onsdag 29 oktober 2014

Ursprungsmärkning


Intressant fråga, den om ursprungsmärkning. Men, ska allting vara ursprungsmärkt som en tydlig information till oss konsumenter eller ska företag begära ursprungsmärkning eller...? Vi får väl se var EU landar

Näringsutskottet har granskat en grönbok från EU-kommissionen om att utvidga skyddet av geografiska ursprungsbeteckningar. Ursprungsbeteckningen är en beteckning, oftast ett namn, som bara får användas för produkter från ett visst geografiskt område, till exempel Kalixlöjrom och skånsk spettkaka. I dag har EU ett enhetligt skydd av ursprungsbeteckning för jordbruksprodukter, livsmedel och vissa alkoholdrycker. EU-kommissionen bedömer att det kan vara till fördel bland annat för konsumenterna om skyddet utvidgas till att omfatta fler produkter. Grönboken innehåller inget förslag utan är avsedd som ett diskussionsunderlag.
Utskottet håller med EU-kommissionen att det skulle kunna vara bra för konsumenterna om skyddet av geografisk ursprungsmärkning gällde fler produkter. Samtidigt påpekar utskottet att ett utvidgat skydd, om det införs, inte får leda till att företagens administrativa kostnader ökar. Det är också viktigt att ett sådant eventuellt system inte har negativ inverkan på internationella handelsförhandlingar eller bidrar till ökade handelshinder. Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Efter det skickades utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet
Skicka en kommentar