söndag 3 mars 2013

Landstinget är svårbegripligt

Den här insändaren har jag i dagens UNT.

Många insändare har under den senaste tiden uttryckt synpunkter på kommunal organisation, (”Kommunal” avser både kommuners och landstings.) Det är främst den styrmodell, som benämns beställa – utföra, som ägnas granskning.

Inte alla förefaller ha argument, som grundas på insikt om vad styrmodellen innebär, vilket inte alls är konstigt. Hur ska vi fås att förstå, till exempel, att det finns två sorters politiker, när insikten om vad detta innebär inte tycks finnas hos alla politiker själva.

Ett undantag är den välskrivna insändaren i söndags av Kim Nylander.

En annan på insändar- och nyhetsplats återkommande fråga är den om huruvida Uppsala läns landsting bör teckna avtal med det privata företaget Uppsala Cancer Clinic, UCC, för operation av bukhinnecancer. Frågan kan användas för att beskriva vad det betyder att beställa och utföra inom sjukvården.

Beställare inom sjukvården är Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS. Utförare inom landstinget är Produktionsstyrelsen, PS. Beställaren har att välja mellan tre alternativ. Det första, att HSS köper av endast den egna utföraren, PS , som producerar vid Akademiska sjukhuset. Det andra, att HSS köper av endast UCC. Det tredje, att HSS köper av både UCC och PS, vilket innebär tecknande av avtal mellan de tre parterna 

 Förhandlingar lär pågå. I dessa, måste vi förutsätta, deltar ordförandena för HSS och PS och vd för privata företaget UCC.

Det finns emellertid tecken, som tyder på att förhandlingarna inte förs på det sättet. HSS för förhandlingar med Akademiska sjukhuset och ställer sålunda sjukhusets styrelse, PS, vid sidan om. En sådan ordning följer inte den egna styrmodellen. Leka affärsystemt ges härigenom en extra betoning på leka.

Harald Nordlund
Skicka en kommentar