fredag 29 januari 2016

Demokratiutredning

Visst handlar den ökande misstron mot politiska beslutsfattare om medborgarnas deltagande i demokratiska processer. Ökat inflytande är en väg. Dock får vi inte bättre politiker. Hur ska vi finna de politiker, som drivs av idéer? Politiken som en karriärväg torde vara en av förklaringarna till bristande tilltro. Ansvaret för att åstadkomma förändring åvilar de politiska partierna. Min erfarenhet av hur nomineringar går till är inte hoppingivande. Den som lärt sig de rätta orden och de rätta gesterna har en klar fördel. 
Häri ligger ett fortfarande olöst demokratiskt problem

Nedanstående ur Olle Wästbergs nyhetsbrev

"Polarisering och hot mot demokratin bör mötas med medborgerligt inflytande

Svenskarnas förtroende för demokratins institutioner är fortsatt stark. Samtidigt visar opinionsinstituten på ett stigande misstroende för de ”styrande”. Vi ser dessutom en allt större polarisering i debatten.

Behovet av sammanhållning och beslut med grundläggande konsensus ökar under det tryck Sverige utsätts för. Just nu handlar det om flyktingkrisen, men vi kan utgå från att globalisering, digitalisering, effekten av demografiska förändringar liksom klimathotet kommer att skapa situationer som utmanar grunderna för demokratin.

Extrempartier växer i Europa. Den islamistiska extremismen, terrordåden i Paris och Köpenhamn, ger näring åt dem som vill ha regimer med snabb handlingskraft, frigjorda från demokratins tröga processer.

Subkulturer med egna regler får inte utvecklas i ett rättssamhälle. Om medborgarna upplever att det som är självklara gemensamma uppgifter inte utförs finns ett hot om att människor tar saker i egna händer.

I denna situation bör svaret på utmaningarna ligga i att utveckla en mer inkluderande demokrati, där beslutsprocesserna ger människor ett mer jämlikt inflytande. Den som fått vara med och bestämma och uttrycka sin uppfattning är också mer benägen att acceptera beslut som tas.

Utredningens huvudsekreterare Daniel Lindvall och jag skriver om detta och om några av utredningens många förslag i Dagens Nyheter idag.

http://www.dn.se/debatt/lat-folket-lagga-forslag-till-riksdag-och-kommun/


Demokratiutredningen – små steg för förändring
I juli förra året tillsattes jag av alliansregeringen som utredare av en fördjupad demokrati. Den nuvarande regeringen har inte ändrat upplägget. Jag har haft ett kompetent sekretariat, och utredningens arbete har följts av en parlamentarisk referensgrupp och en expertgrupp.

Demokratiutredningen är ingen författningsutredning. Sådana ska vara breda och parlamentariska. Vår uppgift är främst ”mellanvalsdemokrati”. Sverige går till val mer sällan än de flesta demokratier. Det ökar kravet på olika former av medborgarinflytande mellan valen. Att endast 15 procent av medborgarna tycker sig kunna påverka politiska beslut på nationell nivå mellan valen är inte bra.

Den nya digitala tillvaron har fört fakta, beslutsprocesser och debatt närmare människor. Det ställer ökade krav på kanaler för påverkan. De politiska partierna har mist en miljon medlemmar sedan 1980-talet. Partierna har försvagats och har inte lika bred förankring som tidigare. Även det motiverar att vägar öppnas för politiskt inflytande vid sidan av partierna och de allmänna valen."
Skicka en kommentar