fredag 1 juli 2016

Glädjande om ekonomin, eller...?

På rätt väg. Hoppas det är fråga om en korrekt bedömning. Vi har hört och läst det förr. Sedan har beklagandet kommit. Oförutsedda händelser, säger majoriteten. Inte grepp om ekonomin, slapphet, säger oppositionen. Vi får avvakta och glädjas, tills vidare

Uppsala kommun

Uppsala kommun logotype

Uppsala kommun på rätt väg

Uppsala kommun - 2016-06-16 15:40 CEST
Delårsbokslutet för årets första fyra månader visar på ett resultat bättre än budget, men kommunens ekonomi är fortfarande pressad och fortsatta effektiviseringar kommer att vara nödvändiga.
Delårsbokslutet visar att Uppsala kommun under perioden januari till april 2016 hade nettokostnader för 3 468 miljoner kronor, vilket var 68 miljoner lägre än de budgeterade nettokostnaderna. Prognosen för helåret 2016 visar att kommunen kommer att hålla sin budget och göra ett sammantaget resultat på 194 miljoner kronor.
– Vi börjar nu se resultat av den förbättrade ekonomistyrningen i Uppsala kommun. Vi utvecklar vår uppföljning och utvärdering och har stort fokus på budgetdisciplin och kontroll över kostnadsutvecklingen, säger stadsdirektör Joachim Danielsson.
Uppsala kommuns nettokostnadsökning var under perioden 5,2 procent, vilket är under den av Sveriges kommuner och landstings (SKL) prognostiserade nettokostnadsökning på 7,5-8 procent, inom kommunsektorn. Samtidigt ökade Uppsala kommuns skatteintäkter med 7,6 procent. Därmed är kommunen på väg mot att nå målet om en ekonomisk marginal på minst 2,0 procent.
– Uppsala växer snabbt men samtidigt så är det ett tufft ekonomiskt läge i Uppsala, kommunen står inför stora investeringsbehov. För att bygga en stark ekonomi och säkra bra service till Uppsalaborna måste vi fortsätta vända på varje slant för att jobba smartare och effektivisera verksamheten. Vi har inte en lätt resa framför oss men vi är på rätt väg, Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.
Rapporten till kommunstyrelsen visar även att arbetet med kommunfullmäktiges inriktningsmål för kommunens verksamhet löper på enligt plan. Samtliga nämnder rapporterar att man kommer att kunna bidra till måluppfyllelse för de mål man arbetar mot. 80 procent av uppdragen från kommunfullmäktige är påbörjade och över 70 procent av de riktade satsningarna har satts igång.
Skicka en kommentar