tisdag 29 oktober 2013

Kommuner ska kunna lämna bidrag till statlig sjöinfrastruktur (KU2)

Landstings och kommuners rätt att lämna bidrag till byggande av statliga vägar och järnvägar har inneburit att vissa projekt, som skulle fått vänta på förverkligande i många år, har kommit till stånd tidigare.
Men, rätten har också inneburit att staten avhänt sig delar av ett ansvar, som måste betraktas som en ren statlig angelägenhet. Det is in tur innebär ett taktiserande, som inte är konsturktivt
Kommuner och landsting ska ha rätt att lämna bidrag till anläggandet av allmänna farleder till sjöss som staten ansvarar för.
I dagsläget kan kommuner och landsting lämna bidrag till byggande av statliga vägar och järnvägar. Riksdagen anser att det är ett logiskt steg att möjligheten till sådan medfinansiering även ska gälla allmänna farleder. Kommunernas och landstingens möjlighet till inflytande över den statliga infrastrukturen bör vara oberoende av vilken slags trafik det handlar om.
Ändringarna gäller från den 1 december 2013. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
Skicka en kommentar