onsdag 16 december 2015

Cykeln mer populär än bilen


...och ännu mer kan göras. Kanske är vi på väg att få en dräglig levnadsmiljö i centrala Uppsala


Uppsala kommun

Uppsala kommun logotype

Cykeln mer populär än bilen i tätorten Uppsala visar resvaneundersökning

Uppsala kommun - 2015-12-16 07:55 CET
För första gången sedan undersökningarna startade år 2000 är andelen resor med cykel i Uppsala tätort fler än bilresorna. I hela kommunen har cyklingen ökat från 26 till 33 procent. I tätorten Uppsala är ökningen ännu större - från 28 till 36 procent, medan bilresorna sjunkit från 39 till 34 procent. Undersökningen är den första sedan 2010 med syftet att undersöka Uppsalabornas resmönster.
Undersökningen har gjorts i form av en enkät i två delar, en med bakgrundsfrågor och en resedagbok där man angett sitt resande en specifik dag. Nytt för i år är att de svarande kunde fylla i enkäten på webben, enkäten fanns även i en version på engelska. 4250 personer mellan 12-84 år slumpades ut att svara och 48 procent har svarat, vilket är i linje med liknande undersökningar i andra kommuner.
-Glädjande att fler cyklar – det är en vinst för Uppsalas miljö och för människor hälsa, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden. Investeringarna för att fler ska vilja cykla ger resultat. En förutsättning för att kunna planera för hållbar tillväxt är att känna till invånarnas resmönster.
Mätperioden var 5 oktober till den 3 november med uppföljande telefonsamtal fram till den 29 november. I första han har Stadsbyggnadsförvaltningen, som ansvarat för undersökningen, velat få en bild av vilka färdmedel som används i gatunätet. Hur mycket man reser med tåg har därför mindre betydelse i just den här undersökningen.
Antalet bilresor i tätorten Uppsala är nu färre än antalet resor till cykel, samtidigt minskar bilresorna i hela kommunen från 42 procent till 37. Det innebär att cykelresorna närmar sig antalet bilresor inte bara i tätorten Uppsala, utan i hela kommunen.
- Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad och vi genomför många olika åtgärder för att nå dit. Nu har vi nått ett trendbrott för mer cykling och det är väl värt att fira, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för trafik.
Nu pågår arbetet med att göra en fördjupad analys av resultatet, man vill även göra ytterligare analyser av hur resmönstren fördelar sig mellan olika områden i Uppsala kommun.
Resvaneundersökningen är den fjärde sedan år 2000
Skicka en kommentar