torsdag 2 februari 2017

Sjukhusstyrelsen 31 januari

Sjukhusstyrelsen inom Region Uppsala har beslutat att uppdra till Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping att redovisa vilka bristyrken som finns och vilka åtgärder som vidtas för att behålla och rekrytera personal inom dessa yrkeskategorier. Sjukhusen ska också redovisa och analysera personalomsättningen och vilka åtgärder som vidtas för att minska den.

Märkligt beslut. Redovisa vilka åtgärder, som vidtas? Är inte detta politiska frågor. Däremot viktigt att Sjukhusstyrelsen får förslag på åtgärder.


Ett annat märkligt beslut är följande: "Sjukhusstyrelsen fastställde budgeten för sjukhusstyrelsen för 2017. Enligt budgeten ska sjukhusstyrelsen göra ett nollresultat." Man fastställde sin egen budget. Man ska göra nollresultat. Vilket är alternativet? Skapa underskott och trotsa fullmäktige eller skapa överskott och riskera kvalitetsmålet?

Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 31 januari

I detta nummer:

  • Ny neonatalavdelning föreslås
  • Sjukhusstyrelsen begär redovisning om personalomsättning
  • Sjukhusstyrelsens budget fastställd
  • Ersättning för tvingande flytt
  • Inredning i lokaler för klinisk mokrobiologi ska upphandlas
  • Svar på granskning av personal- och kompetensuppföljning
  • Initiativ om vad som får anställda att lämna sjukvården avslogs


Ny neonatalavdelning föreslås

En ny neonatalavdelning ska byggas vid Akademiska sjukhuset. Det föreslår sjukhusstyrelsen.
Intensivvårdsavdelningen för nyfödda vårdar nyfödda barn som föds för tidigt eller på annat sätt är sjuka och behöver behandling efter födseln. De nuvarande lokalerna är trånga och har för få intensivvårdsplatser, vilket gör att flera svårt sjuka patienter har fått hänvisas till andra regionsjukhus.
Enligt förslaget ska en ny neonatalavdelning byggas med 30 enkelrum med plats för både det nyfödda barnet och föräldrarna. Avdelningen utformas med separata flöden för personal och föräldrar, vilket minskar risken för smittspridning och ger förbättrad sekretess.
Investeringskostnaden för den nya avdelningen beräknas till 254 miljoner kronor.
Sjukhusstyrelsen beslutade att föreslå att projektet går vidare till programarbete och att investeringen får göras. Ärendet kommer att tas upp i regionstyrelsen. Det slutliga beslutet om en ny neonatalavdelning kommer att fattas av regionfullmäktige.
(M), (L), (C) och (KD) reserverade sig och yrkade på att ärendet skulle återremitteras och att en förstudie med ytterligare kostnadsberäkningar ska genomföras.

Sjukhusstyrelsen begär redovisning om personalomsättning

Sjukhusstyrelsen lade flera uppdrag till sjukhusen inom området kompetensförsörjning. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska redovisa vilka bristyrken som finns och vilka åtgärder som vidtas för att behålla och rekrytera personal inom dessa yrkeskategorier.
Sjukhusen ska också redovisa och analysera personalomsättningen och vilka åtgärder som vidtas för att minska den.
Slutligen ska sjukhusen redovisa arbetet med lönebildning inom respektive förvaltning.

Sjukhusstyrelsens budget fastställd

Sjukhusstyrelsen fastställde budgeten för sjukhusstyrelsen för 2017. Enligt budgeten ska sjukhusstyrelsen göra ett nollresultat.

Ersättning för tvingande flytt

Akademiska sjukhuset ska kompenseras med 1,3 miljoner kronor för 2017 för höjda hyreskostnader i samband med flytten från Ulleråkersområdet. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Från 2018 ska ersättningen tas med i budgetprocessen.
Styrelsen beslutade också att kompensera Akademiska sjukhuset med 60 000 kronor för en flytt av MSI:s lokaler i Enköping.

Inredning i lokaler för klinisk mikrobiologi ska upphandlas

Akademiska sjukhuset får i uppdrag att genomföra en upphandling av inredning och utrustning till sektionen för klinisk mikrobiologi inom verksamhetsområde Akademiska laboratoriet vid flytten till nya lokaler. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Den beräknade investeringskostnaden är 36,3 miljoner kronor.

Svar på granskning av personal- och kompetensuppföljning

Region Uppsalas revisorer har genomfört en granskning av den landstingsövergripande personal- och kompetensförsörjningen. Revisorerna lämnar vissa rekommendationer, bland annat om att förbättra uppföljningen av arbetet med rekrytering och att klargöra behovet av en mer långsiktig styrning. Sjukvårdsstyrelsen beskriver i sitt svar det pågående arbetet inom området.

Initiativ om vad som får anställda att lämna sjukvården avslogs

(L), (M), (C) och (KD) tog initiativ till ett ärende som handlar om vad som får anställda att lämna sjukvården. Enligt initiativet kan resultaten av avslutningssamtal och avslutningsenkäter bidra med viktig information om vad som får anställda att lämna Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping och vad som skulle få dem att trivas och stanna kvar. Man yrkade på att sjukhusstyrelsen halvårsvis ska begära redovisning av avslutningssamtal och avslutningsenkäter vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.
Sjukhusstyrelsen beslutade att avslå initiativet med hänvisning till den redovisning som getts vid sammanträdet och att frågan kommer att återkomma
Skicka en kommentar