söndag 3 januari 2016

ID-kontroller ett EU-misslyckande

En av de mest ivrigt diskuterade politiska frågorna unde december är nog förslaget om införande av id-kontroller på bussar, båtar och tåg. I morgon ska kontrollerna sättas i verket. Vilka effekter kommer kontrollerna att få och vilka effekter eftersträvas?
Meningarna går starkt isär. Syftet är väl dock att minska antalet människor, som söker sig till just Sverige.
Om EU varit den organisation vi trott att den var, skulle ett beslut om kontroller aldrig ha fattats. Nu har det visat sig att EU är inte den solidaritetsorganisation den skulle bli. Nationalismens tryne har stuckits fram i land efter land. Kortsiktigheten har trängt undan ansträngningar för gemensamt ansvarstagande. EU har misslyckats. EU har inte råd med fler misslyckanden. EU får inte, men kan, bli ett misslyckande. Kanske är dom redan nu för många.


logotyp: Sveriges riksdag
15 december 2015

Aktuellt

Justitieutskottet säger ja till id-kontroller på bussar, båtar och tåg

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att id-kontroller ska kunna införas på bussar, båtar och tåg som transporterar passagerare till Sverige. Centerpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.
Enligt regeringens förslag ska kontrollerna kunna införas om det uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om identitetskontroller vid transporter med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från ett annat land. Kontrollerna ska få utföras under en begränsad tid, max sex månader.

Viktigt med ordning och reda i asylprocessen

Justitieutskottet anser att det är viktigt att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser. Det nuvarande ansträngda läget kräver särskilda åtgärder för att samhället ska kunna ta hand om de som kommer till Sverige, menar utskottet. För att skapa ett hållbart mottagande och upprätthålla förtroendet för och legitimiteten i asylsystemet behöver asylprocessen präglas av ordning och reda. Utskottet håller med regeringen om att det aktuella lagförslaget om id-kontroller är en av flera åtgärder som kan bidra till detta.

Tillfällig lag

Enligt förslaget ska regeringen få meddela föreskrifter om vem som ska utföra id-kontrollerna. Regeringen får också meddela föreskrifter om tillsyn, kontroll och sanktionsavgifter som ska se till att kontrollerna utförs. Lagen ska börja gälla den 21 december 2015 och sluta att gälla den 21 december 2018.

C och V reserverar sig

Centerpartiet och Vänsterpartiet säger nej till förslaget om id-kontroller i en reservation. Partierna menar att förslaget innebär en tydlig urholkning av asylrätten, eftersom det i praktiken blir omöjligt för många flyktingar att ta sig till den svenska gränsen
Skicka en kommentar