onsdag 17 april 2013

Rapporter om obalans ska följas av politiska beslut

Tyvärr ges ständigt tecken på att landstinget inte styrs av politiker. På landstingets hemsida står visserligen att landstinget är en politikerstyrd organisation.  Detta ser ut att vara i endast teorin.
Landstinget har en beställa-utföraorganisation. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är det politiska beställarorganet och Produktionsstyrelsen det politiska utförarorganet. Men i verkligheten är Produktionsstyrelsen placerad vid sidan om, ty Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tecknar avtal direkt med förvaltningar, det vill säga Akademiska, Lasarettet i Enköping och så vidare. Och till råga på allt, denna brist på konsekvens och logik ifrågasätts inte av en enda politiker. Produktionsstyrelsen är ett organ, som tar del av rapporter, men som inte fattar de viktiga politiska besluten.
Jag tittar nu i Produktionsstyrelsens protokoll från 26 mars. Om förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter beslutades: "Produktionsstyrelsen beslutar att lägga ekonomi- och verksamhetsrapporterna till handlingarna". Läser jag rätt; lägga till handlingarna rapporter, som pekar på stora obalanser mot budget? Om det inte förelåg, vilket det borde ha gjort, förslag till beslut om åtgärder för att nå balans, skulle det självklara beslutet varit att ge uppdrag att återkomma med förslag och att sätta upp ett datum för extra sammanträde med Produktionsstyrelsen för att därvid fatta politiska beslut för budgetbalans.
Visserligen beslutades också att uppdra till produktionsdirektören att föra dialog med förvaltningarna och beställaren kring åtgärder för att nå resultatmålen. Men vad betyder nu det? Vad ska dialogen resultera i? Är det uppdrag att återkomma med förslag? Nej så står det inte. Och, vad menar man med beställaren? Är det HSS? Nej det kan det ju inte vara, för med det politiska organet HSS, beställaren,ska ju det politiska organet Produktionsstyrelsen föra dialog.
Och varför har man en produktionsdirektör? Man har ju chefer för förvaltningarna och som samlande kraft en landstingsdirektör. Nog ser jag brister i den politiska styrningen och den här paragrafen ger tyvärr tydlighet åt bristerna

Skicka en kommentar