tisdag 21 mars 2017

Från riksda´n i mars


Riksdagen i veckan

Debatter & beslut

Solariesolning för personer under 18 år förbjuds

Det blir förbjudet att yrkesmässigt låta en person under 18 år att sola solarium för att få mörkare hud. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Arbetsförmedlingen borde inte arbeta med jobbmatchning

Att hjälpa arbetssökande hitta jobb bör inte längre vara Arbetsförmedlingens uppgift, anser riksdagen, som vill att regeringen senast den 31 mars ger den pågående Arbetsmarknadsutredningen ett utökat uppdrag. Utredningen bör ge förslag till hur delar av Arbetsförmedlingens uppgifter kan läggas ut på andra aktörer på arbetsmarknaden.

Staten bör få bättre möjligheter att skydda försvarsintressen

Staten borde ha större möjligheter att skydda Sveriges totalförsvarsintressen och ett agerande från regeringens sida brådskar. Riksdagen uppmanade regeringen att snarast återkomma med förslag.

EU-kommissionens arbetsprogram har granskats

Riksdagens utrikesutskott har granskat EU-kommissionens arbetsprogram för 2017. Det innehåller kommissionens politiska prioriteringar för året. Granskningen är fokuserad på EU som global aktör, migrationspolitik samt handelspolitik.

Utskotten & EU-nämnden

Våld mot äldre i nära relationer bör kartläggas

Våld mot äldre i nära relationer och hedersrelaterat våld mot äldre borde synliggöras och kartläggas. Det anser ett enigt socialutskott som föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att se till att en sådan kartläggning görs.

Alla som beviljas personlig assistans ska kunna välja utförare

Socialutskottet vill att regeringen lämnar förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats personlig assistans ska få möjlighet att välja utförare av assistansen. Utskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen till detta. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Skyddet mot barnäktenskap bör förstärkas

Det är viktigt att skydda barn mot äktenskap. Det anser ett enigt civilutskott. Utskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att prioritera arbetet med att stärka skyddet mot barnäktenskap och tvångsäktenskap. Det är ett av fyra tillkännagivanden som civilutskottet nu vill att riksdagen ska rikta till regeringen.

Alla myndigheter bör arbeta för att öka utbudet av öppna data

Regeringen bör ge alla myndigheter i uppdrag att arbeta strategiskt för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. Det tycker finansutskottet som föreslår att riksdagen ska rikta den här uppmaningen till regeringen.

Myndigheter bör ha tydliga tidsgränser för handläggningstider

Många företag upplever att reglerna de måste följa är krångliga och att alltför mycket tid går åt till långa handläggningstider. Myndigheter som företag kommer i kontakt med borde därför sätta tydliga tidsgränser för sina handläggningstider. Det anser näringsutskottet som föreslår att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att se till att det sker.

Öppen utfrågning om penningpolitiken

Den 14 mars höll finansutskottet en öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken med riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Henry Ohlsson.

Öppet seminarium om statlig revision i Norden

I Sverige liksom i övriga Norden finns statliga revisionsmyndigheter som har ansvar för att granska hur statens pengar används. Revisionen fyller en viktig funktion genom att parlamenten får relevant och tillförlitlig information om problemområden i den statliga förvaltningen. Den 15 mars höll finansutskottet ett öppet seminarium om den statliga revisionen i Norden.

Skicka en kommentar