tisdag 14 maj 2019

KU lägger sig i


Det är klart att detta ärregeringens eget ansvar. Kanske KU kan hitta något annat att ägna sig åt

logotyp: Sveriges riksdag
10 maj 2019

Aktuellt

Ett nationellt säkerhetsråd för krisledning bör inrättas

Regeringen bör göra en översyn av den centrala krisledningsorganisationen med målet att inrätta ett nationellt säkerhetsråd för krisledning vid Statsrådsberedningen. Det anser konstitutionsutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett så kallat tillkännagivande om det till regeringen.
Sveriges krisberedskap bygger på ansvarsprincipen. Det innebär att den myndighet som har ansvaret för en verksamhet under normala förhållanden även har det under en kris. Katastrofkommissionen som granskade krishanteringen efter tsunamikatastrofen 2004 fann dock att det finns vissa svagheter med ansvarsprincipen. Bland annat kan signaler från en myndighet som inte förmår att lösa en kris på egen hand dröja. Katastrofkommissionen kom fram till att närhet till statsministern är viktigt för att ge krisledningen auktoritet i förhållande till fackdepartementen inom Regeringskansliet.
Om ett nationellt säkerhetsråd för krisledning fanns vid Statsrådsberedningen skulle krisledningen få en tydligare ställning högt upp i hierarkin, anser konstitutionsutskottet. Det nya nationella säkerhetsrådet bör ledas av statsministern och vara knutpunkten i den centrala krisledningsorganisationen. Rådet bör ha som uppgift att arbeta med frågor som rör rikets säkerhet i bred bemärkelse. Det bör också fånga upp strategiska säkerhetsfrågor som inte naturligt hör hemma på ett enskilt fackdepartement.

S, V och MP har en reservation

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot förslaget eftersom de anser att det är regeringens uppgift att avgöra hur Regeringskansliet ska vara organiserat.

Inga kommentarer: