söndag 17 januari 2016

Enkelrum i vården

Den här artikeln, något bantad publicerades i Enköpings-Posten i fredags.

Enkelrum kan minska antalet vårdrelaterade infektioner

Det blir viktigt att analysera och intressant att ta del av i vilken grad enkelrummen i det nya 100-huset inom Akademiska sjukhuset påverkar antalet vårdrelaterade infektioner. Att det finns ett samband mellan risk för vårdrelaterad infektion och antalet patienter på samma sal tycks professionen inom vården vara enig om. I vilken grad är däremot oklart.

Vårdrelaterade infektioner orsakar onödigt lidande för patienterna och onödiga kostnader för landstingen. Frågan om enkelrum i vården är därför en viktig del i strävandena att förbättra patientsäkerheten.

I ett landsting med ett starkt intresse för att förbättra nöjer man sig inte med att, utan diskussion, anmäla och lägga till handlingarna Patientnämndens verksamhetsberättelse. I ett landsting där man menar allvar med att försöka avskaffa skador i vården är patientsäkerheten en stående fråga på ansvariga politiska organs dagordningar. I ett landsting där man både strävar efter att lära av misstag och ser till att misstag inte upprepas får skickliga tjänstemän på Patientnämndernas kanslier spela en central roll vid verksamhetsansvariga politiska organs regelbundna diskussioner om patientsäkerheten.

Sjukvårdspersonalen, professionen, arbetar enträget med att åstadkomma förbättringar. Det handlar om, till exempel, att utveckla ledningssystem, genomföra riskanalyser, företa patientsäkerhetsronder, upprätta avvikelserapporter och föra dialog med patientnämnderna. Det är inte så att sjukvårdspersonalen är okunnig om vad som orsakar skador. Man vet att basala hygienrutiner är avgörande för att stoppa en smittspridning, man vet att smitta ofta sprids via vårdpersonals händer och kläder, man känner till om det finns brister i rutinerna och om dessa inte är tillräckligt väl förankrade och man känner till vikten av att patienten får fullständig information inför operation. Man känner också till vilka åtgärder, som är nödvändiga efter operation. Så varför uppstår då skador? Det korta svaret kan vara att sjukvårdspersonal är bara människor och kan som alla andra göra fel eller att resurserna, i form av personal och teknisk utrustning, inte är tillräckliga. Men med sådana konstateranden får vi inte nöja oss.

Professionen genomför händelse- och andra analyser för att få veta var de brister finns, som indirekt orsakade en skada. Men de som har att besluta om politiken, bland annat resursernas storlek, har inte den kunskapen, eftersom man inte frågar efter den.

Politikerna måste bättre än i dag klara samordningen av patientsäkerhetsarbetet, se till att ha en politisk organisation, som är anpassad till patienternas behov och perspektiv och inte till, som så ofta byråkratins behov. Koncentrera politiken till landstingsfullmäktige och landstingsstyrelse. På landstingsstyrelsernas agenda måste patientsäkerheten vara en stående punkt. Vid varje sammanträde måste styrelsen ställa fyra frågor. Hur ser det ut i dag? Vilka är problemen? Varför finns brister, trots att kunskap finns? Vilka beslut måste vi nu fatta för att avhjälpa problemen?

Patienten kan själv bidra på flera sätt till att vårdskador inte uppstår. Men då måste informationen ges. Det räcker inte med att vi får information först i en patientsituation, då vi kanske inte är mottagliga. Vi måste som medborgare förberedas för en eventuell patientsituation. Vi måste få veta att det är viktigt att förbereda sig inför en vårdkontakt, till exempel genom att skriva ner alla frågor man har, att delta i beslut och att skaffa sig god kunskap om läkemedlen.

Våra landstingspolitiker måste skaffa underlag för ställningstagande till hur man ska gå vidare med omvandling av sjukhussalar till enkelrum, men också kunskap om vilka övriga politiska beslut, som krävs för att professionen ska kunna leva upp till högt ställda krav på patientsäkerhet. Patientsäkerhet handlar om så mycket mer än endast enkelrum


Harald Nordlund

f.d. riksdagsledamot, kommunalråd och ordförande i Patientnämnden (L)
Skicka en kommentar