torsdag 20 februari 2014

Mer av friskvård och egenvård

Vården av äldre och sjuka har också stora brister. Det finns sjukdomar som är åldersrelaterade och därtill kommer att gamla personer oftare än andra drabbas av flera sjukdomar samtidigt. Därför vill vi ha geriatriker knutna till kommunernas övriga insatser för äldre och en väl fungerande närsjukvård. För att den enskilde ska kunna känna trygghet krävs också att landstinget regelbundet redovisar hur sjukvården inom alla områden fungerar, hur man klarar tillgängligheten, köerna och andra kvantitativa och kvalitativa faktorer.ÊÖppna kvalitetsredovisningar bidrar till att ge en sann bild av situationen inom sjukvården och en motvikt till den bild som tonar fram ur skandalerna. Landstinget måste också ta ansvar för att behovet av sjukvård minimeras, stödja och bedriva hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet. De faktorer som i första hand har betydelse för en god hälsa är fysisk aktivitet, goda matvanor, sociala relationer, bra alkoholvanor, tillgång till natur, rökfri miljö och upplevelsen av ett meningsfullt liv. Framtidens sjukvård handlar i ännu högre gra än i dag om friskvård och egenvård En bra sjukvård kan bli bättre, men en viktig förutsättning är att vi får politiker, som förstår vilka de politiska utmaningarna är
Skicka en kommentar