onsdag 17 februari 2016

Bättre statlig uppföljning av högre utbildning

År 2016 konstaterar Utbildningsutskottet att kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning måste följas upp.

Det är mycket av sina styrande uppgifter, som staten inte klarar. Vi kan ju inte lösa detta på annat sätt än att vi ser till att bristerna avskaffas. För, vart ska vi flytta ansvaret, när staten inte lyckas ta det? EU? Nej, ur demokratisk synpunkt förkastligt. Landstingen? Nja, dessa är nästan lika dåliga som staten. Kommunerna? Ja, dom kan styrning ganska bra. Men den geografiska indelningen lämpar sig knappast


Utbildningsutskottet vill se uppföljning av nytt kvalitetssystem

Det nya kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning måste följas upp regelbundet och regeringen borde se över hur lärosäten kan jämföras med varandra. Det tycker utbildningsutskottet, som föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över dessa frågor.
Regeringen vill skapa ett nytt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning som Universitetskanslersämbetet ska ansvara för. Det handlar bland annat om att Universitetskanslersämbetet ska granska hur lärosätena arbetar med utbildningarnas kvalitet. Utbildningsutskottet är positivt till förslaget, men tycker att planer på uppföljning saknas.

Återkommande uppföljningar

Ett enigt utskott tycker att regeringen efter tre år borde utvärdera hur det nya kvalitetssäkringssystemet har fungerat. Dessutom föreslår utskottet att Universitetskanslersämbetet varje år ska lämna in rapporter om systemet. Uppföljningarna ska bland annat granska om kvalitetssäkringssystemet bidragit till att lärosätena och deras utbildningar har utvecklat sin kvalitet. Utskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att se över de här frågorna i två så kallade tillkännagivanden.

Viktigt kunna jämföra lärosäten

Utbildningsutskottet anser också att det nya kvalitetssäkringssystemet kan göra det svårare för studenter att jämföra lärosäten. Utskottet tycker att det är viktigt att jämförelser görs då lärosätenas motivation till kvalitetsförbättring blir större. Utskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att se över även denna fråga.

Enigt utskott

Förslagen grundar sig på motioner från M, C, L och KD. Samtliga partier ställer sig dock bakom förslagen om att rikta tre tillkännagivanden till regeringen. Det nya kvalitetssäkringssystemet föreslås vara infört under andra halvåret 2016.

Skicka en kommentar