torsdag 29 september 2016

Hyrcyklar i Uppsala


Hyrcyklar i Uppsala. Intressant. 
Uppenbart är att det går att få ett sådant system att fungera. Visst kommer när dom här tankarna blir kända, röster att höjas för att förstörelse och annat omöjliggör. Nej huvudfrågan blir: Vilka blir kommunens kostnader och värdet av den image som systemet kan ge


Cykeln är redan idag ett viktigt och väl använt färdmedel i Uppsala och staden har ambitionen att bli Sveriges bästa cykelstad och samtidigt en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. För att ytterligare underlätta användningen av cykel i Uppsala, men även för att förbättra tillgängligheten från landsbygden och för besökare och pendlare till centrum, överväger kommunen att införa ett låne- /hyrcykelsystem. Uppsala har redan samlat vi
ss erfarenhet av hyrcyklar genom ett pilotprojekt med tre hyrcykelstationer, som infördes i samarbete med SJ år 20131. Pilotprojektet har dock avslutats. Målet med hyrcyklarna är att de ska komplettera och förstärka stadens övriga cykelsatsningar och göra staden mer tillgänglig för olika grupper, främst sådana som annars inte skulle välja cykeln. Tanken med hyrcykelsystemet för Uppsala är att det ska fungera som ett komplement till kollektivtrafiken och utgöra ett legitimt och hållbart alternativ i den transportkedja som Uppsala erbjuder sina medborgare och besökare. Som ett tidigt steg i arbetet med att införa ett hyrcykelsystem genomförs denna förstudie som ska utreda vissa centrala frågor och ge stöd för kommunens vidare arbete. Förstudien har genomförts under våren 2016 av Koucky & Partners AB på uppdrag av Uppsala kommun, enheten för trafik och samhälle. Kontaktperson hos Koucky & Partners är Hanna Ljungblad, hos Uppsala kommun Oscar Forss.

1.1 SYFTE OCH MÅL Syftet med förstudien har varit att ge Uppsala kommun ett underlag för att komma vidare i sin process att upphandla och införa ett hyrcykelsystem. Konkret skulle förstudien omfatta följande delar: • Karakterisering och beskrivning av för- och nackdelar med olika principer för hyrcykelsystem. • Beskrivning av några grundläggande affärsmodeller för hyrcykelsystem. • Beskrivning av Uppsalas förutsättningar och primära målgrupper för hyrcyklar. • Beskrivning av de primära målgruppernas behov och krav avseende ett hyrcykelsystem. • Genomförandet av en kundundersökning för att inhämta Uppsalabornas åsikter om och önskemål kring hyrcyklar i Uppsala samt synpunkter från större arbetsgivare och turistbyrån. • Framtagande av ett förslag på principutformning utifrån stadens mål och målgruppens behov. • Inventering av lämpade platser för placering av hyrcyklarna och förslag på dimensionering av systemet, utifrån Uppsalas förutsättningar och utvecklingsprognoser • Rekommendationer till vidare steg
Skicka en kommentar