söndag 5 mars 2017

Arbetsförmedlingen ska inte arbeta med att skaffa jobb åt arbetssökande

Det vanliga handlandet från statens sida när något inte fungerar som det var tänkt är att antingen sparkar man högste chef eller tillsätter ny myndighet eller omorganiserar. Andra åtgärder är för staten okända.
Det är den staten vissa vill lägga driften av skolorna på, trots att den staten misslyckats med sin viktiga uppgift att se till att skolan är jämliklogotyp: Sveriges riksdag
2 mars 2017
Aktuellt

Arbetsförmedlingen borde inte arbeta med jobbmatchning

Att hjälpa arbetssökande hitta jobb bör inte längre vara Arbetsförmedlingens uppgift. Det anser arbetsmarknadsutskottet. Regeringen bör se till att förslag läggs fram hur delar av Arbetsförmedlingens uppdrag skulle kunna läggas över på andra aktörer. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen, genom ett tillkännagivande, uppmanar regeringen till detta.
Den 22 juni 2016 tillsatte regeringen en utredning som nu går under namnet Arbetsmarknadsutredningen. Utredningens uppdrag är att se över hur statens agerande och Arbetsförmedlingens uppdrag ska se ut för att bidra till att arbetsmarknaden fungerar väl. Arbetsmarknadsutredningen ska presentera sina resultat senast den 31 januari 2019.

Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form bör läggas ned

Arbetsmarknadsutskottet konstaterar att jobbmatchningen i dag inte fungerar. Trots att många är arbetslösa har arbetsgivare stora rekryteringsproblem och upplever brist på arbetskraft. Arbetsförmedlingen har under lång tid haft låga förtroendesiffror och dåligt resultat. Arbetsmarknadsutskottet anser att Arbetsförmedlingen nu haft lång tid på sig att vända utvecklingen, men inte lyckats med det. Arbetsförmedlingen i sin nuvarande form bör därför läggas ned. Utskottet anser att jobbmatchningen borde skötas av andra aktörer och att Arbetsförmedlingen i huvudsak ska ansvara för myndighetsutövning, till exempel anvisa till ett program eller bevilja en insats.

Andra aktörer bör ta över jobbmatchningen

Arbetsmarknadsutskottet vill att regeringen senast den 31 mars ger den pågående Arbetsmarknadsutredningen ett utökat uppdrag. Enligt utskottet bör utredningen ge förslag till hur delar av Arbetsförmedlingens uppgifter kan läggas ut på andra aktörer på arbetsmarknaden. Utskottet föreslår genom ett utskottsinitiativ att riksdagen tillkännager detta för regeringen.

S, MP, V reserverar sig mot förslaget

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet håller med om att Arbetsförmedlingen står inför stora utmaningar. De tre partierna anser dock inte att ett tillkännagivande behövs och reserverar sig därför mot utskottets förslag. S, MP och V anser att regeringen vidtagit en rad åtgärder för att modernisera och förstärka myndigheten och dess verksamhet. Dessutom anser de tre partierna att den pågående Arbetsmarknadsutredningen redan har ett brett uppdrag där det ingår att analysera hur olika typer av externa aktörer kan bidra till en väl fungerade arbetsmarknad
Skicka en kommentar