onsdag 23 mars 2016

Cirkulär ekonomi, granskning av EU. Från riksda´n


Även miljöorganisationen (?) EU presterar ibland något värdefullt på miljöområdet. EU bildades för att skapa fred och för att åstadkomma gemensamma ansträngningar för en bättre miljö. Projektet har inte varit särskilt framgångsrikt; dock hade alternativet varit ännu värre.

På fredsområdet tycks anslutningar till kärnvapenorganisation vara viktigare än satsning på fred genom, bland andra, OSSE och FN

Granskning av förslag om cirkulär ekonomi i EU (MJU13)

EU-kommissionen har meddelat en handlingsplan för att få EU att gå över till en så kallad cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi innebär att man tar vara på värdet i en produkt eller ett material, genom att den istället för att slängas återanvänds till att bli en ny produkt eller att resursen återgår till naturen. Det leder till en mer hållbar användning av jordens resurser.
Riksdagens miljö- och jordbruksutskott har granskat kommissionens handlingsplan och ser positivt på den. Utskottet anser att handlingsplanen innehåller goda idéer, som exempelvis att främja delningsekonomi (delningsekonomi är till exempel att flera personer delar på en produkt) och stärka marknaden för förnyelsebart material.
Utskottet anser att en cirkulär ekonomi ska baseras på giftfria, biobaserade och resurseffektiva kretslopp. För att uppnå det menar dock utskottet att EU-lagar om avfall, kemikalier och produkter behöver ses över och samordnas.
Enligt utskottet är det också viktigt att se över riskerna med farliga ämnen i återvinningsbart avfall, och i nytt material som framställs av det. Avfall med skadliga ämnen ska inte ses som återvinningsbart. Utskottet hoppas att den EU-strategi för en giftfri miljö som kommissionen ska ta fram till 2018 kommer att innehålla mer konkreta förslag för att möjliggöra ett giftfritt kretslopp. Hur ett EU-land använder sina egna naturresurser ska dock landet själv bestämma.
Utöver detta anser utskottet bland annat att:
  • EU:s kemikalieregler bör utvecklas så att farliga ämnen förbjuds eller begränsas i större utsträckning.
  • Det bör bli lättare att få information om hälso- och miljöfarliga ämnen i varor.
  • Målet att minska plast i haven är bra, men att det också behövs åtgärder mot den plast som kommer från andra ställen än fartyg.
Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
Skicka en kommentar