tisdag 14 juli 2015

Ny upptäckt. Man måste ställa krav och följa upp

Jag tror nästan inte mina ögon. Nu har man kommit på att, när man köper tjänster av externa utförare ska man ställa krav och man ska följa upp. Det självklara ser nu ut som att man kommit på något genialt. Kravställande och uppföljning ska väl hanteras oberoende vem som är utförare. Skillnaden mellan externt utförande och eget utförande ska väl visa huruvida mångfalden i utförandet påverkar produktiviteten. Om någon utförare gör vinst måste det betyda att man varit smartare än de andra. Ty, kvaliteten kan man ju inte ge avkall på, enär den är reglerad i avtal

Ny utredning om valfrihet, mångfald och kvalitet i välfärden föreslås (FiU32)

I mars 2015 beslutade regeringen att utreda nya regler för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Riksdagen ansåg att denna utredning är problematisk och uppmanade därför regeringen i ett tillkännagivande att så fort som möjligt tillsätta en ny utredning.
Den nya utredningen ska utreda utvecklade och delvis nya regler som ska garantera valfrihet, mångfald och kvalitet när välfärdstjänster utförs. Utredningen bör bland annat behandla tillståndsplikt med ägar- och ledningsprövning, kravställande och uppföljning av kvalitet samt skarpare sanktioner vid misskötsel. En utgångspunkt ska vara att det ska ställas likadana krav på både privata och offentliga utförare. Utredningen bör kunna redovisa sina förslag i slutet av 2016
Skicka en kommentar