torsdag 30 mars 2017

Statligt stöd till innovation, utan kontroll?

logotyp: Sveriges riksdag
23 mars 2017

Beslut i korthet

Riksdagsbeslut 23 mars

Statliga stöd till innovation och företagande har granskats (NU11)
Myndigheter bör ha tydliga tidsgränser för handläggningstider (NU12)

Statliga stöd till innovation och företagande har granskats (NU11) 

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande. I rapporten har revisionen granskat tre myndigheters arbete med företagsstöd och om regeringen och myndigheterna har överblick över stöden och deras effekter.
Enligt Riksrevisionen saknar regeringen en tydlig överblick av stöden och deras effekter. Granskningen visar också att det är svårt att mäta effekterna av stöden eftersom det saknas användbara data och tydliga mål för att kunna följa upp stöden på ett bra sätt.
Riksrevisionen tycker att regeringen bör skapa bättre förutsättningar för en bättre överblick över stöden till näringslivet. Tillväxtanalys uppdrag bör utformas så att myndigheten kan bidra med mer systematisk kunskap om företagsstöden.
Regeringen håller med Riksrevisionen om att den samlade överblicken behöver förbättras. Regeringen kommer därför bland annat att ge Tillväxtanalys i uppdrag att utveckla analysmetoder och utvärderingar.
Näringsutskottet välkomnar Riksrevisionens granskning och ser positivt på de åtgärder som regeringen kommer att genomföra.
Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Myndigheter bör ha tydliga tidsgränser för handläggningstider (NU12) 

Många företag upplever att reglerna de måste följa är krångliga och att alltför mycket tid går åt till administration och långa handläggningstider. Myndigheter som företag kommer i kontakt med borde därför sätta tydliga tidsgränser för sina handläggningstider. Det anser riksdagen som i ett tillkännagivande uppmanade regeringen att se till att det sker.
Riksdagen sa nej till de motionsförslag om näringspolitik som behandlades samtidigt.
Skicka en kommentar