måndag 25 januari 2016

Har inte Energikommissionen kommit igång?

Har inte Energikommissionen börjat jobba ännu? Vattenfalls roll, men även många andra stora frågeställningar väntar vi på ställningstaganden till. Upplevelsen är ofta, när det gäller staten, att kommissioner tillsätts. Inte att frågor får sina svar.


"Energikommissionen bör ta upp Vattenfalls framtida roll

Energikommissionen bör diskutera Vattenfalls roll i energisystemet och bolagets uppdrag och mål. Det tycker ett enigt näringsutskott, som föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att tydliggöra detta.
Ställningstagandet kom i samband med att näringsutskottet behandlade en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen.
Regeringen tillsatte i mars 2015 en parlamentariskt sammansatt kommission, Energikommissionen, med uppdrag att lämna underlag till en bred politisk överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken. Kommissionen ska lägga särskild tonvikt på den framtida elförsörjningen.

Vattenfall central aktör

Näringsutskottet framhåller att Vattenfall AB är en central aktör i det framtida energisystemet och för den framtida svenska elförsörjningen. Riksdagen bör därför rikta ett tillkännagivande om att regeringen på lämpligt sätt tydliggör att Energikommissionen bör diskutera frågor som rör Vattenfalls roll i energisystemet och bolagets uppdrag och mål.
Styrningen av Vattenfall ska grundas i de principer som gäller för förvaltningen av de statliga företagen. Vattenfalls styrelse och ledning ansvarar för att bolagets verksamhet bedrivs så att bolaget når de mål som ägaren och bolagsstämman har bestämt. Utskottet vill betona att ovanstående uttalande inte innebär inskränkningar i detta.
Till grund för förslaget ligger en motion från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet (nuvarande Liberalerna) och Kristdemokraterna."
Skicka en kommentar