måndag 20 maj 2013

Uppsnappat från riksda´n om information om militär bemanning

Riksdagen har inte fått tillräcklig information om flygvapnets och marinens bemanning

Bemanningen inom flygvapnets och marinens stående insatsförband har påvisat brister, och riksdagen har inte fått tillräcklig information om bemanningen. Det anser en majoritet i försvarsutskottet som består av S, MP och V. Utskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande betonar regeringens ansvar att informera riksdagen. Regeringspartierna och SD reserverar sig.

Bakgrunden är Riksrevisionens granskning av bemanningen inom marinens och flygvapnets stående insatsförband. Med anledning av den har regeringen lämnat en skrivelse till riksdagen som utskottet har behandlat. Riksrevisionens granskning har visat på vissa brister i bemanningen, med en sämre situation inom flygvapnet än inom marinen. Granskningen visar också på bristande information från regeringen.

Brist på information får negativa konsekvenser

Utskottet konstaterar att riksdagen inte har fått tillräcklig information om bemanningen vilket i förlängningen gör det svårt för riksdagen att fatta beslut om Försvarsmaktens förmåga, organisation och uppgifter. Med tanke på långsiktigheten i strategiska beslut ses detta som mycket allvarligt. Regeringen hänvisar i sin skrivelse till att riksdagen fått information i budgetpropositionerna, men utskottet anser inte att det räcker. Utskottet påpekar att det är svårt för riksdagen att veta vilken information den ska efterfråga, speciellt i en verksamhet där mycket är omgärdat av sträng sekretess. Utskottet betonar att regeringen har ett ansvar för att informera riksdagen och föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta. Förslaget bygger på en S-motion.

Bakom utskottets förslag står Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. I och med att två förslag var jämnstarka i utskottet blev utskottsordförandens röst utslagsgivande.

Regeringspartierna anser att riksdagen har informerats

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag. Partierna hänvisar bland annat till att det redan pågår ett arbete med bemanningsfrågorna inom Regeringskansliet. Partierna konstaterar också att Försvarsmakten inte har bedömt situationen på samma sätt som Riksrevisionen i alla avseenden. M, FP, C och KD konstaterar att riksdagen har fått löpande information i budgetpropositionerna och även haft möjlighet att begära ytterligare information. Man understryker att det är viktigt att riksdagen också i fortsättningen får kontinuerlig information från regeringen. Partierna anser inte att något tillkännagivande behövs.

SD vill utreda förbandens uthållighet

Sverigedemokraterna anser i sin reservation att riksdagen bör få tydligare redovisning av bemanningen inom marinen och flygvapnets insatsförband. SD anser dessutom att bemanningen behöver stärkas för att Försvarsmaktens uthållighet vid komplexa och parallella förlopp ska förbättras. SD föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande om att regeringen bör utreda bemanningsbehovet med fokus på nyckelfunktioner för att denna uthållighet ska kunna säkerställas.
Skicka en kommentar