tisdag 29 mars 2016

Tillkännage, men vem bryr sig


Detta med tillkännagivanden kan och bör diskuteras. Men, visst, de spelar en roll för opinionsbildningen, dock knappast för frågor framåt. Hur många medborgare får kunskap om tillkännagivandena? Ett litet fåtal.
Opposition vill tillkännage och regeringspartier reserverar sig. Större problem finns förvisso. Fortsätt, men se upp för inflation


logotyp: Sveriges riksdag
17 mars 2016

Aktuellt

Mindre vattenkraftverk kan få enklare tillståndsprocesser

Reglerna för att ge tillstånd till vattenverksamheter som vattenkraftverk och dammar bör förenklas. Det behövs en anpassning till mindre verksamheter och fokus på miljönytta. Civilutskottet vill nu att riksdagen ger regeringen i uppdrag att ta fram ett sådant förslag.
Regelverket för nya tillståndsprövningar för vattenverksamheter ska vara flexibelt och anpassat till småskaliga verksamheter. Det menar civilutskottet.
Förslagen som lett fram till tillkännagivandet kommer från flera motioner från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.

Reglerna bör anpassas till småskaliga verksamheter

Idag har många vattenverksamheter tillstånd som beslutats med stöd av äldre lagstiftning, som inte uppfyller dagens krav. Ibland kan även tillstånd saknas. Sådana vattenverksamheter kan tvingas att ansöka om nytt tillstånd enligt reglerna i miljöbalken.
Utskottet vill att småskaliga vattenkraftsutövare ska kunna lägga pengar på effektiva miljöförbättrande åtgärder i stället för administrativa kostnader för tillståndsprövningen. Miljöförbättrande åtgärder kan till exempel vara att skapa vandringsvägar för fisk.
I värsta fall kan dyra tillståndsprövningar leda till att utövare av småskalig vattenkraft kan tvingas lägga ner sin verksamhet.

S, MP och V säger nej

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill inte att riksdagen ska göra ett tillkännagivande till regeringen. Partierna hänvisar till regeringens pågående arbete inom det här området, bland annat beredningen av Vattenverksamhetsutredningens betänkanden och propositionen Prövningen av vattenverksamheter som är aviserad till september.
Sverigedemokraterna ställer sig bakom förslaget till tillkännagivande, men menar att det inte är tillräckligt. Partiet vill att regeringen även tillsätter en utredning som gör en översyn av miljöbalkens regler om tillståndsprövning för småskalig vattenkraft, samt att inte några tillståndsprövningar av befintliga mindre vattenverksamheter ska ske förrän ett nytt regelverk har trätt i kraft
Skicka en kommentar