onsdag 13 april 2016

Meddelarskydd, självklart. Lagstiftning därom, nej


Det är nå´t som jag inte förstår med synen på externt utförande inom offentlig sektor. Politiken tycks vilja göra externt utförd verksamhet så lika den offentligt utförda som möjligt. Jag trodde att tanken med olika utförare var att få alternativ att jämföras med varandra. Nedanstående om meddelarskydd är viktigt, men ska man lagstifta. Kommuner och landsting teckanar avtal med de externa utförarna, följer noga upp avtalen och utkräver ansvar. På samma sätt som man gör med eget utförande. Som man gör? Åtminstone som man borde göra.

Men detta med politisk styrning var det länge sedan jag såg någon del av offentlig verksamhet präglas av


"KU vill påskynda lagförslag om privatanställdas rätt till meddelarskydd

Anställda på privata skolor, sjukhus och äldreboenden borde ha samma meddelarskydd som offentligt anställd personal om verksamheten finansieras med skattemedel. Det anser konstitutionsutskottet, KU.
En utredning som redan föreslagit detta är under arbete på Regeringskansliet och KU föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att så snart som möjligt komma med ett lagförslag om det här.
En anställd på exempelvis en kommunal skola eller ett äldreboende har rätt att berätta för media om missförhållanden på arbetsplatsen utan att straffas för det. Hon eller han har också rätt att vara anonym och chefen på arbetsplatsen får inte efterforska vem som har berättat om missförhållandet. Det är vad det så kallade meddelarskyddet innebär och det här skyddet regleras i våra grundlagar.
De som jobbar på privata företag har inte samma rätt, även om företaget finansieras genom skattemedel.

Ett lagförslag bör lämnas så snart som möjligt

En utredning föreslog 2013 att meddelarskyddet borde utvidgas till att även gälla privatanställda inom verksamheter som finansieras genom skatter. Utredaren menade att detta främst bör gälla för de som jobbar inom skola, vård och omsorg. Att de anställda kunde rapportera om missförhållanden inom dessa områden upplevdes som mycket viktigt.
Utredningen bereds just nu i Regeringskansliet. Utskottet tycker dock att regeringen nu bör snabba på arbetet. KU föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen där den uppmanas att så snart som möjligt återkomma till riksdagen med ett lagförslag om det här.
KU är enigt och ståndpunkten innebär att utskottet säger ja till motionsförslag från Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna"
Skicka en kommentar