fredag 1 mars 2013

Vården en av huvudfrågorna för socialliberaler

Jag börjar inse att vi socialliberaler är många. När vi för ut politiken na i kommande valrörelse är vården en central fråga. Det finns ett socialliberalt alternativ i sjukvårdspolitiken, som innebär mer solidaritet, mer långsiktighet, mer gemenskap för och stöd till individen och bättre tillgänglighet. Eftersom den viktiga del av välfärden som sjukvården utgör, för närvarande har stora brister krävs en radikalt annorlunda politik än dagens.

Många som fått del av sjukvårdens insatser öser med rätta lovord över personalen för det sätt man tagits om hand på. En ständigt utvecklad personalpolitik är därför nödvändig för att ta vara på personalen. Vi vill visa större tilltro till och lyhördhet inför professionen. Den socialliberala sjukvårdspolitiken innebär att kostnaderna för vård och omsorg ska täckas av skatteinkomster och frågan om vad som är kvalitet ska bestämmas politiskt och demokratiskt. Vem som utför vården blir då en fråga om valmöjlighet och effektivitet. Vi vill tydliggöra politiken till att handla om resurser, kvalitet, uppföljning och ansvarsutkrävande. De politiska besluten och det lokala inflytandet måste flyttas närmare verksamheterna genom att Enköpings lasarett får en egen utförarstyrelse liksom primärvården.

Dagens problem i sjukvården är förutom ekonomiska, organisatoriska.
Skicka en kommentar