tisdag 29 december 2015

Brukarråd inrättas

Ambitionen är lovvärd. Uppsala kommun vill öka funktionsnedsattas inflytande. I detta syfte inrättas ett brukarråd.
Kanske behövs detta. Åtminstone är åtgärden vanlig när man vill visa handlingskraft och god vilja. Jag hoppas att man innan inrättandet har frågat sig hur kontakten medborgare - politiska representanter ska kunna förbättras. Funktionsnedsattas och andra gruppers närhet till alla beslutsfattare måste förändras radikalt. I första hand handlar det om att göra våra politiker medvetna om vad deras roll innebär.

Uppsala kommun

Uppsala kommun logotype

Ökat inflytande när funktionsnedsatta får ett eget brukarråd

Uppsala kommun - 2015-12-17 10:26 CET

Omsorgsnämnden kommer under 2016 att utveckla arbetssätt för att bättre hämta in och ta tillvara brukares synpunkter och erfarenheter. Ett nytt brukarråd LSS ska inrättas, och nämnden utreder också alternativa kommunikationssätt för att öka barns och ungdomars delaktighet i beslut. Från 2016 är omsorgsnämndens alla sammanträden öppna för allmänheten. I samband med sammanträdena anordnas regelbundna föreningsdialoger.
Omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde onsdag 16 december om sin verksamhetsplan och budget för 2016. En viktig ansats i verksamhetsplanen är nämndens vilja till ökat inflytande för nämndens målgrupper och övriga kommuninvånare.
Sedan tidigare finns ett kommunalt handikappråd i kommunen. Det ska under 2016 kompletteras med ett råd för personer som omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Rådet ska ha fasta medlemmar med representanter från brukarorganisationer och politiska nämnder.
Under 2016 ska också omsorgsförvaltningen utreda alternativa kommunikationssätt för att öka barns och ungas delaktighet i beslut som rör dem själva.
– Med brukarrådet kommer fler vara med att påverka och det kommer leda till bättre kvalitet, säger Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden. Brukarna och deras företrädare har ju erfarenheter som många förtroendevalda och tjänstemän inte har. Det kan handla om allt ifrån vardagliga händelser till att kunna påverka hur samhället utvecklas.
Alla omsorgsnämndens sammanträden är från 2016 öppna för allmänheten. Nämndhandlingar publiceras på kommunens webbplats någon vecka innan sammanträdet. I samband med nämndens sammanträden hålls föreningsdialoger med de föreningarna som nämnden samarbetar med, bland annat genom föreningsbidrag.
Öppna nämndsammanträden innebär att alla är välkomna som åhörare. Besökare har ingen yttranderätt men vid kaffepausen finns tillfälle att träffa och diskutera med nämndens ledamöter och ersättare

Inga kommentarer: