onsdag 20 november 2013

RRV om skydd mot korruption

Nu är även Uppsala kommun drabbad av en korruptionsskandal. Varje gång sådant inträffar konstateras att kontrollen varit bristfällig. Och så är det ju. Men detta är bara en del av den omfattande uppföljning, som borde ske, men som är bristfällig. Det gäller både tjänstemannarollen och politikerrollen. Men som bekant ägnar sig landstings- och kommunpolitiker, i synnerhet landstingspolitiker, alltför lite åt det som är den viktiga rollen, nämligen att formulera mål och krav och att följa upp och utkräva ansvar.
Kanske är emellertid uppföljningen på statlig nivå ännu mer bristfällig. Se bara på skolverksamheten, som är reglerad  många lagarför att, bland annat, ge en likvärdig skola över hela landet. Den statliga nivån klarar på ett uselt sätt att åstadkomma en styrning med sina beslut. En del anser att lösningen på problemet med statens oförmåga är att staten får ansvaret för driften av skolan. Låter det logiskt?

 

"Riksrevisionen har granskat vissa statliga myndigheters skydd mot korruption och lämnat rekommendationer. Enligt Riksrevisionen har många av de granskade myndigheterna inte värderat korruptionsriskerna och saknar åtgärder för att motverka korruption.

Regeringen har redovisat sin bedömning av Riksrevisionens slutsatser och vad den har gjort och tänker göra med anledning av rekommendationerna. Konstitutionsutskottet håller med regeringen om att den statliga förvaltningen behöver stärka arbetet med att förebygga korruption. Regeringen följer upp hur myndigheterna tar hänsyn till och hanterar korruptionsrisker. Utskottet anser att en tydlig återkoppling skulle vara värdefull i regeringens årliga dialog med myndigheterna. Utskottet förutsätter i övrigt att regeringen följer den statliga förvaltningens arbete med att förebygga korruption. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
Riksdagen sa nej till motioner om korruption och den offentliga förvaltningen. Motionerna handlar om åtgärder och utredningar för att öka kunskapen om och förebygga korruption. Utskottet betonar att det är viktigt med ett aktivt arbete mot korruption i kommuner och landsting, särskilt när det gäller offentlig upphandling och närliggande områden."
Skicka en kommentar