstecken. Ska vi föra samtal, han kanske tycker vi är fega och svaga? Det är sådan här attityd, som gör att samtal inte kommer till stånd och att upprustning och provokation ökar. Man kan rada upp personer och grupperingar, som man anser omöjliga att prata med, och listan blir lång. Men att inte försöka utan i stället rusta för väpnad konflikt är en förklaring till att så mycket våld uppstår.
Ryska kärnvapen är en oroande och svårbedömd maktfaktor, skriver Pellnäs. Ja, verkligen. Men så är det väl med alla kärnvapen. Det är bara enstaka svenska politiker, som tror att säkerhet skapas under ett kärnvapenparaply.


fredag 21 oktober 2016

NATO och kärnvapen, till vilket pris som helst

"Trump klarar inte utrikespolitiken", är rubriken på Signerat av Håkan Holmberg i dagens UNT. Som vanligt välskrivet. Intrycket jag får är att karln är farlig för hela världen. Nu får vi hålla tummarna för att prognoserna kommer att hålla och att Clinton vinner.
Det finns emellertid något ofattbart, åtminstone för mig, i den svenska inställninen. Från ledande politiskt håll. De ivriga förespråkarna för ett svenskt NATO-medlemskap vill att Sverige ska gå med även om Trump blir president. Nåja, visst finns logik för detta, då ett medlemskap kan innebära samarbete med galningar i framtiden; något Sverige inte kan påverka.
M, L, C och KD vill att Sverige ska så snart det är möjligt bli medlem i NATO. Något parti vill skicka vapen och soldater till Irak. Ja, man tyckte det var bra att president Bush angrep det irakiska folket. Man får för sig att dessa partier tror att säkerhetspolitik handlar om enbart vapen.
Måttet rågades härom da´n när jag läste att en svensk försvarspolitiker kritiserade regeringen för att den i säkerhetsrådet tänker rösta för en resolution om kärnvapenstopp. "Vi behöver kärnvapenparaplyet, sa han. Jag mår fortfarande dåligt efter att ha läst detta.

Vilt behöver utfodring


Klokt av mitt gamla utskott

logotyp: Sveriges riksdag
20 oktober 2016

Aktuellt

Nej till regeringens förslag om förbud mot utfodring av vilt

Mål i domstol om jakt efter björn, järv, lo eller kungsörn ska handläggas skyndsamt. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag. Utskottet föreslår dock att riksdagen säger nej till regeringens övriga förslag i fråga om utfodring av vilt. Utskottet föreslår även att två tillkännagivanden, uppmaningar, riktas till regeringen.
Varje år orsakar vilt som till exempel vildsvin och hjort omfattande skador på jordbruk och skogsbruk. Vilt är också ofta inblandade i trafikolyckor. Regeringen vill nu försöka begränsa dessa skador genom att reglera utfodringen av vilt. Regeringen föreslår bland annat att regeringen eller ansvarig myndighet ska kunna besluta om ett generellt förbud eller villkor för utfodring av vilt.

Utskottet tycker regeringen går för långt

Miljö- och jordbruksutskottet håller med om att det finns skäl att reglera utfodring av vilt. Utskottet tycker dock att regeringens förslag går alltför långt och att det riskerar att skapa problem för stora delar av viltvården. Utskottet anser inte att en reglering bör utformas som ett generellt förbud mot utfodring med möjlighet till undantag. Utskottet tycker i stället att utfodring generellt sett ska vara tillåtet, men att det i enskilda fall ska kunna förbjudas. Det när andra lösningar inte är möjliga eller när det går att påvisa en påtaglig skada. På så sätt skulle ett förbud kunna omfatta ett visst område och vara tidsbegränsat.
Miljö- och jordbruksutskottet föreslår därför att riksdagen säger nej till regeringens lagförslag i denna del och i riktar ett tillkännagivande till regeringen om det här. Enligt utskottet bör regeringen återkomma med nya lagförslag i frågan som går mer i linje med utskottets synpunkter.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet håller inte med utskottsmajoriteten utan reserverar sig mot utskottets förslag i denna del.

Regeringen bör återkomma om kameraövervakning av vilt

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår ytterligare ett tillkännagivande till regeringen. Bakgrunden är att riksdagen förra året uppmanade regeringen att överväga att införa ett undantag från tillståndsplikten när det gäller kameraövervakning av vilt.
Regeringen anser dock inte att det i nuläget finns förutsättningar att gå vidare med ett förslag i frågan. Enligt regeringen krävs ytterligare överväganden och regeringen vill därför överväga frågan vidare inom ramen för en översyn av kameraövervakningslagen. Miljö- och jordbruksutskottet delar dock inte regeringens bedömning. Utskottet anser att regeringen snarast bör gå riksdagens tidigare beslut till mötes och återkomma med ett förslag om att ersätta tillståndsplikten för kameraövervakning av vilt med ett anmälningsförfarande. Ett sådant förslag skulle innebära att kameraövervakningen under vissa förutsättningar endast skulle behöva anmälas, och att det i dessa fall inte skulle krävas ett tillstånd.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag i denna del.

Ja till krav på snabb handläggning i domstol

Mål i domstol om jakt efter vissa rovdjur ska handläggas skyndsamt. I dag finns inte någon sådan bestämmelse i jaktlagen och därför föreslår regeringen en ändring i lagen. Miljö- och jordbruksutskottet i sin helhet håller med regeringen i den här frågan och föreslår därför att riksdagen antar lagförslaget. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 december 2016.

Viktig EU-fråga, gemensam statistik


EU genomlever nu en kris. Mitt i denna kan vi läsa om den viktiga frågan att få gemensamma regler för statistik om personer och hushåll. EU-ledamöter, kanske blir sådant svårt att förklara för oss medborgare. Visst finns argument, men nu får det vara nog med att peta i nationella frågor. Vilka ledamöter har röstat för detta?


logotyp: Sveriges riksdag
20 oktober 2016

Aktuellt

Finansutskottet kritiserar EU-förslag om gemensamma regler för statistik

Finansutskottet tycker att åtgärderna i EU-kommissionens förslag om gemensamma regler för europeisk statistik om personer och hushåll går för långt. Ett enigt utskott anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och föreslår därför att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande till EU.
EU-kommissionen har lämnat ett förslag på en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll. Statistiken grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar. Förslaget gäller sju statistikområden:
arbetsmarknad
inkomster och levnadsvillkor
hälsa
utbildning
användning av informations- och kommunikationsteknik
tidsanvändning
konsumtion.
Av dessa styrs de fem första redan i dag av tvingande EU-förordningar medan de två sistnämnda statistikområdena är frivilliga för EU-länderna. Förslaget innebär att de nuvarande förordningarna slås samman till en gemensam förordning. Även statistikområdena som i dag är frivilliga ska ingå i den nya lagstiftningen.

Bra arbete men förslaget går för långt

Finansutskottet tycker att det är bra att det görs ett arbete för att säkerställa att den officiella statistik som tillhandahålls inom EU är tillförlitlig, aktuell och av hög kvalitet så att beslutsfattare, företag och allmänhet kan fatta korrekta och faktabaserade beslut.
Finansutskottet anser dock att förslaget till förordning går längre än vad som är nödvändigt för att uppnå målen med lagstiftningen. Därmed är förslaget inte förenligt med subsidiaritetsprincipen. Subsidiaritetsprincipen innebär att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt. Förslaget ska också uppfylla proportionalitetsprincipen: åtgärderna som föreslås ska inte vara mer långtgående än vad som är nödvändigt för att målen med förslaget ska kunna uppnås.

Förslaget ger kommissionen en lagstiftande roll

Utskottet vänder sig emot att kommissionen i förslaget får en lagstiftande roll. På ett oförutsebart sätt skulle kommissionen kunna påverka reglernas framtida utformning och innehåll på ett sätt som i många avseenden normalt bör ligga på lagstiftare eller domstol. Utskottet tycker att detta är olämpligt och att förslaget i dessa delar går längre än vad som är nödvändigt för att nå målet med lagstiftningen.

Motiverat yttrande till EU

Finansutskottet föreslår därför att riksdagen ska lämna ett motiverat yttrande om detta till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande. Om en tredjedel av de nationella parlamenten i EU-länderna anser att ett förslag strider mot subsidiaritetsprincipen ska förslaget omprövas av den som lagt förslaget, oftast EU-kommissionen