torsdag 2 januari 2014

Sverige bör dominera räddningsarbetet

Inte bara frågan om ansvaret för driften av sjukvården är föremål för ifrågasättande. Bristerna i styrningen av skolan orsakar den, troligen, mesta debatten. En annan, men glömd fråga är länens arbete med att övervaka statusen i våra sjöar, hav och andra vattendrag. Vi har mycket att göra för att nå målet levande sjöar, vattendrag och ett hav i balans. Grunden för bra beslut om miljökvalitetsnormer och åtgärdsbehov tar avstamp i övervakningens resultat som omformas till bedömningar av vattenstatus. Många arbetar med att skapa förutsättningar för att länens arbete ska gå smidigt och göras på likartat sätt i hela landet. Modeller och vägledningar ska komplettera där föreskrifter inte räcker ända fram. Och en strategi för övervakningen av vatten har tagits fram. Jag tror man kan påstå att övervakningen fungerar bra. Dock, åtgärderna saknas. Övervakningen visar att situationen i många vatten är allvarlig. Vatten sträcker sig över geografiska gränser. Sverige skulle kunna, och borde, spela en ledande roll i internationella strävanden för att rädda hotade hav, sjöar och vattendrag
Skicka en kommentar