torsdag 27 oktober 2016

EU och väsentliga frågor


I stället för att ägna sig åt fredsskapande insatser är det enklare att peta regler för europeisk statistik

Riksdagen kritiserar EU-förslag om gemensamma regler för statistik (FiU18) 

Riksdagen tycker att åtgärderna i EU-kommissionens förslag om gemensamma regler för europeisk statistik om personer och hushåll går för långt. Kommissionens förslag gäller sju statistikområden:
arbetsmarknad
inkomster och levnadsvillkor
hälsa
utbildning
användning av informations- och kommunikationsteknik
tidsanvändning
konsumtion.
Riksdagen vänder sig emot att kommissionen i förslaget får en lagstiftande roll. På ett oförutsebart sätt skulle kommissionen kunna påverka reglernas framtida utformning och innehåll på ett sätt som i många avseenden normalt bör ligga på lagstiftare eller domstol. Riksdagen tycker att detta är olämpligt och att förslaget i dessa delar går längre än vad som är nödvändigt för att nå målet med lagstiftningen. Därmed strider förslaget mot subsidiaritetsprincipen. Subsidiaritetsprincipen innebär att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt. Riksdagen beslutade därför att lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande.
Skicka en kommentar