lördag 3 juni 2017

Riksdagsbeslut 1 juni


logotyp: Sveriges riksdag
1 juni 2017

Beslut i korthet

Riksdagsbeslut 1 juni

Några regeländringar inom socialförsäkringsområdet (SfU24)
Sveriges arbete i Nordiska rådet har behandlats (UU3)

Några regeländringar inom socialförsäkringsområdet (SfU24) 

Riksdagen sa ja till förslag från regeringen om olika lagändringar inom socialförsäkringsområdet.
Ändringarna innebär bland annat att:
Vid beräkning av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd ska beräkningen av överskott av inkomst av kapital göras utifrån de uppgifter som har legat till grund för Skatteverkets beslut om slutlig skatt.
Pensionsmyndigheten ska få fatta interimistiska beslut om att dra in eller minska allmän ålderspension, efterlevandepension och efterlevandestöd. Ett interimistiskt beslut gäller tills ett slutligt beslut fattats i ett ärende.
För att få ersättning vid ideell skada inom ramen för statligt personskadeskydd ska skadan ha godkänts av Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Till ideella skador räknas exempelvis sveda och värk.

Sveriges arbete i Nordiska rådet har behandlats (UU3)

Utrikesutskottet har behandlat regeringens skrivelse om det nordiska samarbetet 2016 samt Sveriges delegation i Nordiska rådets redogörelse för arbetet under 2016. Utrikesutskottet konstaterar att det nordiska samarbetet vilar på en djup folklig förankring och flera samarbetsområden. Med tanke på de ökade nationalistiska och protektionistiska strömningarna är det allt mer viktigt att värna om ett starkt, öppet och värdegrundsbaserat nordiskt samarbete. 2018 tar Sverige över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och då blir det nordiska samarbetet än mer aktuellt. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.
Skicka en kommentar