onsdag 12 december 2018

Inget ansvarstagande

"Nära vård och hälsa beräknas göra ett underskott under 2018 på minus 5,3 miljoner kronor. Det framgår av vårdstyrelsens månadsrapport för november. Folktandvården lämnar en plusprognos på 3,1 miljoner kronor."

När Region Uppsala skriver så här visar man att man fortfarande 2018 inte förstår vad som är politiskt ansvar. Nära vård och hälsa och Folktandvården är förvaltningar. Underskottet och överskottet orsakas av Vårdstyrelsen. 
Ansvariga politiker underlåter att fatta något beslut med anledning av avvikelsen

tisdag 11 december 2018

Lika illa hos Sjukhusstyrelsen

Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 11 december

I detta nyhetsbrev:

 • Försämrad ekonomisk prognos för Akademiska
 • Svar på initiativ om forskningsbokslut


Försämrad ekonomisk prognos för Akademiska

Akademiska sjukhusets årsprognos uppgår nu till minus 300 miljoner kronor, vilket är en försämring med 50 miljoner kronor jämfört med föregående månad. Det framgår av månadsrapporten för november, som behandlades vid sjukhusstyrelsens sammanträde.
Behandlades? Ni behandlade inte. Ni bara konstaterar. Så här får det inte fortsätta. Akademiska lämnar en prognos, men vilken prognos gör ni som ansvarigt organ? Ingen
Försämringen beror främst på att det inte har skett en tydlig vändning när det gäller kapaciteten, framför inom slutenvården. Även effekter av köpt vård, köpt medicinsk service, nya läkemedel och dyra bemanningslösningar har bidragit till det försämrade resultatet. Kostnaden för inhyrd personal 2018 uppgår till 157 miljoner kronor till och med november.
Lasarettet i Enköping prognostiserar ett plusresultat på 5 miljoner kronor under 2018. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet lämnar en prognos på minus 22 miljoner kronor.
På Akademiska sjukhuset är tillgängligheten i öppenvården fortsatt bättre jämfört med samma period förra året. Under november fick 80 procent av patienterna sitt första besök inom de 90 dagar som anges i vårdgarantin. Tillgängligheten till operation låg i nivå med föregående år.
Vid Lasarettet i Enköping är tillgängligheten fortsatt hög. 95 procent av patienterna fick vänta kortare tid än 90 dagar på sitt första besök och 96 procent erbjöds behandling eller operation inom 90 dagar.

Svar på initiativ om forskningsbokslut

Sjukhusstyrelsen behandlade ett ärende som väckts av Lina Nordquist (L), Cecilia Linder (M), Bengt Wahlberg (C), Helena Busch Christensen (KD) och Janine Bichara (L). De hade lagt tre förslag:
 • att så kallad "mini-HTA" (ett instrument som används vid utredning om eventuellt införande av nya metoder) ska tillämpas och resultaten följas.
 • att forskningsbokslut upprättas för att säkra forskningen och morgondagens sjukvård
 • att kommunikationen mellan universitetet och regionen stärks.

Sjukhusstyrelsen beslutade att avslå initiativet med hänvisning till redovisningen i ärendet. Av den framgår att mini-HTA används inom Region Uppsala, men att det inte finns någon systematisk utvärdering av hur ofta mini-HTA används eller effekten av detta. När det gäller forskningsbokslut pågår ett arbete inom Region Uppsala med att ta fram data för ett forskningsbokslut enligt en modell från SKL, som har tagits fram för att redovisningen av forskningsresurserna inom olika regioner ska bli jämförbara.
Arbetet med att stärka samarbetet med universitetet pågår. Universitetssjukvårdsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som har tagit fram förslag på handlingsplan och gemensamma visioner och målsättningar.


Om Uppsnabbat

Du får detta e-postmeddelande eftersom din e-postadress är anmäld som prenumerant på Region Uppsalas nyhetsbrev Uppsnabbat. För att avanmäla dig eller förändra din prenumeration använd dig av formuläret på http://www.lul.se/sv/Landsting--politik/Nyhetsbrev/
Huvudansvarig för Uppsnabbat är Jessica Elgenstierna, jessica.elgenstierna@regionuppsala.se

uppsnabbat@regionuppsala.se

16:15 (10 minuter sedan)
till mig

Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 11 december

I detta nummer

 • Budget 2019
 • Strategi för regionbusstrafiken i Uppsala län
 • Biljettpriser 2019
 • Upphandling av taxiavtal för sjukresor samt anropsstyrd trafik


Budget 2019

Kollektivtrafiknämnden beslutade att notera dagens information och att budget för 2019 fastställs av Trafik och samhällsutvecklingsnämnden som tillträder efter årsskiftet och ersätter dagens kollektivtrafiknämnd och den regionala utvecklingsnämnden.

Strategi för regionbusstrafiken i Uppsala län

Kollektivtrafikförvaltningen UL har arbetat fram ett förslag till ny regionbusstrategi. Ett omfattande utredningsarbete har gjorts och en rad intressenter har haft möjlighet att lämna synpunkter i samband med att förslaget varit ute på remiss.
Bakgrunden till arbetet med en ny regionbusstrategi är att det finns behov av vägledning om praktiska lösningar i planeringen av trafiken för att uppnå målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet (TFP). Målet är att fortsätta utveckla regionbusstrafiken så att fler medborgare som idag reser med egen bil byter till att resa med kollektivtrafik hela eller större delen av sina resor.
Strategin består av fem övergripande principer och tre linjetyper med tillhörande linjetypspecifika principer. De fem övergripande principerna är:
 • Principer vid planering av utbudets omfattning – i syfte att skapa ett jämbördigt och förutsägbart utbud
 • Principer vid genomförande av förändringar i trafiken – i syfte att skapa transparens och tydlighet i beslut
 • Principer vid den operativa planeringen av trafiken – i syfte att skapa tydligare struktur för trafiken
 • Principer vid prioritering av satsningar på infrastruktur – i syfte att styra investeringar dit de gör mest nytta
 • Principer vid kommunikation och profilering av trafiken – i syfte att göra det enkelt för resenärer att navigera i utbudet
De tre linjetyperna är:
Stråklinjer – i medelstarka till starka relationer.
Expresslinjer – i de allra starkaste stråken.
Landsbygdslinjer – trafikerar i områden med litet resandeunderlag. Landsbygdslinjer kan vara helt eller delvis anropsstyrda.
Kollektivtrafiknämnden beslutade att anta Strategi för regionbusstrafik i Uppsala län i enlighet med förslaget


Biljettpriser 2019

Kollektivtrafiknämnden fattar beslut om biljettpriser för kollektivtrafiken förutom priset för 30-dagars vuxen och zonpriset för enkelbiljetter, förköpta och biljetter köpta med reskassa som fastställs av regionfullmäktige. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att vid sammanträdet 12 december fastställa nya biljettpriser där 30-dagarsbiljetten för vuxen höjs med 40 kronor till 880 kronor, att förköpt enkelbiljett vuxen höjs med 2 kronor till 32 kronor per zon, samt att enkelbiljett köpt med reskassa höjs med 2 kronor till 25 kronor per zon. De nya priserna föreslås gälla från 3 januari 2019.
Kollektivtrafikförvaltningen redovisade ett förslag för justering av övriga biljettpriser.
De förslagna biljettpriserna beräknas ge ökade intäkter till en nivå där budgeten för 2019 är i balans, det vill säga att intäkterna täcker verksamhetens kostnader.
De nya priserna innebär att biljetterna höjs med i genomsnitt 5 procent.
(S) yrkade att priset för 30-dagars pensionärsbiljett bibehålls på 530 kr, att 30-dagares lågtrafikbiljett sänks till 440 kr och att enkelbiljett för pensionär införs till samma nivå som ungdom.. Yrkandet avslogs efter votering.
(V) yrkade att priset för 30-dagarsbiljtt vuxen blir 750 kr och i övrigt avslag alla övriga förslag till högre biljettpriser, det vill säga bibehålla 2018 års priser. Dessutom yrkade (V) att det införs enkelbiljetter för pensionärer med samma rabattnivå som för ungdomar, att en periodbiljett 30-dagar för zon 1 (Uppsala innerstad) införs med pris vuxen 550 kr, pensionär 350 kr och ungdom 360 kr. Yrkandet avslogs.
Kollektivtrafiknämnden beslutade att ändra biljettpriserna från 3 januari 2019 i enlighet med förvaltningens förslag och under förutsättning att regionfullmäktige vid sammanträdet 12 december beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.
(V) och (S) reserverades sig mot beslutet till förmån för egna yrkande.

Upphandling av taxiavtal för sjukresor samt anropsstyrd trafik

Som en del av uppdraget att organisera sjukresor behöver Kollektivtrafikförvaltningen UL göra en upphandling av taxiresor. Länets medborgare har rätt att ta sig till och från vården kostnadsfritt och när inte övriga kollektiva färdmedel kan tillgodose patientens behov kan resorna göras med taxi.
Kostnaden för taxiresor beräknas till ca 100 miljoner kronor per år och finansieras via skattemedel.
Kollektivtrafiknämnden beslutade att upphandling av sjukresor och anropsstyrd trafik ska genomföras.

En sådan nämnd borde ha tvingats avgå

Ett sådant här politiskt organ borde vi ha krävt avgång av. Man skyller på en förvaltning när man inte klarar sitt eget budgetansvar. Inte bara att man inte klarar, man bryr sig inte. Man bara konstaterar.

Rapporten om tillgänglighet är inte alltför illa. Men vad tycker ansvarid nämnd? Ingenting. Man bara konstaterar.

I rapporten har man siffror för även privata vårdcentraler. Däremot nämner man inte vårdcentraler med externa utförare. 

Det är fortfarande illa med den politiska styrningen inom Regionen

Uppsnabbat vårdstyrelsen 10 december

I detta nyhetsbrev:

 • Vårdstyrelsens månadsrapport för november
 • Vårdstyrelsens budget 2019
 • Uppföljning av sprututbytesmottagningen
 • Förtydligande om extra ersättning till kurator och psykolog
 • Hälsoäventyret föreslås få nya lokaler i Uppsala
 • Reviderade sammanträdesdatumVårdstyrelsens månadsrapport för november

Nära vård och hälsa beräknas göra ett underskott under 2018 på minus 5,3 miljoner kronor. Det framgår av vårdstyrelsens månadsrapport för november. Folktandvården lämnar en plusprognos på 3,1 miljoner kronor.
81 procent av patienterna som kontaktade en av Region Uppsalas egna vårdcentraler under november kom fram samma dag och 78 procent fick tid för läkarbesök inom sju dagar.
Bland de offentliga vårdcentralerna finns det stora variationer i tillgängligheten. Hos vårdcentralen med bäst tillgänglighet fick 96 procent tid inom en vecka att jämföra med 31-59 procent hos vårdcentralerna med sämst tillgänglighet. Hos de privata vårdcentralerna kom i snitt 94 procent fram samma dag och 86 procent fick läkarbesök inom sju dagar.
Väntetiden till telefontjänsten 1177 Vårdguiden var i snitt 19 minuter.

Vårdstyrelsens budget 2019

Vårdstyrelsen fastställde sin budget för 2019. Beslutet gäller under förutsättning att regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens budgetförslag.
Vårdstyrelsens budget omfattar total 2 466 miljoner kronor. En förändring jämfört med tidigare år är att ersättningen till vårdcentralerna har höjts. Region Uppsala räknar också med att kostnaden för digitala utomlänsbesök, så kallade nätdoktorer, kommer att öka.

Uppföljning av sprututbytesmottagningen

Sprututbytesmottagningen i Uppsala har mottagits mycket väl av patienterna. Det framgår av en uppföljning som gjorts av verksamheten, som startades 2016. Däremot pekar rapporten på att samverkan med psykiatrin och kommunens socialtjänst behöver utvecklas. Vårdstyrelsen gav förvaltningsdirektören för Nära vård och hälsa i uppdrag att vidta åtgärder för att utveckla samverkan och återkomma med en rapport till vårdstyrelsen under våren 2020.

Förtydligande om extra ersättning till kurator och psykolog

Vårdstyrelsen beslutade om ett förtydligande när det gäller ökade ersättningar till psykolog- och kuratorbesök. 2016 höjdes besöksersättningen med 250 kronor. Förtydligandet innebär att detta endast gäller för fysiskt besök till kurator eller psykolog vid vårdcentral. Digitala vårdmöten har en lägre besöksersättning och omfattas alltså inte av detta tillägg.

Hälsoäventyret föreslås få nya lokaler i Uppsala

Region Uppsalas hälsopedagogiska verksamhet Hälsoäventyret har sedan våren 2017 stått utan lokal i Uppsala. Nu finns förslag till en ny lokalisering. Hösten 2019 kan verksamheten öppna.
Hälsoäventyret riktar sig till barn och unga i årskurs 2, 4, 6, 7 och 9. Undervisningen syftar till att öka elevernas förståelse för sambanden mellan kropp, hälsa, livsstil, etik, identitet och miljö, bland annat med hjälp av rollspel, gruppövningar och experiment.
Sedan starten 2001 har över 110 000 elever fått undervisning vid något av Hälsoäventyren i Uppsala län. Idag bedrivs verksamhet i Håbo, Östhammar, Tierp och Knivsta. Hälsoäventyret i Uppsala, som tar emot elever från Uppsala, Heby, Enköping och Älvkarleby, blev uppsagda från sina tidigare lokaler och har därför inte kunnat ta emot besök sedan mars 2017.
Den fastighet som föreslås ligger på Fålhagsleden 51. Innan lokalerna kan tas i bruk ska de genomgå en renovering. Hälsoäventyret i Uppsala beräknas kunna öppna igen under hösten 2019.
Vårdstyrelsen ställde sig bakom den nya lokaliseringen av Hälsoäventyret. Nära vård och hälsa tillförs också 900 000 kronor under 2020 för att täcka ökade hyreskostnader.
Det slutliga beslutet om inhyrningen fattas av fastighets- och servicenämnden den 17 december.

Reviderade sammanträdesdatum

Vårdstyrelsen har reviderat sammanträdesdatumen för 2019. Nu ser mötesschemat för 2019 ut enligt följande: 1 februari, 28 februari, 28 mars, 3 maj, 29 maj, 19 juni, 25 september, 28 oktober, 21 november, 19 december.

fredag 7 december 2018

Hur tänker ni politiker?

"Det fanns en gång en soldat
Han kysste sin mor farväl
Han sa till sin flicka; du, jag kommer igen
Svara mig du
Var är han nu?
Jag bara undrar... Var är han nu?

Det fanns en gång en stad
I parken där lekte barn
Så släppte man ner en bomb och staden försvann
Svara mig du
Var är den nu?
Jag bara undrar... Var är den nu?"

Hur kommer det sig att dagens politiker är så ointresserade av att besvara frågan "var är dom nu?"
Man pratar bara om mer vapen. Vapen för att döda soldaten, som tar farväl av sina föräldrar, vapen för att helt radera ut parken där barnen leker. Hur tänker ni?

torsdag 6 december 2018

Riksdagsbeslut 5 december

logotyp: Sveriges riksdag
5 december 2018

Beslut i korthet

 

Riksdagsbeslut 5 december

Skatteregler om informationsutbyte av finansiella konton ändras efter internationell utvärdering (SkU5)
Insatsen i Afghanistan förlängs under 2019 (UFöU1)
Fortsatt svenskt deltagande i militära insatser i Irak (UFöU2)
EU-kommissionens arbetsprogram 2019 (UU4)

Skatteregler om informationsutbyte av finansiella konton ändras efter internationell utvärdering (SkU5)

Lagstiftningen om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton infördes 2016. Syftet var bland annat att göra det svårare att undanhålla pengar på konton i andra länder för att slippa betala skatt. Det globala forumet för transparens och informationsutbyte i fråga om skatter har sedan dess utvärderat Sveriges lagstiftning. Lagstiftningen ändras nu efter forumets påpekanden.
Samtidigt ändras vissa skatteregler med anledning av den nya spellagen som börjar gälla den 1 januari 2019. Ändringarna innebär att vissa typer av spel som anordnas med tillstånd enligt lotterilagen ska jämställas med licenspliktiga spel och därför beskattas. För att undanröja tveksamheter kring skattefriheten för vinster från spel efter den 1 januari 2019 tydliggörs lagstiftningen. Vid tillämpningen av bestämmelsen om skattefrihet för spelvinster ska spel med tillstånd enligt lotterilagen jämställas med spel som inte kräver licens och därmed vara skattebefriade.
En ändring av skyldigheten att lämna uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen införs också. Ändringen innebär att ersättning som kan bli föremål för särskild löneskatt ska redovisas i en årlig kontrolluppgift.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.

Insatsen i Afghanistan förlängs under 2019 (UFöU1) 

Det svenska deltagandet i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats, RSM, i Afghanistan ska förlängas. Den svenska styrkan på plats ska bestå av högst 50 personer. Om situationen kräver ska det finnas möjlighet att tillföra en tillfällig förstärknings- och evakueringsstyrka på högst 150 personer. Syftet är att bistå de afghanska säkerhetsstyrkorna med utbildning och rådgivning för att stärka säkerhetsstyrkornas förmåga att självständigt hantera säkerheten i landet.
Riksdagen sa ja till att Sverige fortsatt deltar i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan under 2019.

Fortsatt svenskt deltagande i militära insatser i Irak (UFöU2) 

Sverige ska även under 2019 delta i den militära utbildningsinsats som pågår i Irak. Den svenska styrkan på plats ska bestå av uppemot 70 personer. Om situationen kräver ska det finnas möjlighet att tillföra en tillfällig förstärknings- och evakueringsstyrka på högst 150 personer.
Sedan 2015 har Sverige på beslut av riksdagen deltagit i den militära utbildningsinsatsen. Insatsen sker på irakisk inbjudan och genomförs inom ramen för den globala koalition som samarbetar för att bekämpa terrororganisationen Daesh. Det övergripande målet med Sveriges insats är att öka de irakiska försvarsstyrkornas förmåga att motverka hotet mot terrororganisationen.

EU-kommissionens arbetsprogram 2019 (UU4) 

Riksdagen har behandlat EU-kommissionens arbetsprogram för 2019. I programmet anger kommissionen de politiska prioriteringarna för det kommande året. I och med att det är i slutet av den nuvarande kommissionens mandatperiod innehåller arbetsprogrammet inte så många nya initiativ.
När det gäller de övergripande frågorna anser riksdagen att det är positivt att kommissionen i sitt sista arbetsprogram lägger fokus på att göra klart pågående arbete, på att avsluta förhandlingar som pågår och på att genomföra fattade beslut. När det gäller EU:s framtid framhåller riksdagen bland annat att förankringen i medlemsländernas parlament är viktig. Vad gäller brexit är det viktigt att Storbritanniens utträde sker på ett sätt som ger rättslig tydlighet och förutsägbarhet. Det är också angeläget att EU har nära samarbete med Storbritannien även i framtiden.
I utlåtandet kommenterar riksdagen även förslag från kommissionen om bland annat ekonomiska frågor, ökad användning av kvalificerad majoritet, demokrati och rättsstatens principer, genomförandet av Parisavtalet och EU som global aktör.
Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

tisdag 4 december 2018

L talar om medel i stället för mål

Liberalerna har just nu svagt stöd i opinionen. Detta trots, för det kan väl inte vara på grund av, att man har starkt stöd som näst bästa parti. Analyserna är många och kommer bli fler.
Ett misstag partiet gör är att fokusera på medlen i stället för på målen. I valrörelsen var EU en huvudfråga. EU är medlet för, främst, att nå miljö- och fredsmål. Det är freden och miljön, som borde ha varit huvudfrågor. Kärnkraft har varit huvudfråga i stället för frågan om hållbar energiförsörjning. Fast bindning till en politisk allians i stället för en strategi för att få genomslag för socialliberal politik.
Märkligt att inte åtminstone delar av partistyrelsen ifrågasatt stategin.

torsdag 29 november 2018

Fredsdepartement i USA?
Nedanstående hämtat från Fredskulturnätverket (Valentin Sevéus)

FÖRSLAGET OM FREDSDEPARTEMENT I USA

Det förslag om återkommande sedan 1920-talet väckts i USAs kongress om ett fredsdepartement tycks vara den mest genomarbetade lagtext om detta som hittills finns.

Det känns angeläget att många i FredsKulturNätverket trots allas vår brist på tid bekantar sig åtminstone något med detta förslag. Här följer en sammanfattning. Enligt första meningen ska ett fredsdepartement (Department of Peacebuilding) skapas och ledas av en fredsminister (Secretary of Peacebuilding). Uppgiften är bland annat att verka för fredskultur (a culture of peace).

Införd i hus (02/26/2015)
Avdelning för fredsbyggande act från 2015
-------------------------------------------------------
Inrättar en avdelning för fredsbyggande i den verkställande grenen, som ska ledas av en sekreterare i fredsbyggande, som är avsedd för fredsskapande, fredsskapande och studier och främjande av villkor som främjar både inhemsk och internationell fred och en kultur.

Europaparlamentet, som är ett strategiskt politiskt mål, och (2) utveckling av en politik som främjar nationella och internationella konfliktförebyggande åtgärder, icke-våld, medling, medling , fredlig konfliktlösning och strukturerad medling.

1) byrån för fredsbyggande, (2) byrån för inrikes fredsskapande verksamhet, (3) byrån för internationell fredsskapande verksamhet, (4) byrån för den internationella fredsbyggande verksamheten, (1) byrån för fred, (2) byrån för fredsskapande åtgärder, (3) Teknik för fred, (5) kontoret för vapenkontroll och nedrustning, (6) byrån för fredsbyggande information och forskning, (7) byrån för de mänskliga rättigheterna och de ekonomiska rättigheterna och (8) Det mellanstatliga rådgivande rådet för fred.

Inrätta en federal interna för fred för att samordna verksamheten inom avdelningen med andra federala organ.

Uppmanar försvarsministern och utrikesministern att samråda med sekreteraren om icke-våld mot konflikter när en konflikt mellan förenta staterna och någon annan regering eller enhet är nära förestående eller inträffar.

Uppmanar sekreteraren att uppmuntra medborgarna att observera och fira fredens och strävan att skapa fred på fred, vilket ska inbegripa diskussioner om den och de resultat som uppnåtts i den liv.

https://peacealliance.org/issues-advocacy/department-of-peace/