torsdag 16 juli 2015

Varken regeringen eller riksdagen har förstått


Regeringen tycker det är ett problem att skolhuvudmännen inte tar del av statliga satsningar på skolområdet. 

Då har man inte förstått statens roll inom skolpolitiken. Staten har ansvar för att skolan är jämlik. Då får man också se till att den blir det. Inte bara konstatera besvikelse.Varken regeringen eller riksdagen har förstått.

Riktade statsbidrag för en mer likvärdig skola (UbU14)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen som tar upp Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag för att styra mot en mer likvärdig skola. Det finns problem med att skolhuvudmännen inte tar del av statliga satsningar på skolområdet fast det finns möjlighet. Skolor som har behov blir utan statsbidrag.
Riksdagens utbildningsutskott höll med regeringen och Riksrevisionen om att de riktade statsbidragen i högre utsträckning bör riktas till de skolor och huvudmän som har störst behov av statliga bidrag. Utskottet konstaterade att Skolverket har en central roll i hanteringen av riktade statsbidrag och betonade vikten av att verkets erfarenheter tas till vara när nya satsningar ska göras. Utskottet välkomnade också den analys av Skolverket som Statskontoret har fått i uppdrag att göra. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
Skicka en kommentar