söndag 9 juni 2019

Inte heller Vårdstyrelsen

Jo, man klarar budget, men vissa mål missas, men ändå inga beslut

Vårdstyrelsens tertialrapport januari - april

Nära vård och hälsa och Folktandvården lämnar ekonomiska prognoser i enlighet med budgeten. Det framgår av tertialrapporten för perioden januari till april som redovisades på vårdstyrelsen.
Region Uppsala har följt upp hur väl primärvården uppfyller de nya reglerna för vårdgarantin. Enligt dessa ska patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem få en medicinsk bedömning inom tre dagar av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
I den primärvård som drivs i Region Uppsalas egen regi klarade 69 procent av besöken de nya kraven under perioden januari till april. Hos de privata vårdcentralerna gjordes 73 procent av besöken inom vårdgarantins tre dagar.
När det gäller tillgängligheten via telefon kom 85 procent av patienterna fram samma dag till primärvården i Region Uppsalas egen regi och 93 procent till de privata vårdgivarna under perioden januari till april.
Väntetiden till 1177 Vårdguiden på telefon var i april 18 minuter

Inga kommentarer: