torsdag 2 januari 2014

Avfallet

"Ekonomiska drivkrafter måste skapas för att minska avfallet. Arbetet med differentierad taxa med avseende på sorterat respektive osorterat avfall och på mängden lämnat avfall måste fortsätta. För att hushållen, företagen och den kommunala verksamheten skall kunna anpassa sitt beteende måste de praktiska möjligheterna till källsortering finnas. Källsortering, kompostering och återanvändning skall finnas i alla kommunala verksamheter, inplaneras i nya bostadsområden och underlättas i befintlig bebyggelse. Förutom fasta återvinningscentraler bör ambulerande uppsamlingsmöjligheter finnas för att ge närhet mellan invånarna och avfallshanteringen och för att underlätta för t.ex. rörelsehindrade. Bristerna i avfallssorteringen hänger i hög grad samman med bristfällig kunskap och information. Förbättrad information är angelägen. Kunskap är en förutsättning för en framgångsrik avfallspolitik. För att nå målet om avfallsreduktion är det viktigt att producentansvaret utformas så att det uppmuntrar till minskad mängd avfall, till produkter som är lätta att återanvända och till produkter vilkas komponenter lätt kan separeras för att återanvändas. Producentansvaret bör därför utvärderas noggrant och vidareutvecklas. Dagens producentansvar kräver kvantitativa och mätbara mål som är tidbestämda och som skärps successivt.Det individuella ansvaret för olika producenter ska så långt som möjligt stimuleras, Ett sätt att åstadkomma detta är att införa kretsloppsförsäkringar för en rad produkter t.ex. bilar, vitvaror, datorer och elektroniska produkter.En kretsloppsförsäkring tecknas av den enskilde producenten med ett försäkringsbolag som tar ansvaret för att produkten återvinns enligt gällande lagar och regleringar. Den premie som försäkringsbolaget kräver för detta kommer att återspegla bland annat hur återvinningsbar produkten är.Då individuellt producentansvar inte är praktiskt möjligt, bör kollektiva arrangemang införas. Ibland är pantsystem att föredra. En pant på batterier bör införas. Inom EU finns överenskommelse i form av direktiv om deponering av avfall. Strävan efter att med efterlevande av direktivet uppnå en enhetlig standard föravfallsdeponier behöver bli tydligare. Vi har emellertid en öppenhet för vad ny teknik kan innebära. Vår avfallspolitik syftar till att minska mängden avfall och till att minimera omfattningen av deponering och förbränning av det avfall som uppstår"
Skicka en kommentar