tisdag 29 december 2015

Bättre luft i Uppsala


Det lönar sig att hålla en fast linje. Protesterna har varit många och tvivlen på att åtgärderna ska ge effekt har varit av karaktären "Det begriper väl vem som helst att det inte betyder någonting". Luften i centrala Uppsala är nu sådan att det inte är livsfarligt att vistas i centrum. 


Uppsala kommun

Uppsala kommun logotype

Trend med bättre luft i centrala Uppsala håller i sig

Uppsala kommun - 2015-12-21 10:48 CET
Uppsala kommer klara EU-gränsen för stora partiklar på Kungsgatan för fjärde året i rad. Det indikerar mätningarna av stora partiklar från Kungsgatan. Tack vare en rad vidtagna åtgärder klaras normen, trots att otillåten körning med dubbdäck fortfarande förekommer på Kungsgatan.
Partiklarna kommer från till exempel slitage på vägbeläggningar, däck och bromsar och kommunen har i flera år vidtagit åtgärder för att klara de europeiska miljökvalitetsnormerna för stora partiklar.
Åtgärderna som vidtagits för att skapa bättre luft på Kungsgatan ger resultat. Det bekräftar mätningar av partikelhalter från Kungsgatan som görs kontinuerligt. Det blir fjärde året i rad som Uppsala klarar den gräns som EU satt för antalet dygn - 35 - som partikelhalterna max får överskridas. Hittills i år är antalet överskridanden 17.
–Trenden går åt rätt håll, åtgärderna har effekt och vi klarar normerna. Vi har fortfarande dagar då vi överskrider gränsvärdet men de är få i det stora hela och vi klarar EU-gränsen med råge, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.
Minskningen av partiklar på Kungsgatan är ett resultat av flera åtgärder, bland annat införande av miljözon, hastighetssänkning i city, dubbdäcksförbud, och effektivare renhållning av gatorna.
Uppsala har höga ambitioner inom miljö-, klimat och hälsoområdet och att mäta luftkvaliten är en viktig del i arbetet. Därför utreder kommunen nu möjligheten att utveckla och bygga ut tekniken som mäter luftkvalité i stadskärnan.
–Vi vill inte bara klara normen utan också arbeta mot målet att invånare i Uppsala kommun ska få vistas i en stad där luften klarar Sveriges högt ställda miljökvalitetsmål, för att få så positiva effekter på våra medborgares hälsa och vår miljö som möjligt, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för trafikfrågor.
Åtgärderna är en del av Uppsala kommuns Åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet.
Mer information
Michael Eriksson, gatu- och parkchef
Telefon: 018-727 43 4
Skicka en kommentar