fredag 20 januari 2017

Ge oss mindre makt

Rubriken är inte helt lyckad. Eller är det så att innehållet i dagens debattartikel är oklart? Den beskriver hur viktigt det är att patientens inflytande över sin egen vård ökas. Bra att de socialliberala företrädarna tar upp frågan. Tack.
Men är detta en fråga om att överföra makt från politiken till patienterna? Detta i en organisation, som av forskare konstaterats inte styrs av politiker utan av professionen.
Politikens tydlighet måste öka och besluten handla om ansvarstagande för och uppsättande av krav på resultat. I detta avseende måste politikers makt öka. Vad artikelförfattarna förmodligen vill säga är att patientens medverkan i den egna vården måste bli reellt. Det här är dock en attityd- och organisationsfråga och står inte i motsättning till en tydligare politikerroll.
Politikernas makt över inriktning, kvantitet och kvalitet, och över uppföljning och slutsatser av sådan, måste öka. Politikens makt och ansvar på nationell nivå, i betydelsen åtgärder för att få genomslag för lagar och förordningar, måste öka. Samverkan respektive uppdelning mellan de tre P-na måste tydliggöras

torsdag 19 januari 2017

Ingen lag om könsfördelning


Jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser bör ej uppnås genom tvingande lagar (CU6) 

Riksdagen anser att det är viktigt att könsfördelningen blir avsevärt jämnare än i dag när det gäller vilka som deltar i ekonomiskt beslutsfattande. Den rådande könsfördelningen i börsbolagens styrelser är inte tillfredsställande. Däremot tycker riksdagen att en jämnare könsfördelning bör främjas med andra medel än med tvingande lagstiftning. Riksdagen uppmanade därför regeringen att verka för att det även i fortsättningen ska vara ett aktiebolags ägare som bestämmer könsfördelningen i bolagets styrelse. Riksdagen uppmanade också regeringen att verka inom EU för nationellt självbestämmande i fråga om könsfördelningen i svenska börsbolags styrelser.
Riksdagen riktade dessutom ytterligare två uppmaningar till regeringen:
Regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att kravet på aktiekapital i privata aktiebolag sänks till 25 000 kr.
Regeringen bör ta initiativ till att överväga om fler företag kan undantas från revisionsplikten.
Riksdagens beslut grundar sig i motioner från allmänna motionstiden 2015/16 och 2016/17. Riksdagen sa nej till övriga motioner om associationsrätt.

Nej till motioner om försvarspolitik


Nej till motioner om försvarspolitik (FöU3) 

Riksdagen sa nej till motioner om försvarspolitik. Motionerna handlar om försvarspolitisk inriktning, försvarets förmåga, internationella samarbeten, materielförsörjning och försvarsindustrifrågor. Andra områden är psykologiskt försvar, nordiskt samarbete, försvarslogistik och cyberförmåga.
Riksdagen håller med om att försvaret behöver förändras och förbättras i många avseenden, men menar att en del av detta redan håller på att genomföras som följd av tidigare beslut om försvarspolitisk inriktning för 2016-2020. Riksdagen påpekar att det viktigaste är att den operativa förmågan i krigsförbanden ökar och totalförsvarets förmåga säkerställs och ser inte att det i nuläget finns skäl till att förändra prioriteringarna. Riksdagen konstaterar också att försvaret har fått mer pengar samt också successivt kommer att tillskjutas mer pengar fram till 2020. Allt detta sammantaget samt det förbättringsarbete som redan pågår är anledningen till ställningstagandet.

Hans Blix till Uppsala

PRESSMEDDELANDE

Hans Blix föreläser i Uppsala!

Hans Blix, jurist och politiker med uppdrag som liberal utrikesminister, generaldirektör för IAEA och chef för FN:s vapeninspektörer i Irak på meritlistan föreläser på inbjudan av Liberalerna i Uppsala den 26 januari. Han talar på temat Hur osäker är världen? Föreläsningen utgår från den dagsaktuella situationen i omvärlden och riktar sig till intresserade Uppsalabor.
-        När en så kunnig och meriterad person som Hans Blix har möjlighet att komma och delge oss sina tankar kring världsläget, som många uppfattar som mer oroande än någonsin, blir vi oerhört glada, säger Mohamad Hassan, ordförande för Liberalerna Uppsala kommunförening.

-        I Uppsala, min barn- och ungdomsstad, blev jag liberal och var med att starta FPU-klubben (nuvarande Liberala ungdomsförbundet, LUF) på slutet av 1940-talet. Att åter möta Uppsalabor är lockande säger Hans Blix.

I anslutning till föreläsningen har media möjlighet att intervjua Hans Blix.

Plats: Mallasalen, Stadsbiblioteket. 
Tid: Kl. 18.00–19.30, inklusive frågestund.

För mer information:
Mohamad Hassan
Kommunalråd och gruppledare (L)
073-048 89 23Helena Hedman Skoglund
Politisk sekreterare (L)
072-518 92 94

Hälsningar Helena Hedman Skoglund
Politisk sekreterare Liberalerna Uppsala kommun

018-727 12 38
072-518 92 94

Dåliga språkliga förändringar

Språket förändras ständig. Jovisst. Men vissa förändringar, som gör språket fattigare är svåra att acceptera. Inte kan det väl vara så att skolan inte bryr sig om att undervisa om, till exempel, tidsformer. Varför har vi fått den nya imperfektformen, som jag har exempel på från dagens UNT. "I december svämmande kommentarsfälten över av hat..."
Och varför har vi fått ordföljder, som skapar missförstånd. I en TT-artikel i dag om Barack Obamas nya liv står: "Rådgivaren Valerie Jarrett säger att Obama nu bland annat vill jobba med sjukförsäkringsfrågan...". Bland annat vill jobba med frågan? Bör väl stå att han vill jobba med, bland annat, sjukförsäkringsfrågan.

måndag 16 januari 2017

Åldersindelningar inom partierna föråldrad tanke

Endast seniorer i partierna arbetar med äldrefrågor. Märkligt. Det borde väl vara de i dag unga, som ska forma morgondagens äldrepolitik. Eller rättare, varför har partierna inom sig åldersindelade organisationer? Liberala seniorer, grön ungdom. Vem sa att vi ska riva åldersbarriärer? I partierna borde man arbeta tillsammans utan indelningar. Det är i detta erfarenhet och nytänkande möts och ur detta nödvändig förnyelse åstadkoms.
Partierna är bland de mest förändringsobenägna delarna av vårt samhällsliv. Tanken att slopa äldrenätverk och ungdomsförbund är förbjuden tanke. Jag uttryckte, för femton år sedan denna tanke. Snabbt kom kravet från ledningen inom ett av de politiska ungdomsförbunden om min avgång som riksdagsledamot. Partierna har inte sedan dess förändrats det minsta. Det är vägran att förändra och tänka nytt, som bör framkalla avgångskrav

lördag 14 januari 2017

Trump tycks inte avskräcka

Det borde framstå som solklart att Sverige inte kan vara med i en försvarsorganisation, som kommer att domineras av Donald Trump. Nä, men det kan ju komma om fyra år en någorlunda balanserad person. En person, som inte har skumma affärer med, bland andra, Ryssland. Tål säkerhetspolitiken sådana tvära kast i inställningen. Nej, absolut inte. USA kan komma att om längst fyra år få en normal person som president, något, som Ryssland och Putin kan komma att ogilla. Vi blir inte säkrare då genom provokation än vi blir genom att nu samarbeta med en i en mängd avseenden oberäknelig person. Med Trump en omöjlighet, med en vettig person likaså
Trump avskräcker emellertid inte den NATO-kramande kvartetten