Sveriges alla klimatmål, fastlagda av riksdagen 2009, uppnås eller rent av överträffas till år 2020. Därför vill regeringen öka takten i omställningen mot lägre klimatutsläpp och mer förnybar energi. Det positiva beskedet lämnade i dag klimat- och miljöminister Åsa Romson.
Regeringen har stämt av läget i en kontrollstation under 2015. Där framgår att samtligas nationela klimat- och energimål kommer att uppnås eller till och med överträffas vid målgång 2020. Uppmuntrad av detta höjer nu regeringen ambitionen och ökar takten i omställningen mot lägre klimatutsläpp och mer förnybar energi. Samtidigt aviserar regeringen en nationell strategi och antar en vision för klimatanpassning.
- Kontrollstationen visar att Sveriges förmåga att ställa om i en mer hållbar riktning är större än vad den förra regeringen trodde. Den nuvarande regeringen har högre ambitioner för Sverige. Genom att ta ansvar på hemmaplan visar vi ledarskap i världen. Sverige ska i ökad utsträckning överträffa klimatmålet nationella insatser, säger Åsa Romson.
Klimatförändringarna är här och de är allvarliga. Flera rapporter visar att 2015 var det varmaste året som hittills uppmätts. Samhället måste anpassas till klimatförändringarna. Därför aviserar regeringen nu en nationell strategi för klimatanpassning. Regeringens nya antagna vision är att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och tillvarata möjligheter. Åtgärder för att anpassa samhället till ett förändrat klimat behöver ske såväl i närtid som på lång sikt och inom många verksamhetsområden.
Hittills har regeringen skjutit till 100 miljoner kronor för att stärka samhällets anpassning till ett förändrat klimat.
• Riksdagen antog 2009 ett mål om att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent till 2020 jämfört med 1990. Målet gäller för de sektorer som inte ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter, och den förra regeringens inriktning var att en tredjedel av minskningen skulle ske i form av klimatåtgärder utomlands.
• Samtidigt antog riksdagen tre energipolitiska mål: Andelen förnybar energi ska utgöra minst 50 procent av den totala energianvändningen, och minst 10 procent inom transportsektorn till 2020.
• Dessutom ska energianvändningen vara 20 procent effektivare jämfört med 2008. Den förra regeringen aviserade en kontrollstation under 2015 i syfte att analysera utvecklingen i förhållande till målen liksom ge en uppdatering av kunskapsläget om klimatförändringarna. Kontrollstationen inkluderar även en uppföljning av arbetet med klimatanpassning