fredag 7 april 2017

Från riksda´n 7 april


logotyp: Sveriges riksdag
7 april 2017

Riksdagen i veckan

 

Debatter & beslut

 

Det ska bli enklare att ge tidsbegränsade bygglov för bostäder

För att möta bostadsbristen i Sverige ska det bli enklare att ge tidsbegränsat bygglov för bostäder. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Högskoleutbildningar bör matchas bättre med arbetsmarknaden

För att matchningen mellan högskoleutbildningar och arbetsmarknaden ska bli bättre bör regeringen verka för ett ökat samarbete mellan universitet och högskolor och arbetslivet. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om detta, i samband med behandlingen av regeringens inriktning av forskningspolitiken de närmaste tio åren.

Våld mot äldre i nära relationer bör kartläggas

Våld mot äldre i nära relationer och hedersrelaterat våld mot äldre borde synliggöras och kartläggas. Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att ge det uppdraget till en myndighet.

Livstidsstraffet för mord borde användas mer

Livstidsstraffet för mord borde användas i större utsträckning och lagen kring kränkande fotografering bör ses över. Det är två av åtta tillkännagivanden som riksdagen riktade till regeringen.

Utskotten & EU-nämnden

 

KU-utfrågningar om granskningsärenden

I april och maj håller konstitutionsutskottet, KU, utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. I veckan höll KU utfrågningar med närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S), tidigare näringsministern Annie Lööf (C), kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) och utrikesminister Margot Wallström (S). Utfrågningarna är öppna för allmänhet och media. De kan ses i efterhand via webb-tv.

Större möjlighet för poliser att få skadestånd vid kränkning

Poliser bör få större möjlighet att få skadestånd om de utsätts för allvarliga kränkningar eller våld när de utför sitt arbete. Straffen för vapensmuggling bör också skärpas i smugglingslagstiftningen. Dessa två uppmaningar föreslår justitieutskottet att riksdagen riktar till regeringen i tillkännagivanden. S, MP och V reserverar sig mot förslagen.

Justitieutskottet vill ha fler former av straff för unga

Fler former av straff för unga bör införas. Det anser justitieutskottet, som vill att riksdagen uppmanar regeringen att arbeta för detta. Det är ett av tre tillkännagivanden som utskottet föreslår att riksdagen ska rikta till regeringen.

Konsekvenser av resursbrist bör ses över

Regeringen borde göra en översyn av vad resursbrist inom sjukvården kan få för konsekvenser vid en extraordinär händelse. Ett enigt försvarsutskott föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta.

Vägarnas bärighet ska avgöra vilket vägnät som de tyngsta fordonen får använda

Trafikutskottet säger ja till regeringens förslag om en ny bärighetsklass för vägar, BK4, som ska möjliggöra färd med tyngre fordon än vad som är tillåtet i dag. Utskottet motsätter sig dock regeringens uttalande i propositionen om att användningen av BK4-klassningen inte får äventyra regeringens ambition att flytta över gods från väg till järnväg och sjöfart. Utskottet anser att vägarnas bärighet ska avgöra vilket vägnät som upplåts för de tyngsta lastbilarna.

Öppen utfrågning om sjukfrånvaro

Den 6 april höll socialförsäkringsutskottet en öppen utfrågning om åtgärder för lägre sjukfrånvaro och om hanteringen av regionala skillnader i sjukförsäkringen.

Öppen utfrågning om kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården

Den 6 april höll socialförsäkringsutskottet en öppen utfrågning om åtgärder för lägre sjukfrånvaro och om hanteringen av regionala skillnader i sjukförsäkringen.

Internationellt

 

IPU-möte med fokus på minskad ojämlikhet

1-5 april ägde Interparlamentariska unionens (IPU) 136:e församling rum i Dhaka, Bangladesh. Talman Urban Ahlin ledde en riksdagsdelegation till mötet som samlade parlamentariker och talmän från 126 länder.

Talmannen

 

Talmannen tog emot Vietnams talman

Talman Urban Ahlin tog den 6 april emot Vietnams talman Nguyen Thi Kim Ngan. Vid besöket diskuterades ämnen som institutionella och lagstiftande strukturer, stadsplanering och hållbarhet.
Skicka en kommentar