fredag 6 september 2013

Tillväxt - välfärdens lok?


Under åren 1994 till 2007 var min artikel- och insändarproduktion troligen som störst. Antalet artiklar och insändare i UNT var 55.
I vilken mån verkligheten och/eller min syn har förändrats är intressant att reflektera över

Den här artikeln, skriven tillsammans med tre andra personer var publicerad 3 maj 2002

Har någonting förändrats? Jag skulle i dag inte på samma sätt sjunga tillväxtens lov. Så kallad ekonomisk tillväxt sker i dag på naturresursernas bekostnad.

Tillväxt - välfärdens lok

Utan ekonomisk tillväxt finns bara nedskärningar att fördela. Därför måste villkoren för arbete och företagande förbättras, skriver Lennart Hedqvist, Mikael Oscarsson, Rigmor Stenmark och Harald Nordlund.

I höst väljer Sverige väg. Det är ett val med viktiga konsekvenser för vårt lands utveckling och den enskildes möjligheter. Sverige behöver en ny riksdagsmajoritet och en ny regering därför att det behövs nya och bättre förutsättningar för att skapa morgondagens välstånd. För detta krävs en politik som uppmuntrar fler att starta och driva företag i hela vårt land.

Vi fyra borgerliga partier vill bryta den utveckling som i mer än trettio års tid har lett till att Sverige halkat efter jämförbara industriländer. Vi vill ge Sverige Europas bästa företagandeklimat för att skapa förutsättningar för arbete och välstånd åt alla. Därför har vi i dagarna presenterat ett program med 53 konkreta förslag för ett bättre Företags-Sverige.

Fler i arbete

En förstelnad och passiv socialdemokrati med dess tillbakablickande stödpartier förmår inte att skapa det klimat för ekonomiskt framåtskridande som är förutsättningen för att Sverige åter ska börja klättra i välståndsligan.

Uppemot en miljon människor som skulle kunna arbeta saknar jobb samtidigt som vissa sektorer räknar med brist på arbetskraft. Under 2001 registrerades 16,2 procent färre nya företag än 2000. Det är de lägsta siffrorna på tio år.

Samtliga svenska län visar på minskningar, och fallet är djupare än under förra lågkonjunkturen i början av 1990- talet.

På ett år har antalet företagare minskat med mer än 6 000. Närmare 30 procent av Sveriges 250 största företag hade huvudkontoret utomlands år 2000 jämfört med 6 procent 1990 och 10 procent 1997. De senaste årens sysselsättningsökning motverkas till stor del av en kraftig ökning av sjukskrivningarna.

Bättre villkor för arbete

De borgerliga partiernas mål är att skapa så goda förutsättningar för arbete och företagande att tillväxten av nya jobb under kommande mandat- period ska kunna halvera den totala arbetslösheten, som i dag omfattar nära 700 000 personer.

En ny regering kommer också att angripa de stora sjukskrivningstal som i år riskerar att kosta 120 miljarder kronor. Det motsvarar en normalinkomst efter skatt för cirka 800 000 personer. Värre är att ohälsan orsakar ett stort lidande med i dag långa köer till rehabilitering.

Ett bättre företagsklimat innebär att Sverige kan klättra i välståndsligan och möjligheter att framdeles finansiera en bra välfärd.

Det ger också större utrymme för sänkta skatter för alla med inriktning på låg- och medelinkomsttagare.

Öka dragkraften

Vår politik för ökad tillväxt, fler företag och fler jobb i hela Sverige handlar ytterst om att låta det enskilda näringslivet växa. Näringslivet kan ses som det lok vilket drar välfärdsvagnarna efter sig.

Det duger inte att som socialdemokraterna lasta mer och mer i vagnarna utan att ägna någon möda alls åt att ge större dragkraft åt loket.Vår politik handlar om att sänka vissa skatter, minska krånglet, mins-ka antalet regler, stimulera till fler alternativ och uppmuntra konkurrens. Vi prioriterar hårdare den verksamhet som inte kan bedrivas av någon annan än stat och kommuner.

Gemensam finansiering

Den gemensamma finansieringen av välfärdssystemen oberoende av om verksamheten utförs enskilt eller av det allmänna består. Vi bryter tudelningen av Sverige mellan regioner liksom mellan privat och offentligt.

Utan tillväxt finns bara nedskärningar att fördela. Ge oss makt att ändra på den saken efter valet.

-

Lennart Hedquist

Riksdagsledamot (m)

Mikael Oscarsson

Riksdagsledamot (kd)

Rigmor Stenmark

Riksdagsledamot (c)

Harald Nordlund

Riksdagsledamot (fp
Skicka en kommentar