söndag 21 februari 2016

Inget svar om förstatligad förskola

Då och då återkommer frågorna och diskussionen om vad som ska vara statens uppgifter och vad som ska ligga på den lokala och regionala nivån (samma beslutsnivå).
Då och då återkommer konstateranden såsom att staten inte ska driva företag och inte är särskilt väl skickad att över huvud taget vara ansvarig för daglig drift. Då är inte den demokratiska aspekten tagen hänsyn till. Den förstärker givetvis argumenteringen.
I ett decentraliserat system är olikheter mellan de geografiska områdena självklara, dock till en viss gräns. Gränsen sätts av lagstiftaren, riksdagen, i form av lagar och förordningar. Det ankommer på regeringen genom, främst, statliga verk att se till att lagarna efterlevs, ty varför stiftar man dom annars.
Vi kan konstatera att statens misslyckande är pinsamt stort. Främst gäller det skolan och förskolan, men även vården. I skollagen sägs tydligt att skolan och förskolan ska vara jämlika, i sjukvårdslagen talas om jämlik sjukvård.
Man måste sålunda på statlig nivå klara ut hur man ska få genomslag för sina lagar.

Vissa politiker har drivit fråga om att staten ska ta över dagliga driften av skolan. Jag har frågat upprepade gånger cirka tio av dessa politiker om man inte också ska föra driften av förskolorna till staten. I den mån jag fått svar har detta varit ett kort nej. När jag då följt upp med konstaterandet att förskolan är minst lika ojämlik som skolan har svar uteblivit. I samtliga fall.Dåligt kan man tycka. Nej, inte dåligt, utan uselt.

Skicka en kommentar