fredag 19 maj 2017

Nu passar det att tala om kommunala självstyret


Ja nu talar man om kommunala självstyret, för att det passar. Tänk att aldrig få sluta vara besviken över bristen på konsekvens och tydlighet om vart politiken vill föra välfärdsfrågorna.
Överföra universitetssjukhusens uppgifter till privata utförare? Hur tänker man?
Vet ni vad, jag tror att den ohämmade övergången från solidariskt inflytande till utförande av välfärdstjänster i extern regi har att göra med politikers tillkortakommanden i fråga om styrning


logotyp: Sveriges riksdag
18 maj 2017

Aktuellt

Nej till regeringens förslag om universitetssjukhusen

Socialutskottet säger nej till regeringens förslag om att ta bort landstingens möjlighet att kunna överlämna vård som ges vid universitetssjukhus till andra utförare. Utskottet säger också nej till förslaget att regeringen får rätt att bestämma vilka sjukhus som ska anses som universitetssjukhus. S, MP och V reserverar sig och vill i stället att utskottet säger ja till regeringens förslag.
Landstingen har det huvudsakliga ansvaret för att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt befolkningen. De kan själva välja att erbjuda vård i egen regi eller att överlämna viss vård exempelvis till privata vårdgivare. I dag är vården på universitetssjukhusen landstingsdriven.

Universitetssjukhusens vårduppgifter

Regeringen har lämnat förslag på lagändringar som ska ta bort möjligheten för landstingen att överlämna universitetssjukhusens vårduppgifter till andra vårdgivare. Eftersom universitetssjukhusen har en central och ledande roll för hälso- och sjukvården i hela landet anser regeringen att det är viktigt att de hålls samman inom landstingen. Regeringen vill med sitt förslag undvika att enskilda landsting överlämnar vårduppgifter som är av strategisk betydelse för andra landsting och för hälso- och sjukvårdens utveckling.
Regeringen har också föreslagit att den får rätt att bestämma vilka sjukhus som ska anses vara universitetssjukhus eftersom det inte är reglerat i någon lag i dag.

Kan få negativa konsekvenser

Socialutskottet instämmer i regeringens bedömning att det är viktigt att fortsätta att förbättra vårdens kvalitet, liksom att universitetssjukhusen har en ledande roll inom den medicinska utvecklingen. Utskottet tycker dock att regeringens förslag kan få negativa konsekvenser för vårdens utveckling. Sjukvården står under ständig utveckling och de åkommor som i dag kräver tillgång till universitetssjukhusens avancerade vård kanske inte behöver göra det i framtiden. Socialutskottet understryker också att det i dag inte finns förslag om att ett landsting skulle lämna över vård från ett universitetssjukhus till en annan vårdgivare. I och med detta föreslår socialutskottet att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag.
Utskottet tycker inte heller att regeringen ska få bestämma vilka sjukhus som är att anse som universitetssjukhus. Förslaget innebär en alltför betydande inskränkning i det kommunala självstyret.

S, MP och V håller inte med

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag. De delar regeringens uppfattning om vilka åtgärder som bör genomföras
Skicka en kommentar