torsdag 9 januari 2014

Kunskap och nonchalans i avfallshanteringen

Så här är en socialliberal avfallspolitik uttryckt: "För att hushållen, företagen och den kommunala verksamheten skall kunna anpassa sitt beteende inom avfallshanteringen måste de praktiska möjligheterna till källsortering finnas. Källsortering, kompostering och återanvändning skall finnas i alla kommunala verksamheter, inplaneras i nya bostadsområden och underlättas i befintlig bebyggelse. Förutom fasta återvinningscentraler bör ambulerande uppsamlingsmöjligheter finnas för att ge närhet mellan invånarna och avfallshanteringen och för att underlätta för t.ex. rörelsehindrade. Bristerna i avfallssorteringen hänger i hög grad samman med bristfällig kunskap och information. Förbättrad information är angelägen. Kunskap är en förutsättning för en framgångsrik avfallspolitik.För att nå målet om avfallsreduktion är det viktigt att producentansvaret utformas så att det uppmuntrar till minskad mängd avfall, till produkter som är lätta att återanvända och till produkter vilkas komponenter lätt kan separeras för att återanvändas. Producentansvaret bör därför utvärderas noggrant och vidareutvecklas. Dagens producentansvar kräver kvantitativa och mätbara mål som är tidbestämda och som skärps successivt. Då individuellt producentansvar inte är praktiskt möjligt, bör kollektiva arrangemang införas. Ibland är pantsystem att föredra. En pant på batterier bör införas.Inom EU finns överenskommelse i form av direktiv om deponering av avfall. Strävan efter att med efterlevande av direktivet uppnå en enhetlig standard för avfallsdeponier behöver bli tydligare. Och, öppenhet för vad ny teknik kan innebära" Men, som skrivet: kunskap är en förutsättning. När jag tittar i min samfällighets sophus ser jag att kunskapen är bristfällig. Eller kan det vara så illa att några inte bryr sig. Men även nonchalans kanske bottnar i okunskap
Skicka en kommentar