torsdag 24 november 2016

Alliansen vill tillåta högre buller i boendet


Tillåt högre buller i boendemiljöerna, tycker, de, så kallade allianspartierna. Vilken skrämmande okänslighet. 


logotyp: Sveriges riksdag
24 november 2016

Aktuellt

Civilutskottet upprepar uppmaning till regeringen om att ändra regler om trafikbuller

Regeringen bör omgående besluta om en ändring i reglerna om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Det anser civilutskottet som föreslår att riksdagen ska upprepa sitt tillkännagivande från våren 2015 till regeringen. Utskottet tycker att det är anmärkningsvärt att reglerna ännu inte har ändrats. S, MP och V reserverar sig mot förslaget till tillkännagivande.
Riksdagens tillkännagivande från våren 2015 innebar att regeringen borde besluta om vissa ändringar i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Ändringarna rörde bland annat ett höjt riktvärde på bullernivån för trafik vid bostäder och skulle underlätta byggande i närheten av spårtrafik och vägar. Civilutskottet ansåg att ändringarna generellt sett skulle underlätta bostadsbyggande på orter med stor bostadsbrist.

Byggprojekt har försenats

Utskottet tycker att det är mycket anmärkningsvärt att regeringen ännu inte har ändrat förordningen. Regeringens saktfärdighet har inneburit att byggbar mark inte kunnat användas för bostadsbyggande och att byggprojekt har försenats. Utskottet anser att regeringen omgående bör besluta om en ändring i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader, enligt riksdagens tillkännagivande från 2015.
Bakom förslaget till tillkännagivande ligger en motion från Moderaterna. Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens förslag till anslag för 2017 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik.

S, MP och V säger nej till förslaget

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet påpekar att Boverket fått i uppdrag att före årsskiftet redovisa vilka konsekvenser mer tillåtande riktvärden på buller skulle kunna få. Utifrån detta avser regeringen sedan att vidta åtgärder med hänsyn till riksdagens tillkännagivande. Därför tycker partierna inte att ett nytt tillkännagivande i frågan behövs
                                                                             Jag hjälper dig med att
                                                                             utforma skrivelse
                                                                             
Skicka en kommentar