lördag 2 juli 2016

Många är dom - dom nya lagarna

Inte lätt att läsa, men det går. Siffrorna anger antal lagar pluss förordningar, som tillkommit under första halvåret.
Angelägna i flera fall. Dock frågar jag mig: För hur många har gjorts klart hur de ska implementeras. Troligen många. Jag tänker genast på, bland andra, Skollagen. Där har man inte från statens sida klarat att genomföra stora delar. Då höjs röster för att detta statliga misslyckande få till följd att staten får ansvara för även driften av skolorna.
Låt oss hoppas att nedanstående lagar inte leder till samma logiska kullerbyttor

Statsrådsberedningen .............................................................................................. 6 Arbetsmarknadsdepartementet ......................................................................... 7 Gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända ............................................. 7 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar................... 8 Målgruppen utvidgas för yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb .............................................................................................................. 8 Finansdepartementet............................................................................................... 9 Ändrade regler för undantag från skatteplikt för elektrisk kraft............................................................................................................ 9 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet ..................................................10 Sänkt skatt på biodrivmedel......................................................................................10 Kompletteringar av RUT-avdraget............................................................................11 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar..................................11 Förstärkt insättningsgaranti ......................................................................................12 Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar................................................................12 Försvarsdepartementet .........................................................................................13 Modernare reglering till skydd för geografisk information ...............................13 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands ...................................13 Samförståndsavtal om värdlandsstöd ...................................................................14 Justitiedepartementet.............................................................................................15 Åtgärder mot missbruk av svenska pass ...............................................................15 Skärpt straffrättslig lagstiftning för att motverka resor i terrorismsyfte .............................................................................................................16 Stärkt krisberedskap ...................................................................................................16 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ........................................................................................17 Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar..............................................18 Enklare för myndigheter att utbyta information när de samverkar mot den organiserade brottsligheten ...............................................18 Utökade möjligheter till förverkande ......................................................................19 Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet ............................ 20 Ny påföljd efter tidigare dom ................................................................................... 20 Synnerligen grova narkotikabrott ........................................................................... 21 Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning .................................... 21 Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet ............................................................................... 22 Patent- och marknadsdomstolar ............................................................................ 23 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor........................................... 23 Förbud att låna ut pengar till konsumenter får omedelbar verkan ....................................................................................................... 24 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar.......................................... 24 Nya regler för revisorer och revision ...................................................................... 25 Innehåll Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2016 3 Kulturdepartementet ............................................................................................. 26 Återvinning av metallföremål ................................................................................... 26 Miljö- och energidepartementet........................................................................ 27 Nya föreskrifter om tillsyn och kostnader för provtagning i anslutning till lagen om ekodesign ........................................................................ 27 Nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel .................... 28 Bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning ............................................ 28 Förlängd giltighetstid för lagen om effektreserv................................................. 28 Näringsdepartementet..........................................................................................30 Webbpublicering av stöd till företag ....................................................................... 30 Kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser............................................................................................. 31 Billigare utbyggnad av bredbandsnät .................................................................... 31 Nya regler om marknadskontroll för tillverkare av fritidsbåtar och vattenskotrar............................................................................. 31 Ny instansordning för överklaganden av beslut om jakt efter stora rovdjur........................................................................................................ 32 Specialforum för vissa jaktbeslut och senaste tidpunkt för beslut om licensjakt efter varg ................................................................................. 32 Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare ............................................................................................................. 33 Socialdepartementet ..............................................................................................34 Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering .........................................................................................34 Läkemedelsverkets och E-hälsomyndighetens behandling av personuppgifter............................................................................... 35 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården ........................... 35 Avgiftsfrihet för mammografi................................................................................... 36 Utbildningsdepartementet .................................................................................. 37 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 i grundskolan och motsvarande skolformer................................................................................... 37 Ytterligare undervisningstid i matematik i grundskolan och motsvarande skolformer................................................................................... 38 Nya regler om tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever........................................................................................................ 38 Anställning som lärare utan legitimation under viss kompletterande utbildning ....................................................................................... 38 Fjärrundervisning och entreprenad – nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål ................................. 39 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen.................................................................................40 Bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer samlas i en ny lag och förordning ............................................................................ 41
Skicka en kommentar