lördag 5 mars 2016

Mer matte? UbU inte enigtHögstadieelever bör få en timme till matematik i veckan. Det anser utbildningsutskottet, som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande om det här till regeringen. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

De sjunkande resultaten i matematik i de svenska skolorna har diskuterats under flera års tid och i juli 2013 utökades matematikundervisningen med en timma i veckan. Regeringen gjorde då bedömningen att den utökade undervisningstiden borde fördelas i årskurserna 1–3 för att få den ökade effekten.
Det finns också planer på att öka matematikundervisningen med ytterligare en timme i veckan och att det borde ske i mellanstadiet. Utbildningsutskottet tycker det är bra, men anser att en strävan bör vara att även högstadieungdomar får en timme till matematik i veckan. Utskottet föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande ger regeringen i uppdrag att återkomma med ett sådant förslag.

Förslaget skyndas på

Utbildningsutskottet pekar på att internationella undersökningar visar att matematikkunskaperna bland svenska 15-åringar sjunker. Redan för ett år sedan tillkännagav riksdagen för regeringen att fler matematiklektioner i högstadiet bör prioriteras. Utbildningsutskottet vill nu att riksdagen igen tillkännager för regeringen att det här arbetet måste sättas igång.

S, MP och V håller inte med

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till utskottets förslag i en reservation. De tre parterna anser att frågan om mer matematik i grundskolan redan utreds inom Regeringskansliet och att det är viktigt att inte göra något förhastat. S, MP och V tycker inte att ett tillkännagivande behövs."
Skicka en kommentar