måndag 21 mars 2016

Ansvarsfördelning

Är detta rätt medicin? För att veta svaret måste man ta reda på felet, ställa en diagnos. Om jag förstår riksdagen rätt är diagnosen på tok för liten mångfald vad avser olika utförare inom skola, sjukvård och service till och vård för äldre personer. Dock anser riksda´n att det är fråga om multisjukdom. Förutom brister i mångfald anser man att kommuner och landsting inte sköter uppföljning och ansvarsutkrävande på ett tillfredsställande sätt.

Medicinerna, som ordineras heter översyn av förutsättningar att öka mångfalden samt tillståndsplikt och sanktioner.
Men det här är väl kommunala- och landstingsansvar. Statens ansvar är väl i relationen till kommunerna och landstingen. Statliga sanktioner ska riktas mot dessa och inte mot verksamheterna. 


Riksdagen vill ha större valfrihet i välfärden (FiU26)

Regeringen borde arbeta hårdare för att utveckla valfriheten inom skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Det anser riksdagen som riktar ett tillkännagivande om det här till regeringen.
Det har börjat växa fram olika alternativ inom välfärden, som äldreboenden med inriktningar mot olika språkgrupper, särskilda diagnoser eller HBTQ-kompetens. Riksdagen tycker att det är bra, men anser att valmöjligheterna fortfarande är mycket begränsade inom en del områden. Riksdagen vill därför att regeringen ser över hur man kan få till en ännu större valfrihet.
Riksdagen anser också att det krävs tydliga regler och uppföljningssystem för att garantera att skattemedlen används på ett bra sätt. Den föreslår därför att regeringen inför tillståndsplikt för alla privata och kommunala utförare i välfärden. Riksdagen tycker också att det borde finnas tydliga sanktioner kopplade till tillståndet.
Riksdagen vill nu att regeringen tar till sig förslagen och återkommer till riksdagen med konkreta förslag. 
Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag som behandlades samtidigt. Förslagen handlade bland annat om avknoppning av offentlig verksamhet och kommunal utjämning.
Utskottets förslag till beslut:
Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att snarast återkomma med förslag på åtgärder när det gäller valfrihet, mångfald och kvalitet inom offentligt finansierade välfärdstjänster och när det gäller att koppla sanktioner till tillståndsplikten och tillkännager detta för regeringen. Därmed bifaller riksdagen motion 2015/16:1189 och bifaller delvis motionerna 2015/16:2274, 3074, 3225. Riksdagen avslår övriga motioner.
Skicka en kommentar