onsdag 2 mars 2016

Från riksda´ns EU-nämnd 2 mars

"Samråd med statsministern inför möte mellan EU och Turkiet

Statsminister Stefan Löfven (S) ska samråda med nämnden inför mötet mellan EU:s stats- och regeringschefer och Turkiet den 7 mars.

Ekofinrådet väntas diskutera utbyte av skatteinformation

Statssekreterare Karolina Ekholm ska samråda med nämnden inför mötet i Ekofinrådet den 8 mars.
Vid mötet väntas Ekofinrådet komma överens om ändrade EU-regler som handlar om obligatoriskt och automatiskt utbyte av upplysningar om beskattning mellan medlemsländerna. Förslaget utgör en del av det paket med åtgärder mot skatteflykt som kommissionen presenterade den 28 januari. Förslagen till EU-regler har utarbetats samtidigt som OECD har arbetat med samma fråga.
Rådet väntas anta slutsatser som gäller EU-kommissionens rapport för 2015 om finanspolitisk hållbarhet. Kommissionen publicerar en hållbarhetsrapport vart tredje år. Rapporten för 2015 säger att EU:s kortsiktiga finanspolitiska risker har minskat sedan 2012 men att utmaningar kvarstår på lite längre sikt, framför allt eftersom många EU-länder har ökat sina offentliga skulder under krisåren.
Rådet väntas också
 • få en lägesrapport om bankunionen, antagligen om medlemsländernas genomförande av det så kallade krishanteringsdirektivet och insättningsgarantidirektivet
 • anta slutsatser om framtiden för uppförandekoden för företagsbeskattning, som är tänkt att förhindra skadlig skattekonkurrens inom EU
 • få information från EU-kommissionen och EU:s ordförandeland Nederländerna om resultatet av mötet mellan G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer den 26-27 februari
 • diskutera de landrapporter och landspecifika rekommendationer som EU-kommissionen har tagit fram inom ramen för den europeiska planeringsterminen
 • eventuellt fatta beslut om genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten och förfarandet när medlemsländer drabbas av makroekonomiska obalanser.

Diskussion om EU:s asylsystem väntas i rådet för rättsliga och inrikes frågor

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och statssekreterare Ann Linde ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 10-11 mars.
Vid mötet väntas rådet diskutera framtiden för EU:s asylsystem. EU-kommissionen har aviserat att den kommer att presentera förslag som gäller asylsystemet under våren.
Rådet väntas komma överens om en allmän inriktning vad gäller kommissionens förslag om bekämpning av terrorism. Därefter inleds förhandlingar med Europaparlamentet. Avsikten är att införa minimiregler gällande bland annat straff och sanktioner för terroristbrott, brott med anknytning till terroristgrupper samt brott som har anknytning till terroristverksamhet.
Rådet väntas också
 • debattera kommissionens förslag till skärpningar av det så kallade vapendirektivet, som reglerar privatpersoners förvärv och innehav av skjutvapen
 • få en lägesrapport om hur det går i förhandlingarna om förslaget till en europeisk gräns- och kustbevakning
 • få en lägesrapport och eventuellt anta en överenskommelse som gäller förslagen till så kallad viseringskodex och införandet av en rundresevisering
 • diskutera situationen på migrationsområdet, följa upp åtgärder som har vidtagits och diskutera framtida åtgärder
 • diskutera och följa upp genomförandet av de åtgärder för att förhindra terrorism som rådet kom överens om i rådsslutsatserna från november 2015
 • få en lägesrapport om två förslag inom EU:s digitala agenda, om tillhandahållande av digitalt innehåll och Internethandel
 • diskutera förslaget om att inrätta en europeisk åklagarmyndighet och ge vägledning till hur förhandlingarna om förslaget kan gå vidare.

Diskussion om sysselsättning och socialpolitiska prioriteringar väntas

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för sysselsättning och socialpolitik den 7 mars.
Vid mötet väntas rådet diskutera sysselsättnings- och socialpolitiska prioriteringar inom ramen för den europeiska planeringsterminen 2016, som är EU:s verktyg för att samordna den ekonomiska politiken och finanspolitiken inom EU.
Rådet väntas också
 • anta en allmän inriktning gällande förslaget till riktlinjer för medlemsländernas sysselsättningspolitik, som är en del i genomförandet av Europa 2020-strategin
 • få en lägesrapport från kommissionen och ordförandeskapet om nystarten för den sociala dialogen
 • debattera kommissionens så kallade kompetensagenda för Europa, som väntas ta upp frågor som utveckling av individers kompetens
 • godkänna sysselsättningskommitténs budskap om hur kommissionen ska gå vidare med genomförandet av ungdomsgarantin
 • anta slutsatser som uppmanar kommissionen att anta en jämställdhetsstrategi och rättigheter för hbt-personer."
Skicka en kommentar