torsdag 21 januari 2016

Hur stränga ska reglerna för vapeninnehav vara?

Det här är en viktig fråga. Intressant att jämföra svenska diskussionen med den amerikanska. Inget parti här hävdar allas rätt att bära vapen som, en inte osannolik ledare inom NATO, Donald Trump, gör. 

Jag tänker: Hur ser alltför stränga regler ut? Hur kan det någonsin bli en rättighet att bära vapen? 


EU-förslag om strängare regler för vapen går för långt

EU-kommissionen vill ändra reglerna i EU:s vapendirektiv. Justitieutskottet tycker att förslaget går för långt och att det strider mot subsidiaritetsprincipen på flera punkter. Utskottet föreslår därför att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU.
Syftet med kommissionens förslag är bland annat att förhindra att skjutvapen används vid terroristbrott och annan grov brottslighet. Förslaget innehåller ett antal skärpningar i förhållande till det nuvarande vapendirektivet: helautomatiska vapen och vissa halvautomatiska vapen förbjuds, tidsbegränsade tillstånd ska införas för vissa vapen, obligatorisk läkarkontroll ska göras i samband med tillståndsprövning och privatpersoners handel på internet med vapen ska enligt förslaget begränsas.
Justitieutskottet är positivt till att kommissionen ser över vapendirektivet och tycker att det är viktigt att EU-ländernas kontroll över farliga vapentyper blir bättre. Kontrollen bör främst vara inriktad på de vapen som utgör störst risk för att användas vid terroristbrott eller annan grov brottslighet.
EU-förslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen på ett övergripande plan men strider samtidigt i flera delar mot principen, anser utskottet. Enligt subsidiaritetsprincipen ska besluten fattas på den effektivaste nivån, så nära medborgarna som möjligt. Det är tveksamt om målet med vapendirektivet kräver regler på den detaljnivå och i alla de frågor som kommissionen föreslår.

Ifrågasätter effektiviteten

Utskottet ifrågasätter också effektiviteten av några av de åtgärder som kommissionen föreslår. Till exempel är förslagen om tidsbegränsade tillstånd för vissa vapen och obligatoriska läkarundersökningar vid tillståndsprövning betungande åtgärder för både myndigheter och den enskilde personen, som till exempel en jägare eller sportskytt. Det är oklart hur dessa regelskärpningar bidrar till att öka säkerheten för EU:s medborgare.
Samma sak gäller förslaget om att museers vapen ska omfattas av reglerna. Utskottet tycker det är osannolikt att sådana vapen används vid terrorbrott eller annan grov brottslighet. Även förslaget om att begränsa handeln av vapen mellan privatpersoner går för långt. Justitieutskottet föreslår därför att riksdagen skickar ett motiverat yttrande om detta till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande.

SD reserverar sig

Sverigedemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag. Partiet anser att en övervägande del av förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och vill se ett annat innehåll i det motiverade yttrandet. Åtgärderna i EU-förslaget är i huvudsak begränsade till lagskärpningar som gäller lagliga vapeninnehav som till liten del har inverkan på terrorism eller annan organiserad brottslighet, tycker SD.
Skicka en kommentar