onsdag 28 maj 2014

Bra landstinget

Landstinget i vårt län tar nya steg inom miljöområdet. Verkligen en glädjande utveckling

Skärpta krav i landstingets nya miljöprogram Minskad användning av engångsartiklar, solceller på taken och fler videomöten på distans för att minska på resorna. Det är några av de miljöåtgärder som landstinget planerar under de närmaste åren. Det nya miljöprogrammet gäller från 2015-2018 och innehåller mål och åtgärder inom tre huvudområden: minskad klimatpåverkan (transporter, energi, förbrukningsmaterial) hälsosam och giftfri miljö (kemikalier, läkemedel, livsmedel och textilier) hållbar och effektiv resursanvändning (miljöanpassade fastigheter, avfall och biologisk mångfald). En nyhet jämfört med tidigare miljöprogram är att landstinget satt upp mål för att minska användningen av förbrukningsvaror. Användningen av engångsprodukter inom vården har ökat på senare år. Merparten av produkterna är tillverkade av plast, vilket ger stora avfallsmängder som tas om hand och som också har klimatpåverkan genom koldioxidutsläpp. Målet är att användningen av engångsprodukter ska minska med 15 procent till 2018. Ett annat mål är att koldioxidutsläppen från resor ska minska. Tjänsteresor ska så långt det är möjligt ersättas med videomöten, men även patienternas resor till och från vården ska minska med hjälp av ökad användning av telemedicin. När det gäller energiförbrukning kommer det att ställas höga krav på alla nya byggnader. Landstinget ska också installera solceller på taken på landstingets fastigheter, När det gäller energiförbrukning kommer det att ställas höga krav på alla nya byggnader. Landstinget ska också installera solceller på taken på landstingets fastigheter, cirka 20 tak på Akademiska sjukhusets område och cirka18 tak på fastigheter i övriga länet. Landstingsstyrelsen godkände miljöprogrammet. (V) och (MP) lämnade yrkanden som avslogs, bland annat om att höja andelen ekologiska livsmedel. Det slutgiltiga beslutet tas vid landstingsfullmäktiges junisammanträde.
Skicka en kommentar